1 Thessalonians 2:8-20
Phải chất chứa cho mình kho tàng ở trên trời.
Matthew 6:20

Vào thế kỷ 19, nhà truyền giáo nổi tiếng người Anh là C.H. Spurgeon đã kể một câu chuyện về vua Cyrus, người đã chinh phục Babylon và giải thoát những người Do Thái khỏi bị giam cầm làm nô lệ: “Một vị du khách, được chiêm ngưỡng khu vườn thượng uyển của Vua Cyrus, cho biết nó đã cho ông có nhiều niềm vui.” Vua Siru trả lời “Ồ, nhưng ngươi không có nhiều niềm vui trong khu vườn này bằng như ta đã có, vì tự chính tay ta đã trồng từng mỗi một gốc cây trong vườn nầy.”

Rồi sau đó Spurgeon nhận xét, “Một lý do khiến một số vị thánh đồ sẽ có sự vui mừng thỏa lòng lớn lao đầy đặn hơn về thiên đàng hơn những người khác, chính là vì họ đã làm việc cho thiên đàng nhiều hơn những người khác. Bởi ân sủng của Thiên Chúa họ đã có thể kích thích hoạt động để mang được thêm nhiều linh hồn vào đó.”

Những lời gây nên cho tất cả chúng ta những người đã biết Chúa, phải làm một số suy nghĩ, thận trọng, và nghiêm túc. Có bao nhiêu người sẽ được ở trên thiên đàng bởi chúng ta? Mong muốn của chúng ta phải là: khi chúng ta tới nhà đời đời của chúng ta, một số đông người sẽ nói với chúng ta, “Tôi rất biết ơn bạn. Bởi lời làm chứng của bạn, cuộc sống của bạn, lời của bạn mời tôi tiếp nhận Đấng Christ Jesus, mà tôi được ở đây hôm nay”. Sứ đồ Phaolô đã thấy trước, đã nếm trước niềm vui thiên đàng khi nhìn thấy những người được cứu, đó là kết quả qua sứ vụ của mình (1 Tesalônica 2:19-20).

Phải, niềm vui sướng ở thiên đàng sẽ là những niềm vui tột bậc đầy đủ nhất, cho những người đã giúp dẫn đưa, dắt đem những người khác đến với Christ Jesus. Vì vậy, hãy làm tất cả mọi điều các bạn có thể, để mang đến cho Chúa Giêsu những người đang bị lầm lạc trong tội lỗi. Đó là cách bạn có thể chất chứa những thú vui [của cải] thuộc về trời !

Chúng ta sẽ không biết cho đến khi chúng ta đến
Nhà của chúng ta ở trên trời
Có bao nhiêu linh hồn đã đến với Christ Jesus
Bởi vì chúng ta chia sẻ tình yêu của Ngài. -Sper
Một trong những thú vui thiên đàng, là sẽ được gặp những người mà chúng ta đã giúp đỡ, dẫn đưa họ đến cùng Christ Jesus.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, khi chúng con suy xét, cân nhắc, và suy gẫm đường lối nhiệt tình, và sáng tạo mà những người bạn của kẻ bị bại liệt đã đưa người đến với Chúa Giêsu, chúng con đang được thách thức để làm giống như vậy. Người bại này đã bất lực và không thể riêng mình vươn tới được sự chữa lành, nhưng Chúa Giê-xu đã chữa lành và cứu người thông qua các nỗ lực và niềm tin của bạn bè. Họ đã động lòng trắc ẩn, quan tâm và các rào cản, những trở lực, mọi chống đối đã không ngăn chặn họ khỏi đưa bạn mình đến với hy vọng duy nhất. Xin Cha giúp chúng con được liên tục tiếp cận những ai mà chỉ có hy vọng được sự cứu rỗi bằng cách đưa họ đến với Christ Jesus. Nguyền xin Cha ban cho chúng con những ý tưởng sáng tạo cho phép chúng con vượt qua những rào cản. Xin dạy chúng con bày tỏ cho họ thấy những cử chỉ yêu thương đó sẽ giúp họ biết chúng con làm thế nào quan tâm sâu sắc. Cầu Cha ban cho chúng con lòng thương xót đối với những kẻ vô tín và người nghi ngờ, để chúng con có thể giựt lấy họ ra khỏi lửa phán xét đời đời. Nguyền tình yêu của Cha được nhìn thấy qua sự làm chứng trung thành của chúng con. Trong danh Christ Jêsus chúng con cầu nguyện. Amen.

The renowned 19th-century English preacher C. H. Spurgeon told this story about King Cyrus, the man who conquered Babylon and freed the Jews from captivity: A visitor who was admiring Cyrus’ gardens said it gave him much pleasure. “Ah,” said Cyrus, “but you have not so much pleasure in this garden as I have, for I have planted every tree in it myself.”
Spurgeon then commented, “One reason some saints will have a greater fullness of heaven than others will be that they did more for heaven than others. By God’s grace they were enabled to bring more souls there.”
Those words should cause all of us who know the Lord to do some serious thinking. How many people will be in heaven because of us? Our desire should be that when we reach our eternal home, some will say to us, “I’m so thankful for you. It was your testimony, your life, your invitation to accept Christ that accounts for my being here today.” The apostle Paul anticipated the joy in heaven of seeing people who were there as a result of his ministry (1 Th. 2:19-20).
Yes, heaven’s joys will be the fullest for those who have helped lead others to Christ. So do all you can to bring to Jesus those who are lost in sin. That’s how you can lay up pleasures in heaven! – RWD

We will not know until we reach
Our heavenly home above
How many souls have come to Christ
Because we shared His love. —Sper
One of heaven’s pleasures will be to meet those we’ve helped lead to Christ.

Prayer:
Father, when we consider the zeal and creative way the paralyzed man’s friends brought him to Jesus we’re challenged to do likewise. This man was helpless and unable to reach the Healer on his own, but Jesus healed and saved him through the effort and faith of his friends. They cared compassionately and the barriers did not stop them from bringing him to his only Hope. Help us to be persistent in reaching out to those whose only hope for salvation is by bringing them to Christ. Give us creative ideas that will enable us to break through the barriers. Show us loving gestures that will help them to know how deeply we care. Grant us merciful hearts toward those who doubt so that we might snatch them from the eternal fire of damnation. May Your love be seen through our faithful witness. In Jesus’ name we pray.

Amen.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com