Một trong các phim hoạt họa trên truyền hình tôi ưa thích nhất lúc còn bé, là Tom Terrific. Khi Tom gặp thách thức, anh liền đội mũ suy nghĩ lên đầu, rồi xử lý vấn đề cùng với người bạn tri kỷ trung thành Mighty Manfred, tức Wonder Dog [Con Chó Thần]. Thường thường, vấn đề bắt nguồn từ kẻ thù chính của Tom là Crabby Appleton.

The Core Of The Problem Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn Audio: http://cdn.rbc.org/odb/2011/02/odb-02-28-11.mp3

READ: Romans 3:10-18

For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good dwells; for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find.

—Romans 7:18 One of my favorite television cartoons as a boy wasTom Terrific.

When Tom faced a challenge, he would put on his thinking cap and work through the matter with his faithful sidekick Mighty Manfred, the Wonder Dog. Usually, those problems found their source in Tom’s arch-enemy, Crabby Appleton. To this day, I remember how this villain was described on the show. He was “Crabby Appleton—rotten to the core.” The fact is that all of us share Crabby Appleton’s primary problem—apart from Christ, we’re all rotten to the core. The apostle Paul described us this way: “There is none righteous, no, not one; there is none who understands; there is none who seeks after God” (Rom. 3:10-11). None of us are capable of living up to God’s perfect standard of holiness. Because of our condition of being separated from a holy God, He sent His Son Jesus to give Himself to die on the cross for the punishment we deserve, and then rise again. Now we can be “justified freely by His grace” through faith in Him (v.24).

Jesus Christ has come to people “rotten to the core,” and makes us “a new creation” by faith in Him (2 Cor. 5:17). In His goodness, He has fixed our problem completely—all the way down to our core. —Bill Crowder

I know I’m a sinner and Christ is my need; His death is my ransom, no merit I plead. His work is sufficient, on Him I believe; I have life eternal when Him I receive. —Anon. We need more than a new start— we need a new heart.

VIETNAMESE TRANSLATION

Vấn Đề Nòng Cốt

Đọc: Rô-ma 3:10-18

Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi (nghĩa là trong xác thịt tôi); vì tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng không có khả năng để làm. – Rô-ma 7:18

Một trong các phim hoạt họa trên truyền hình tôi ưa thích nhất lúc còn bé, là Tom Terrific. Khi Tom gặp thách thức, anh liền đội mũ suy nghĩ lên đầu, rồi xử lý vấn đề cùng với người bạn tri kỷ trung thành Mighty Manfred, tức Wonder Dog [Con Chó Thần]. Thường thường, vấn đề bắt nguồn từ kẻ thù chính của Tom là Crabby Appleton. Cho tới ngày nay, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh mô tả kẻ hung ác này trong phim. Anh ta là “Crabby Appleton đồi bại tận xương tủy.” Sự thật là tất cả chúng ta đều có nan đề chính của Crabby Appleton ngoài Đấng Christ, tất cả chúng ta đều đồi bại tận xương tủy. Sứ đồ Phao-lô mô tả chúng ta như sau: “Chẳng một ai công chính cả, dù một người cũng không; chẳng một người nào hiểu biết; chẳng một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:10-11). Không ai trong chúng ta có khả năng sống theo tiêu chuẩn thánh khiết trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Do tình trạng của chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời thánh khiết, nên Ngài đã sai Con Ngài là Giê-xu hi sinh chết trên thập giá lãnh hình phạt chúng ta đáng phải nhận, sau đó Ngài đã sống lại. Bây giờ chúng ta có thể “được xưng công chính không phải trả giá, nhờ ân sủng Ngài” qua đức tin nơi Ngài (c.24). Chúa Giê-xu Christ đã đến với những con người “đồi bại tận xương tủy,” và biến chúng ta thành “người mới” nhờ đức tin nơi Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:17). Do lòng nhơn từ, Ngài đã giải quyết toàn vẹn vấn đề thấu tận xương tủy. – Bill Crowder

Chúng ta không chỉ cần một khởi đầu mới chúng ta còn cần có tấm lòng mới.