Một tờ báo quan trọng ở Hoa Kỳ gọi Christopher Parkening là “nghệ sĩ ghi-ta bậc thầy hàng đầu của thời đại chúng ta, biết kết hợp nhận thức sâu sắc về âm nhạc với sự tinh thông kỹ thuật nhạc cụ thật hoàn chỉnh.” Tuy nhiên, có lúc Parkening đã bỏ chơi ghi-ta chuyên nghiệp. Ở đỉnh cao nghề nghiệp chơi ghi-ta cổ điển, ông đã về hưu ở tuổi 30, mua một nông trại ở Montana, ngày ngày đi câu cá. Nhưng nghỉ hưu sớm không mang lại thỏa mãn như ý ông muốn. 

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

Audio: http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-02-11.mp3

READ: 1 Corinthians 10:31–11:1

Therefore, . . . whatever you do, do all to the glory of God. —1 Corinthians 10: 31

A major US newspaper has called Christopher Parkening “the leading guitar virtuoso of our day, combining profound musical insight with complete technical mastery of his instrument.” There was a time, however, when Parkening gave up playing the guitar professionally. At the height of his career as a classical guitarist, he retired at age 30, bought a ranch in Montana, and spent his days fly-fishing. But early retirement did not bring him the satisfaction he had hoped for. Then during a visit to California, he was invited to a church where he heard a clear presentation of the gospel. Of this he wrote: “That night I lay awake, broken over my sins. . . . I had lived very selfishly and it had not made me happy. . . . It was then that I asked Jesus Christ to come into my life, to be my Lord and Savior. For the first time, I remember telling Him, ‘Whatever You want me to do with my life, Lord, I’ll do it.’”

One of Parkening’s favorite verses is 1 Corinthians 10:31, “Therefore, . . . whatever you do, do all to the glory of God.” He has taken up the guitar again, but this time with the motivation to glorify God.

Each of us has been given gifts; and when we use them for God’s glory, they bring satisfaction and joy. —Dennis Fisher

The gifts we offer to the Lord Are by His standards measured; Our sacrifice and lives of praise— Such gifts are highly treasured. —Sper

We were created to give God the glory.

VIETNAMESE TRANSLATION

Nghệ Sĩ Bậc Thầy

Đọc: 1 Cô-rinh-tô 10:31- 11:1

Vậy, anh em… làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. – 1 Cô-rinh-tô 10:31

Một tờ báo quan trọng ở Hoa Kỳ gọi Christopher Parkening là “nghệ sĩ ghi-ta bậc thầy hàng đầu của thời đại chúng ta, biết kết hợp nhận thức sâu sắc về âm nhạc với sự tinh thông kỹ thuật nhạc cụ thật hoàn chỉnh.” Tuy nhiên, có lúc Parkening đã bỏ chơi ghi-ta chuyên nghiệp. Ở đỉnh cao nghề nghiệp chơi ghi-ta cổ điển, ông đã về hưu ở tuổi 30, mua một nông trại ở Montana, ngày ngày đi câu cá. Nhưng nghỉ hưu sớm không mang lại thỏa mãn như ý ông muốn.

Sau đó trong một lần viếng thăm California, ông được mời tới một Hội Thánh và được nghe trình bày Phúc Âm thật rõ ràng. Ông đã viết: “Đêm đó tôi không ngủ, đau đớn về tội lỗi mình… Tôi đã sống quá ích kỷ và vì vậy tôi không thấy vui vẻ…. Lúc ấy tôi mới mời Chúa Giê-xu Christ bước vào cuộc đời mình, làm Chúa và Cứu Chúa của tôi. Lần đầu tiên, tôi nhớ đã thưa với Ngài, `Lạy Chúa, Ngài muốn con sử dụng cuộc đời mình làm bất kỳ việc gì, con xin vâng theo ý Ngài.'”  Một trong những câu Kinh Thánh ưa thích nhất của Parkening là 1 Cô-rinh-tô 10:31, “Vậy, anh em… làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời.” Ông đã chơi lại đàn ghi-ta, nhưng lần này với động cơ dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời.  Mỗi người chúng ta đều đã nhận được ơn tứ; và khi sử dụng cho vinh quang Đức Chúa Trời, chúng ta được vui vẻ thỏa lòng. – Dennis Fisher

Chúng ta được tạo dựng để dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời.