George Matheson sanh năm 1842, tại Glasgow, Tô Cách Lan. Từ bé ông đã bị chứng mắt kém, nhưng Matheson cố theo đuổi việc học cho đến năm 18 tuổi thì bị mù hoàn toàn.

Read:Philippians 4:4-7

The peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. – Philippia

The school chorale prepared to sing Horatio G. Spafford’s classic hymn, “It Is Well With My Soul,” a teen stepped forward to tell the song’s familiar history. Spafford wrote the song while on a ship that was near the spot at sea where his three daughters perished. As I listened to that introduction and then the words sung by the teenagers, a flood of emotions washed over me. “Where his three daughters perished” were hard words to grasp as I listened again to Spafford’s words of faith. Having lost one daughter suddenly, I find the idea of losing three unfathomable. How could it be “well” for Spafford in his grief? I hear the words “When peace like a river attendeth my way” and remember where peace can be found. Paul says in Philippians 4 that it can be found as our heart-prayers are voiced to God (v.6). By trustful praying, we unburden our hearts, divest our anxieties, and release the grip on our grief. And we can gain “the peace of God” (v.7)an inexplicable, divine calmness of spirit. This peace supersedes our ability to understand our circumstances (v.7), and it is a guard on our heart, through Jesus, that protects us enough to allow us to whisper, even in the pain, “It is well with my soul.” – Dave Branon
When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea-billows roll Whatever my lot, Thou hast taught me to say, It is well, it is well with my soul. –

Đọc: Phi-líp 4:4-7

Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và tâm trí anh em trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc. – Phi-líp 4:7

Trong lúc ca đoàn nhà trường chuẩn bị hát thánh ca nổi tiếng của Horatio G. Spafford, “Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay,” một thiếu niên bước ra, kể lại lịch sử quen thuộc của bài hát này. Spafford viết bài này trong khi ở trên chiếc tàu gần vùng biển nơi bốn cô con gái của ông bị chết. Trong khi lắng nghe phần giới thiệu, rồi lời ca của thiếu niên, một luồng xúc cảm trào dâng trong tôi. “Nơi bốn cô con gái chết” là những lời khó hiểu khi tôi nghe lại tiếng nói của đức tin từ Spafford. Vì bất ngờ mất một con gái, tôi thấy ý tưởng mất bốn con gái là điều khó hiểu nổi. Sao có thể “bình tịnh” được, đối với Spafford trong cơn đau buồn như vậy? Tôi nghe lời hát “Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo đường đời” thì nhớ tới nơi mình có thể tìm được sự bình an. Phao-lô nói trong Phi-líp 4 rằng có thể tìm được, khi lời cầu nguyện từ lòng chúng ta hướng về Đức Chúa Trời (c.6). Tin cậy cầu xin, chúng ta dốc đổ lòng mình, gạt bỏ lo âu, và thoát khỏi nỗi buồn bám sát chúng ta. Chúng ta có thể có được “sự bình an của Đức Chúa Trời” (c.7)tâm linh bình tịnh khó tả. Sự bình an này vượt trên khả năng hiểu biết hoàn cảnh của chúng ta (c.7) và gìn giữ lòng chúng ta qua Chúa Giê-xu, đủ để bảo vệ và cho phép chúng ta thì thầm ngay cả trong nỗi đau, “Tâm linh tôi yên ninh thay.” – Dave Branon

Jesus never makes a mistake.
Chúa Giê-xu không bao giờ nhầm lẫn.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com