While studying the book of Proverbs in my small-group Bible study, our leader suggested that we change the description of a lazy person from a sluggard to a slacker.

Slacker?

Read:Proverbs 6:6-11
How long will you slumber, O sluggard? – Proverbs 6:9
While studying the book of Proverbs in my small-group Bible study, our leader suggested that we change the description of a lazy person from a sluggard to a slacker (6:6,9). Ah, now he was speaking my lingo. I immediately started thinking of all the people I consider to be slackers.
Like the men and women who fail to teach and discipline their children. Or that guy who refuses to help around the house. Or those teenagers who neglect their studies and play Internet games day and night.
If we’re honest, we’re all susceptible to this. What about being a “prayer slacker” (1 Thess. 5:17-18), or a “Bible-reading slacker” (Ps. 119:103; 2 Tim. 3:16-17), or a “non-exercising-of-our-spiritual-gift slacker” (Rom. 12:4-8), or a “non-witnessing slacker”? (Matt. 28:19-20; Acts 1:8).
If we are not doing what we know God wants us to do, we are certainly spiritual slackers. In fact, when we refuse to obey God, we are sinning.
Listen to these challenging and convicting words from the book of James: “It is sin to know what you ought to do and then not do it” (4:17 nlt). Let’s not be spiritual slackers. – Cindy Hess Kasper
When we know what God wants us to do,
But then we refuse to obey,
We’re ignoring the voice of the Lord,
And sinfully choosing our way. – Sper

Kẻ Phất Phơ Chăng?

Đọc:Châm Ngôn 6:6-11
Hỡi kẻ lười biếng, ngươi còn nằm mãi cho đến bao giờ? – Châm Ngôn 6:9
Trong khi nghiên cứu sách Châm Ngôn giờ học Kinh Thánh trong nhóm nhỏ, người hướng dẫn chúng tôi đề nghị chuyển lời mô tả kẻ lười biếng từ con người uể oải sang kẻ phất phơ (6:6,9). A, vậy là anh đang ám chỉ biệt ngữ của tôi rồi. Tôi bắt đầu nghĩ ngay tới mọi người bị tôi cho là phất phơ.
Giống như những ông bà không biết dạy và kỷ luật con cái. Hoặc anh chàng từ chối giúp công việc nhà. Hay là mấy thiếu niên bỏ bê học hành, chơi `game’ trên Mạng suốt ngày đêm.
Nếu thành thật, chúng ta phải công nhận mọi người đều dễ mắc phải điều này. Như là `phất phơ trong cầu nguyện” (1 Tê-sa 5:17-18), hay là phất phơ đọc Kinh Thánh” (Thi 119:103; 2 Ti-mô-thê 3:16-17), hoặc “phất phơ không sử dụng ơn tứ thuộc linh” (Rô-ma 12:4-8), hay “phất phơ không làm chứng” (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công Vụ 1:8) thì sao?
Nếu chúng ta không làm điều mình biết Đức Chúa Trời muốn mình làm, thì chắc chắn chúng ta là kẻ phất phơ thuộc linh. Thật ra, khi không vâng lời Đức Chúa Trời, tức là chúng ta phạm tội.
Hãy nghe những lời thách thức đầy thuyết phục từ sách Gia-cơ: “Biết việc mình phải làm, mà không làm, là phạm tội” (4:17 nlt). Chớ làm kẻ phất phơ thuộc linh. – Cindy Hess Kasper

We may make excuses for not obeying God,
but He still calls it disobedience.

Có thể chúng ta biện hộ cho việc bất tuân Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn gọi đó là bất tuân.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]