Chúng ta nên xử lý như thế nào, những giây phút thất bại trong đức tin, khi chúng ta gây tổn hại cho vương quốc Đức Chúa Trời dưới mắt bạn bè cùng gia đình, hoặc có hành động làm ô danh Chúa?

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/04/odb-04-21-11.mp3

READ: 2 Samuel 12:1-23

I, even I, am He who blots out your transgressions for My own sake; and I will not remember your sins. —Isaiah 43:25

How should we handle moments of faith-failure, when we’ve damaged the kingdom of God in the eyes of our friends and family or dishonored God in our actions?

We can learn from King David after his humiliation in the Bathsheba scandal. Though the terrible consequences of that sin could not be avoided, he found his way back to a relationship with God that made it possible for him to continue to serve Him. We too can find our way back.

David’s pattern in 2 Samuel 12 serves us well: We need to declare our error candidly (v.13) and seek God’s forgiveness. Then we can ask God that others be spared the consequences of our actions (v.16). Finally, we need to recognize that sometimes the consequences simply cannot be avoided and must be endured. While we always mourn those consequences, we can’t allow them to so consume us that we cease to be servants of God (vv.20-23).

Satan not only delights in the moment of our failure but also in the spiritual inactivity that sometimes snares us in our remorse. When we’ve blown our witness, we are and should be humbled. But we should not multiply the damage by retreating into silence and obscurity as ambassadors of Christ. We can move past failure. —Randy Kilgore

Action Suggestion If after you’ve confessed your sin to God, you still suffer with guilty feelings, memorize Proverbs 24:16 and 1 John 1:9 and ask God to help you believe His Word.

God forgives our sins completely to restore us to His presence and service.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Vượt Qua Thất Bại Tội lỗi

Đọc: 2 Sa-mu-ên 12:1-23
Ta, chính Ta, là Đấng vì chính mình mà xóa các vi phạm của con; Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa. – Ê-sai 43:25

Chúng ta nên xử lý như thế nào, những giây phút thất bại trong đức tin, khi chúng ta gây tổn hại cho vương quốc Đức Chúa Trời dưới mắt bạn bè cùng gia đình, hoặc có hành động làm ô danh Chúa? Chúng ta có thể học hỏi từ Vua Đa-vít sau vụ tai tiếng với Bát-sê-ba. Dù không thể tránh được hậu quả kinh khiếp của tội lỗi đó, nhưng ông đã tìm cách quay lại trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, giúp ông có thể tiếp tục phục vụ Ngài. Chúng ta cũng có thể quay về giống như vậy. Khuôn mẫu của Đa-vít trong 2 Sa-mu-ên 12 rất hữu ích cho chúng ta: Chúng ta cần thành thật xưng ra lỗi lầm của mình (c.13) và tìm kiếm sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Sau đó chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời không để người khác bị lãnh hậu quả việc làm của chúng ta (c.16). Sau cùng, chúng ta cần nhận biết rằng đôi khi hậu quả không thể tránh được, và phải gánh chịu thôi. Dù luôn luôn khóc than về những hậu quả đó, nhưng chúng ta không được để cho mình bị mòn mỏi vì đó, khiến mình không còn phục vụ Đức Chúa Trời được nữa (c.20-23). Sa-tan không chỉ thích thú lúc chúng ta thất bại, mà cả những lúc chúng ta hối hận dẫn tới bất động thuộc linh. Khi đã phá hỏng lời chứng của mình, thì chúng ta phải hạ mình. Nhưng chúng ta không nên nhân rộng sự thiệt hại bằng cách lặng lẽ rút lui, làm đại sứ cho Đấng Christ trong bóng tối. Chúng ta có thể vượt qua thất bại của mình. – Randy Kilgore

Đức Chúa Trời hoàn toàn tha thứ để giúp chúng ta trở lại và phục vụ Ngài.

(Theo MS Nguyen Huu Thinh)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com