Exodus 15:19-27
Moses brought Israel from the Red Sea; then they went out into the Wilderness of Shur. —Exodus 15:22

On the other side of every miraculous intervention by God on our behalf, there is a road of faith to travel. Whether God’s power has touched our health, finances, or family relationships, we must not only praise and thank the Lord but obey Him as well.
After God opened the Red Sea for His people, then released the waters to overwhelm Pharaoh’s pursuing army, there was a great celebration of praise to the Lord (Exodus 15:1-21). But then it was time to move on in the journey toward the land of promise. “So Moses brought Israel from the Red Sea; then they went out into the Wilderness of Shur” (v.22). There they traveled for 3 days without finding water, and they began to complain.
In the divine plan, supernatural intervention is not an end in itself, but it is a means of teaching us that we can always trust and obey the leadership of Almighty God. Will we listen to His voice and obey His Word? If He leads us through the sea, will He not also guide us to a well?
The stunning events recorded in Exodus show that it’s possible to experience God’s power yet remain spiritually unchanged. To keep that from happening to us, let’s use the sweet memory of yesterday’s miracle to encourage a bigger step of faith today.
Sometimes we see a miracle,
And faith in God revives;
Yet we should see God’s gracious hand
At work throughout our lives. —Hess
The God who delivered us yesterday is worthy of our obedience today.
Prayer:
Father, we read of Your supernatural workings throughout the Bible and we’ve witnessed it over the years. We see miracles of Your healing and saving power in the lives of others. We’ve also experienced it personally as You’ve saved us from our sins and set us on an eternal journey of giving praise and thanksgiving to You for all Your wondrous works. When we lose sight of Your miraculous deeds in the daily grind of life and in the circumstances that baffle or discourage us help us to remember that You are a God of the impossible! We want to entrust to You all that concerns us on this day, for You delight in those who put their hope in Your unfailing love and miraculous power. In the name of Jesus we pray. Amen.

“Môise đem dân Israel đi lên khỏi Biển Đỏ, đến nơi đồng vắng Surơ.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22)
Khía cạnh theo sau của tất cả các sự can thiệp kỳ diệu, lạ lùng của Thiên Chúa vì cớ chúng ta, là con đường của đức tin để bước đi. Cho dù quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa đã can thiệp đến sức khỏe, tài chính, hoặc các mối quan hệ gia đình của chúng ta, chúng ta không chỉ khen ngợi và cảm ơn Chúa, nhưng còn phải vâng lời Ngài tốt hơn nữa [bởi đức tin].
Sau khi Chúa đã rẽ Biển Đỏ cho dân của Ngài đi qua, và rồi Ngài đã buông nước ra để chôn vùi quân đội của Pharaoh đang đuổi theo phía sau, đã có một lễ kỷ niệm lớn để ăn mừng ngợi khen Chúa (Xuất 15:1-21). Nhưng sau đó là lúc họ phải di chuyển trong hành trình tiến về phần đất của lời hứa. “Vì vậy, Moses đã mang dân Israel rời khỏi Biển Đỏ, sau đó họ đi vào trong sa mạc hoang dã của Surơ” (c.22). Ở đó, họ đi suốt trong 3 ngày mà không tìm thấy nước, và họ bắt đầu phàn nàn, lằm bằm.
Trong kế hoạch thiêng liêng, sự can thiệp siêu nhiên tự nó không phải là cứu cánh, mục đích chính và cuối cùng không phải là phép lạ; nhưng phép lạ là một phương tiện để giảng dạy cho chúng ta biết rằng, chúng ta luôn luôn có thể tin tưởng và tuân theo sự lãnh đạo của Thiên Chúa Toàn Năng. Liệu chúng ta có lắng nghe tiếng nói của Ngài và tuân theo Lời Ngài không? Nếu Ngài đã dẫn dắt chúng ta qua được biển cả, há Chúa sẽ không còn hướng dẫn chúng ta đến một cái giếng nước nào sao?
Những sự kiện phép lạ đến sững sờ, cùng những biến cố vĩ đại và quang cảnh kinh khiếp đã ghi lại trong Xuất Êdíptô ký cho thấy rằng, có thể [Israel] từng trải kinh nghiệm quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa; nhưng tâm linh họ vẫn không thay đổi. Ngày hôm nay, để giữ và tránh khỏi tình trạng cứng lòng, hoặc sự [vô tín] này xảy ra với chúng ta, chúng ta hãy sử dụng ký ức [bộ nhớ] để không quên những phép lạ dịu ngọt trong những ngày đã qua; để khuyến khích chúng ta tiến những bước mới bởi đức tin lớn hơn nữa.
Đôi khi chúng ta thấy một phép lạ,
và làm sống lại niềm tin vào Thiên Chúa;
Tuy nhiên, chúng ta nên thấy bàn tay ân huệ của Đức Chúa Trời
Nơi công việc Ngài đang làm trong cả cuộc đời của mỗi chúng ta. -Hess
Thiên Chúa là Đấng đã giải thoát chúng ta hôm qua, xứng đáng cho chúng ta vâng lời ngày hôm nay.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, trong suốt cả Kinh Thánh chúng con đọc thấy những công việc siêu nhiên của Cha, và theo thời gian chúng con đã chứng kiến nhiều phép lạ. Chúng con thấy phép lạ chữa bệnh và quyền năng cứu rỗi của Cha trong cuộc đời của nhiều người khác. Cá nhân của mỗi chúng con cũng đã từng kinh nghiệm phép lạ khi Cha đã cứu chúng con ra khỏi tội lỗi, và đặt chúng con vào cuộc hành trình đời đời; để ngợi khen và cảm tạ ơn Cha vì tất cả các công trình kỳ diệu của Cha. Trong sự thay đổi hàng ngày của cuộc sống và trong những tình huống làm ngăn trở hoặc làm chúng con ngã lòng chán nản, khi chúng ta bị che khuất không thấy những kỳ công phép lạ của Cha; xin giúp chúng con nhớ lại rằng Cha là một Thiên Chúa của những điều không thể! Ngày hôm nay chúng con muốn phó thác cho Cha tất cả những vấn đề chúng con đang quan tâm, vì Cha vui thích chúng con là những kẻ đặt hy vọng của chúng con nơi tình yêu vô hạn và quyền năng siêu nhiên của Cha. Trong Danh của Chúa Jêsus Christ chúng con cầu nguyện. Amen.

MS Trung

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com