Chúa nói với tôi: “Ơn điển của Thầy đã đủ cho con, bởi sức mạnh của Ta được thực hiện hoàn hảo trong sự yếu đuối.” -II Cô-rinh-tô 12:9

Chúng ta đã được dạy rằng, khi chúng ta cầu xin Chúa về một điều gì đó qua lời cầu nguyện, câu trả lời của Ngài có thể là có, hay là không, hoặc là chờ đợi. Chúng ta đang nói rằng, thậm chí [Chúa trả lời] không, đó cũng là một câu trả lời, mặc dù rõ ràng điều đó không phải là điều chúng ta mong muốn. Chắc chắn đây không phải là câu trả lời mà Phaolô muốn, khi ông cầu xin Thiên Chúa ba lần để loại bỏ “cái gai trong xác thịt” của mình (2 Cô. 12:7-8).

Trong khi các nhà truyền giáo khác trong thời của Phaolô đã diễu hành để phô trương các thông tin về mình, Phaolô đã từ chối để dự vào một cuộc thi đua khoe khoang để chứng minh ông là ấn tượng nhất trong các môn đệ của Chúa Giêsu. Mặc dù ông đã có một nền giáo dục về tôn giáo và phả hệ của người Do Thái đủ để bịt miệng những đối thủ của mình, nhưng ông ưa thích sự thừa nhận các lĩnh vực yếu kém của mình nơi Thiên Chúa đã chiến thắng những giới hạn của riêng mình.

Dù cái gai ấy, cái giằm sóc đó của Phao-lô là gì, nó cũng đã làm ông suy yếu. Bởi vì ông muốn được mạnh mẽ trong sứ vụ của mình, Phaolô xin Chúa giải thoát. Mặc dù Thiên Chúa không đáp ứng yêu cầu này của ông, Thiên Chúa [thành tín] vẫn trả lời cầu nguyện của Phaolô ! Ngài nói với Phaolô, “ơn điển thánh của Ta đã đủ cho con, vì sức mạnh của [quyền phép] Ta [có cơ hội] thực hiện trọn vẹn hoàn tất trong sự yếu đuối của con” (c.9). Tất cả sức mạnh đầy đủ của Christ Jesus đã trở nên sự tự hào mới của Phaolô.
Tác giả J. Oswald Sanders tổng kết thái độ của Thánh Phaolô về cái gai của mình như thế này: “Lúc đầu, ông đã xem nó như là một khuyết tật, một trở ngại, một bất lợi gây hạn chế, nhưng sau đó ông đã coi, đã kể đó là một lợi thế ban cho từ thiên đàng.” Do đó Phaolô có thể làm chứng [bằng ngôn ngữ đức tin], “Tôi có niềm vui mừng trong sự yếu đuối, trong sự sỉ nhục nhuốc nha, trong túng ngặt nhu cầu, trong cuộc đàn áp bắt bớ, trong khốn khó căng thẳng. . . . Đối với tôi khi [bất lực] yếu đuối, đó là lúc tôi mạnh mẽ [nhờ quyền năng Chúa] “(v.10).

Các bạn đã cầu nguyện cho được sự giải thoát khỏi một cái gì đó làm các bạn suy yếu, nhưng sự giải thoát đã không đến? Hãy nhớ rằng, ân sủng của Thiên Chúa đã dự bị đầy đủ sẵn cho bạn. Thiên Chúa có quyền chuyển đổi, biến cải giới hạn của bạn thành “lợi thế của Thiên thượng.” Ngày nay hãy cẩn thận về sự kiểm tra và xác định giá trị chức vụ của một ai đó dựa trên lý lịch của họ. Thay vào đó, hãy nhìn vào người đã nhờ bởi ân sủng của Thiên Chúa mà chiến thắng.

Có lợi thế trong sự yếu đuối của chúng ta,
Có phước lành trong sự đau đớn của chúng ta;
Đó là khi chúng ta đang cảm thấy bất lực
Đó là lúc ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa chống đỡ và duy trì. -Fitzhugh
Điểm yếu đuối của chúng ta là một phước lành khi chúng ta dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa.

Cầu nguyện:

Kính lạy Cha, ân điển của Cha quá rõ ràng vượt tầm mắt và vượt quá ngoài trí tưởng tượng hạn chế của con. Nhưng khía cạnh vĩ đại của ân điển Cha là chọn thường trú trong tâm linh con. Ân điển dồi dào, dư dật, và giàu có của Cha mang lại cho con sự bảo hiểm khi thế giới nói về rắc rối, tai nạn, và nan đề. Ân điển nhẫn nại, chịu đựng, và chờ đợi của Cha mang lại cho con sự an ủi khi mọi người khác từ bỏ con. Ân điển chống đỡ, duy trì, và xác nhận của Cha được thể hiện và tỏ rõ trong những thử thách của cuộc sống nhiều hơn so với một núi đầy kinh nghiệm. Cảm tạ ơn Cha đã cung cấp cho con ân điển đầy đủ của Cha cả chiều cao lẫn chiều sâu trong sự tồn tại của con. Kính lạy Cha toàn năng và yêu thương, cảm đội ơn Cha đã duy trì và cho phép con được phục vụ Cha theo những cách con không bao giờ dám mơ ước làm. Xin Cha giúp con phục vụ Cha trung thành như con phụ thuộc vào ân sủng của Cha. Ân điển tuyệt vời của Cha là siêu nhiên; nó không bao giờ ngưng làm con kinh ngạc và thật tốt cho lòng của con được được củng cố, được vững chí, và được mạnh mẽ bởi ân điển của Cha ! Trong danh Chúa Jêsus Christ chúng con cầu nguyện. Amen.

————————————————–
2 Corinthians 12:1-10

He said to me, “My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness.” —2 Corinthians 12:9

We’ve been taught that when we ask God for something through prayer, His answer may be yes, no, or wait. We’re told that even no is an answer, though obviously not the one we may want. It certainly wasn’t the answer Paul wanted when he begged God three times to remove his “thorn in the flesh” (2 Corinthians 12:7-8).
While other preachers in Paul’s day were parading around their credentials, Paul refused to get into a bragging contest to prove he was the most impressive of Jesus’ disciples. Even though he had the religious education and Jewish pedigree to silence his rivals, he preferred to acknowledge the areas of his weakness where God had triumphed over his own limitations.
Whatever Paul’s thorn was, it weakened him. Because he wanted to be strong in his ministry, Paul asked God for deliverance. Although God didn’t grant his request, He answered his prayer! He said to Paul, “My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness” (v.9). The all-sufficient strength of Christ became Paul’s new boast.
Author J. Oswald Sanders summarized Paul’s attitude about his thorn like this: “At first he viewed it as a limiting handicap, but later he came to regard it as a heavenly advantage.” Paul could therefore testify, “I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses . . . . For when I am weak, then I am strong” (v.10).
Have you prayed for deliverance from something that weakens you, but deliverance hasn’t come? Remember, God’s grace is sufficient for you. He can transform your limitation into your “heavenly advantage.” Let’s be careful today about examining and determining the ministry-worth of someone based on his or her resume. Instead, let’s look for people in whom God’s grace has triumphed. -Joanie Yoder

There’s advantage in our weakness,
There is blessing in our pain;
It is when we’re feeling helpless
That God’s grace and strength sustain. —Fitzhugh
Our weakness is a blessing when we lean on God’s strength.

Prayer:
Father, Your exceeding grace is evident as far as the eye can see and reaches way beyond my limited imagination. But the greatest aspect of Your grace is that You choose to reside within my heart. Your abundant grace brings me assurance when the world speaks of trouble. Your abiding grace brings me consolation when others would forsake me. Your sustaining grace is manifested far more in the trials of life than in the mountain top experiences. Thank You for supplying me with Your sufficient grace in the height and depth of my existence. Almighty and loving Father, thank you for sustaining and enabling me to serve you in ways I would never have dreamed of doing. Please help me serve you faithfully as I depend upon your grace. Your amazing grace is supernatural; it never ceases to amaze and it is good for my heart to be strengthened by Your grace! In Jesus’ name we pray. Amen.

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn