Hàng năm khi tháng Năm lại về ở Michigan, tôi muốn dừng kim đồng hồ lại. Tôi vui khi tử thần bị đánh bại bởi những chồi mảnh mai không chịu nghẹt ngòi vì đất sét cứng với cành dễ gãy. Sau vài tuần, cảnh trơ trọi hoàn toàn được phủ bằng cây cối đơm hoa tươi sáng ngát hương.

If I Could Stop The Clock

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

READ: 1 Kings 10:23–11:4

The glory of the Lord filled the house of the Lord. —1 Kings 8:11

Every year when May rolls around in Michigan, I want to stop the clock. I rejoice when death is defeated by fragile sprouts that refuse to be confined by hardened clay and brittle branches. Over a few weeks, the naked landscape transforms into fully clothed trees adorned by bright, fragrant flowers. I can’t get enough of the sights, sounds, and scents of springtime. I want time to stop moving.

Also in May, I come to 1 Kings in my Bible reading schedule. When I get to chapter 10, I have the same feeling: I want the story to stop. The nation of Israel has bloomed. Solomon has become king and has built a magnificent dwelling place for God, who moved in with a blaze of glory (8:11). Finally united under a righteous king, they are at peace. I love happy endings!

But the story doesn’t end there. It continues: “But King Solomon loved many foreign women” (11:1), and “his wives turned his heart after other gods” (v.4).

Just as the seasons of the year continue, so do the cycles of life—birth and death, success and failure, sin and confession. Although we have no power to stop the clock while we’re enjoying good times, we can rest in God’s promise that eventually all bad times will end (Rev. 21:4). —Julie Ackerman Link

Father, our days are filled with pleasures and struggles.
We would like for life just to have the joys, but we know
that’s not realistic in this sinful world. Help us to wait
patiently for You to bring us Home. Amen.

In good times and bad, God never changes.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Nếu Tôi Có Thể Dừng Kim Đồng Hồ

Đọc:
1 Các Vua 10:23_11:4

Vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập đền thờ Ngài. – 1 Các Vua 8:11

Hàng năm khi tháng Năm lại về ở Michigan, tôi muốn dừng kim đồng hồ lại. Tôi vui khi tử thần bị đánh bại bởi những chồi mảnh mai không chịu nghẹt ngòi vì đất sét cứng với cành dễ gãy. Sau vài tuần, cảnh trơ trọi hoàn toàn được phủ bằng cây cối đơm hoa tươi sáng ngát hương. Tôi không tài nào ghi nhận được hết những hình ảnh, âm thanh, cùng hương hoa của mùa xuân. Tôi muốn thời gian dừng lại.
Cũng trong tháng Năm, tôi gặp 1 Các Vua trong lịch đọc Kinh Thánh. Khi tới chương 10, tôi có cùng cảm giác như vậy: tôi muốn câu chuyện dừng lại. Đất nước Ít-ra-ên đang nở hoa. Sa-lô-môn đã trở thành vua và xây nơi ngự nguy nga cho Đức Chúa Trời, là Đấng ngự đến trong vinh quang rạng ngời (8:11). Cuối cùng được hiệp nhất dưới một vua công chính, họ có hòa bình. Tôi thích kết cuộc vui vẻ!
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Câu chuyện tiếp tục: “Nhưng Vua Sa-lô-môn yêu mến nhiều cô gái ngoại bang” (11:1), và “vợ của vua đã quyến rũ vua theo các thần khác” (c.4).
Giống như các mùa trong năm xoay vần, chu kỳ cuộc sống cũng xoay sinh tử, thành bại, phạm tội rồi xưng tội. Dù chúng ta không có quyền dừng kim đồng hồ lại, trong lúc mình vui hưởng hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể yên nghỉ trên lời Đức Chúa Trời hứa rằng cuối cùng, lúc buồn thảm rồi cũng qua đi (Khải Huyền 21:4). – Julie Ackerman Link

Lúc chúng ta vui cũng như buồn,
Đức Chúa Trời không hề thay đổi.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com