Mong Chờ
Đọc: Ma-thi-ơ 7:7-11
———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —–
Các ngươi… còn biết cho con mình điều tốt, huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban điều tốt cho những kẻ xin Ngài sao! – Ma-thi-ơ 7:11

Với nạm thức ăn trong tay, tôi rón rén đi qua sàn sân sau nhà, tìm cách lại gần bầy cá trong hồ. Có lẽ vì bóng của tôi in trên mặt nước… hoặc vì tôi không rón rén khéo lắm như tôi nghĩ, nên khi tôi lại gần rào cản, thì 15 con cá vàng lội về phía tôi, há hốc mồm to, ngáp lia lịa, háo hức chờ mong được bữa ăn như ý. Vậy thì, tại sao bầy cá háo hức vẫy vi như thế? Vì chỉ sự hiện diện của tôi thôi, cũng khởi động được sự đáp ứng đã gài sẵn trong bộ óc nhỏ bé của loài cá, cho chúng biết rằng tôi có món đặc biệt cho chúng. Ước gì chúng ta cũng có sự đáp ứng giống như vậy đối với Đức Chúa Trời và với việc Ngài muốn ban điều tốt cho chúng tađáp ứng dựa trên kinh nghiệm quá khứ của chúng ta về Ngài, phát xuất từ hiểu biết lâu đời của chúng ta về bản chất của Ngài. Giáo sĩ William Carey nói: “Hãy mong chờ việc lớn từ Đức Chúa Trời. Cố gắng làm việc lớn cho Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời muốn trang bị chúng ta cách toàn vẹn cho việc Ngài muốn chúng ta làm, và Ngài mời chúng ta “dạn dĩ đến” để tìm sự thương xót cùng ân sủng trong lúc có cần (Hê-bơ-rơ 4:16). Là con cái Đức Chúa Trời sống bằng đức tin, chúng ta có thể háo hức mong chờ và âm thầm tin tưởng Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta chính xác điều mình cần, đúng lúc mình cần (Ma-thi-ơ 7:8-11). – Cindy Hess Kasper

Prayer without expectancy is unbelief in disguise.
Cầu nguyện mà không mong chờ, tức là vô tín dưới lớp ngụy trang.

Expectancy

Read: Matthew 7:7-11
If you… know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him! – Matthew 7:11

With a handful of Cheerios, I tip- toed across the deck in my backyard trying to sneak up on the fish in the pond. Perhaps it was my shadow on the water… or maybe I wasn’t as sneaky as I thought. As I approached the railing, 15 enormous goldfish raced toward me, their large mouths frantically opening and closing in eager anticipation of an expected treat. So, why did the fish so furiously flap their fins? Because my mere presence set off a conditioned response in their tiny fish brains that told them I had something special to give them. If only we always had such a response to God and His desire to give us good giftsa response based on our past experience with Him that flows from a deep-seated knowledge of His character. Missionary William Carey stated: “Expect great things from God. Attempt great things for God.” God desires to equip us perfectly for what He wants us to do, and He invites us to “come boldly” to find mercy and grace in time of need (Heb. 4:16). When we as God’s children are living in faith, we can have an exciting expectancy and a quiet confidence that God will give us exactly what we need, when we need it (Matt. 7:8-11). – Cindy Hess Kasper When with expectancy we pray According to God’s will, We’ll see Him working in our lives His purpose to fulfill. – Sper

Prayer without expectancy is unbelief in disguise.

Cầu nguyện mà không mong chờ, tức là vô tín dưới lớp ngụy trang.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com