Nhiều nai đuôi trắng trong số 30 triệu nai ở Mỹ đang lâm nguy không phải vì súng đạn mà vì xe hơi trong các vùng ngoại ô đang phát triển. Tôi nhớ lại cảnh khổ khi một con nai cái phóng nhanh qua đám xe cộ ngay trước mặt tôi.

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

READ: Malachi 4:4-6; Matthew 1:1-2

He will turn many of the children of Israel to the Lord their God. —Luke 1:16

Many of America’s 30 million white-tailed deer find themselves endangered not by guns, but by the cars of our expanding suburbs. I was reminded of their plight when a mature doe dashed through traffic just ahead of me. As I watched, I wondered what had driven her to take such a chance, and why she then stopped on the other side and looked back over her shoulder. As I drove by her, I turned to follow her gaze and saw two small fawns looking helplessly at their mother across the busy street. Instead of following, they turned and walked back into the woods.

This family is not alone. We too can find ourselves in circumstances of separation and danger we did not anticipate. Reading Malachi and Matthew reminds us that we are troubled children of troubled parents who desperately need the help of our Father in heaven. Sometimes we need His help to see and avoid repeating the sins of our fathers (Neh. 9:2-3). Sometimes we need His help to turn back to the example and care of loving parents (Luke 15:18).

Only from our heavenly Father can we find the perfect forgiveness, example, and inner grace we need. He knows we are all fallen children of fallen parents, and even now He offers us the help of His Spirit and the rescue of His Son. —Mart De Haan

Each day we learn from yesterday Of God’s great love and care; And every burden we must face He’ll surely help us bear. —D. De Haan

It’s never too soon to turn back to God.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Một Gia Đình Gặp Nạn

Đọc: Ma-la-chi 4:4-6 ; Ma-thi-ơ 1:1-2

Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Ít-ra-ên trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. – Lu-ca 1:16

Nhiều nai đuôi trắng trong số 30 triệu nai ở Mỹ đang lâm nguy không phải vì súng đạn mà vì xe hơi trong các vùng ngoại ô đang phát triển. Tôi nhớ lại cảnh khổ khi một con nai cái phóng nhanh qua đám xe cộ ngay trước mặt tôi. Trong lúc nhìn theo, tôi tự hỏi điều gì đã khiến nó liều đến thế, và tại sao sau đó nó lại đứng bên kia đường, ngoái cổ ra sau. Khi lái xe gần kề, tôi nhìn theo ánh mắt nó, thì thấy hai nai con ngơ ngác nhìn mẹ chúng bên kia đường đông đúc. Thay vì theo mẹ, chúng quay lưng, trở về rừng rậm. Đây không phải là gia đình duy nhất. Chính chúng ta cũng thấy mình rơi vào những hoàn cảnh phân ly và nguy hiểm mà mình không thấy trước được. Đọc Ma-la-chi và Ma-thi-ơ nhắc chúng ta rằng mình là con cái gặp nạn của những cha mẹ lâm nạn đang rất cần sự trợ giúp của Cha chúng ta trên thiên đàng. Đôi khi chúng ta cần Ngài giúp để nhìn thấy và tránh lặp lại lỗi lầm của tổ phụ chúng ta (Nê-hê-mi 9:2-3). Đôi khi chúng ta cần Ngài giúp để quay về với gương mẫu cùng sự chăm sóc của bậc cha mẹ yêu thương (Lu-ca 15:18). Chỉ một mình Cha trên trời của chúng ta mới có thể ban sự tha thứ, ân sủng nội tâm cùng nêu gương chúng ta đang cần. Ngài biết tất cả chúng ta là những đứa con sa ngã từ những cha mẹ sa ngã, và hiện nay Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài để trợ giúp và Con Ngài để cứu vớt chúng ta. – Mart De Haan

Không bao giờ là quá trễ, khi chúng ta muốn quay về với Đức Chúa Trời.

(Theo MS Nguyen Huu Thinh)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com