Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Psalm 1:1

In talking to young people about preparing for the future, I’ve had several say something like this: “We must get into the world to experience ungodly situations and ungodly people in order to grow stronger.”
This kind of thinking has swallowed up many immature Christians and eventually turned them against God. Sure, we’re in the world (John 17:15) and we’re exposed to non-Christian situations (school, job, neighborhood), but we need to be careful that exposure to those situations does not lead to embracing ungodly philosophies. All of us would mature faster by following the divine pattern suggested in Psalm 1:1.
First, let’s not let our decisions and choices be controlled by the “counsel of the ungodly.” Second, we shouldn’t put ourselves in a place where those who don’t know Jesus can unduly influence our thought processes. Third, let’s avoid getting comfortable with those who mock God, His Word, and His role in our life so that their thinking seems right to us.
Counsel from such sources leads us away from God. Instead, it’s best to get our training, our guidance, and our advice from God’s holy Word and those who know it and love it. God and His Word, not experiences, are our best teacher. – Dave Branon

You’ve given us Your Spirit, Lord,
To help us grow, mature, and learn,
To teach us from Your written Word,
So truth from error we’ll discern. – Sper

Giáo Sư Tốt Nhất
Đọc:Thi Thiên 1
Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ bất kính. – Thi Thiên 1:1

Khi nói chuyện với giới trẻ về chuẩn bị cho tương lai, tôi nghe vài người nói như sau: “Chúng ta phải thâm nhập thế gian để kinh nghiệm những trường hợp tội ác cùng những con người tội ác, để được mạnh mẽ hơn.”

Kiểu suy nghĩ này đã nuốt chửng nhiều Cơ Đốc nhân non nớt và cuối cùng khiến họ chống nghịch Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên chúng ta đang ở trong thế gian (Giăng 17:15) và chúng ta tiếp xúc với những hoàn cảnh phi-Cơ Đốc (nhà trường, sở làm, hàng xóm), nhưng chúng ta cần thận trọng đừng để cho sự tiếp xúc những hoàn cảnh đó dẫn chúng ta tới chỗ chấp nhận những triết lý bất kính. Tất cả chúng ta sẽ trưởng thành nhanh hơn, nhờ rập theo khuôn thiên thượng trong Thi Thiên 1:1.

Trước hết, không để cho “mưu kế của kẻ bất kính” điều khiển những quyết định cùng lựa chọn của chúng ta. Thứ hai, chúng ta không đưa mình vào chỗ mà người không biết Chúa Giê-xu có thể ảnh hưởng tiêu cực trên cách suy nghĩ của mình. Thứ ba, hãy tránh thoải mái bên cạnh những người nhạo báng Đức Chúa Trời, Lời Ngài, cùng vị trí của Ngài trong cuộc đời chúng ta, khiến chúng ta thấy cách suy nghĩ của họ có vẻ đúng.

Mưu kế từ những thành phần như vậy dẫn chúng ta xa rời Đức Chúa Trời. Ngược lại, hay nhất là phải tìm kiếm sự dẫn dắt, lời khuyên cùng sự luyện tập từ Lời thánh khiết của Đức Chúa Trời và từ những người biết lẫn yêu mến Lời đó. Đức Chúa Trời cùng Lời Ngài mới là giáo sư tốt nhất cho chúng ta. – Dave Branon

Let God’s Word fill your memory, rule your heart, and guide your life.

Hãy để Lời Đức Chúa Trời ngập tràn ký ức, làm chủ tấm lòng và dẫn dắt cuộc đời bạn.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com