Benefits Of Friendship

Read:Ecclesiastes 4:9-12

Two are better than one, because they have a good reward for their labor. – Ecclesiastes 4:9

Cicero was one of the greatest thinkers of the Roman Empire. He was a skilled orator, lawyer, politician, linguist, and writer. Still today he is quoted for his clear prose and practical wisdom.

For instance, of having friends he wrote: “Friendship improves happiness and abates misery, by the doubling of our joy and the dividing of our grief.” He understood the double benefits of friendship along life’s journey.

Nearly a millennium earlier, King Solomon had written about the value of friends as well. In Ecclesiastes we read, “Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up” (4:9-10). Certainly a life without friends makes our sojourn lonely and hard to bear.

That famous Roman and that Jewish king were right: Friends are important. Friends serve as confidants, counselors, and burden sharers.

Think about your friends. Have you been neglecting those God has provided to share your joys and sorrows? If so, seek out one of your friends for fellowship this week. Remember, “two are better than one,” because a friend can double our joy and divide our grief. – Dennis Fisher

A friend is “trust,” a friend is “warmth,”
A friend is “always there”
To add to every happiness,
To lessen every care. – Anon

Lợi Ích Của Tình Bạn

Đọc:Truyền Đạo 4:9-12

Hai người tốt hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. – Truyền Đạo 4:9

Cicero là một trong những tư tưởng gia vĩ đại nhất của Đế quốc La Mã. Ông là nhà hùng biện, luật sư, chính trị gia, nhà ngôn ngữ, và nhà văn tài ba. Ngày nay văn xuôi trong sáng cùng sự khôn ngoan thực tế của ông vẫn còn được trích dẫn.

Chẳng hạn, nói về tình bạn, ông viết: “Tình bạn gia tăng hạnh phúc và giảm bớt khốn khổ, nhờ nhân đôi niềm vui và chia đôi nỗi sầu.” Ông hiểu lợi ích gấp đôi của tình bạn trên đường đời.

Gần một thiên niên trước, Vua Sa-lô-môn cũng có viết về giá trị tình bạn. Trong Truyền Đạo ông viết, “Hai người tốt hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Nếu người này ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, vì không có ai đỡ mình lên” (4:9-10). Chắc chắn cuộc sống không có bạn khiến cho đường đời chúng ta cô đơn và khó sống.

Người La Mã và vua Do Thái thật đúng: Bạn bè thật quan trọng. Bạn là người tâm sự, cố vấn, và chia sẻ gánh nặng.

Hãy nghĩ tới bạn mình. Bạn có bỏ bê những người do Đức Chúa Trời cung ứng để sẻ chia niềm vui nỗi buồn của bạn không? Nếu có, tuần này bạn hãy tìm cách thông công với một người. Cần nhớ, “hai người tốt hơn một,” vì bạn hữu có thể nhân đôi niềm vui và chia đôi nỗi sầu. – Dennis Fisher

Friends are flowers in the garden of life.
Bạn hữu là hoa trong vườn cuộc đời.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com