Đầu tháng Ba, bạn tôi bắt đầu tính trừ. Theo dấu ghi trên lịch trong văn phòng chị, thì còn 20 ngày nữa là bắt đầu mùa xuân. Một sáng nọ, mới gặp tôi, chị la trước, “Còn 12 ngày nữa thôi!” Vài hôm sau, “Chỉ còn 6 ngày!” Sự nôn nóng của chị bắt đầu lây sang tôi, và tôi cũng theo dõi. “Chỉ còn 2 ngày thôi, Jerrie ơi!” Chị tươi cười, “Biết rồi!”

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

Audio: http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-04-11.mp3

READ: 1 Thessalonians 4:13-18

I will come again and receive you to Myself. —John 14:3

At the beginning of March, my friend began a countdown. Marked on the calendar in her office were the 20 days left until the first day of spring. One morning when I saw her, she volunteered, “Only 12 more days!” A few days later, “Only 6!” Her enthusiasm started to rub off on me, and I began to keep track as well. “Just 2 more days, Jerrie!” “I know!” she beamed.

As believers, we have something to look forward to that is even more exciting than the anticipation of budding flowers and lots of sunshine after a long winter. God has made many promises in His Word, and each one has been or will be fulfilled. But the certainty that Christ will return is one of the greatest promises of all. “For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. . . . Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air,” and we’ll be with Him forever (1 Thess. 4:16-17).

Although no one can know the exact day, we have God’s promise that Jesus will come back (Acts 1:7-11). As we celebrate the spring and coming Easter season, let’s encourage each other in anticipation of that day! —Cindy Hess Kasper

He is coming! Oh, the rapture To behold His lovely face, And to tell Him how I love Him, Who has saved me by His grace. —Dimmock

Christ is coming—perhaps today!

VIETNAMESE TRANSLATION

Trông Chờ

Đọc: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18

Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta. – Giăng 14:3

Đầu tháng Ba, bạn tôi bắt đầu tính trừ. Theo dấu ghi trên lịch trong văn phòng chị, thì còn 20 ngày nữa là bắt đầu mùa xuân. Một sáng nọ, mới gặp tôi, chị la trước, “Còn 12 ngày nữa thôi!” Vài hôm sau, “Chỉ còn 6 ngày!” Sự nôn nóng của chị bắt đầu lây sang tôi, và tôi cũng theo dõi. “Chỉ còn 2 ngày thôi, Jerrie ơi!” Chị tươi cười, “Biết rồi!”  Là tín nhân, chúng ta có điều để mong chờ còn hấp dẫn hơn việc thấy trước những nụ hoa hé nở trong nắng xuân sau mùa đông dài lâu. Đức Chúa Trời hứa rất nhiều trong Lời Ngài, và từng lời hứa đã hoặc sẽ được ứng nghiệm. Nhưng sự tái lâm chắc chắn của Đấng Christ sẽ là một trong những lời hứa lớn hơn hết. “Vì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm,với tiếng gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời… Kế đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung,” và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).  Dù không ai biết ngày chính xác, nhưng chúng ta có lời Đức Chúa Trời hứa Chúa Giê-xu sẽ trở lại (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:7-11). Trong khi chào mừng mùa xuân và mùa Phục sinh sắp tới, chúng ta hãy khích lệ nhau trông chờ ngày ấy!  – Cindy Hess Kasper

Đấng Christ sắp trở lại có lẽ hôm nay!