Bạn có từng thấy choáng ngợp vì những luật lệ và đòi hỏi chưa? Hãy nghĩ xem dân Do Thái cảm thấy ra sao, khi họ cố gắng giữ trên 600 luật lệ của Cựu Ước và còn nhiều hơn thế, do sự áp đặt của cấp lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Và tưởng tượng họ ngạc nhiên biết bao khi Chúa Giê-xu đơn giản hóa việc theo đuổi sự công chính bằng cách rút gọn bảng liệt kê chỉ trong hai điều”yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37) và “yêu người lân cận như mình” (c.39).

Two Rules To Live By

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/05/odb-05-02-11.mp3

READ: Matthew 22:34-40

On these two commandments hang all the Law and the Prophets. —Matthew 22:40

Have you ever felt overwhelmed by rules and expectations? Think of how the Jewish people must have felt as they tried to keep up with more than 600 rules from the Old Testament and many more that had been imposed on them by the religious leaders of their day. And imagine their surprise when Jesus simplified the pursuit of righteousness by narrowing the list down to just two—“love the Lord your God” (Matt. 22:37) and “love your neighbor as yourself” (v.39).

In essence, Jesus is telling us that the way God knows we love Him is by how we treat people. All of them. Let’s face it—loving our neighbor can be a challenge. But when we do it to express our love to God, we unleash a powerful motivation that loves whether the person deserves it or not. And as we love God and our neighbor, everything else falls into place. If I love my neighbor, I won’t bear false witness against him, covet his wealth or his wife, or steal from him. Loving others for God’s sake even provides the grace and strength to forgive those who have heaped injustices upon us.

Who needs to see God’s love today through you? The more unlovable the person, the greater the statement about how much you love God! —Joe Stowell

To love your God with all your heart,
Your soul, your strength, your mind,
Enables you to love someone
Who’s hurtful and unkind. —Sper

Loving God is the key to loving others.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Hai Qui Luật Để Sống

Đọc:
Ma-thi-ơ 22:34-40

Tất cả Luật pháp và lời Tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. – Ma-thi-ơ 22:40

Bạn có từng thấy choáng ngợp vì những luật lệ và đòi hỏi chưa? Hãy nghĩ xem dân Do Thái cảm thấy ra sao, khi họ cố gắng giữ trên 600 luật lệ của Cựu Ước và còn nhiều hơn thế, do sự áp đặt của cấp lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Và tưởng tượng họ ngạc nhiên biết bao khi Chúa Giê-xu đơn giản hóa việc theo đuổi sự công chính bằng cách rút gọn bảng liệt kê chỉ trong hai điều”yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37) và “yêu người lân cận như mình” (c.39).
Điều cốt yếu là Chúa Giê-xu cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời biết chúng ta yêu Ngài qua cách chúng ta đối xử với người khác. Với mọi người. Chúng ta hãy nhìn thẳng vấn đề yêu người lân cận có thể là một thách thức. Nhưng khi chúng ta yêu để bày tỏ mình yêu Chúa, thì chúng ta có được một động lực mạnh mẽ, giúp chúng ta yêu, dù đối tượng có xứng đáng hay không. Và khi chúng ta yêu người lân cận, thì mọi việc đều ổn. Nếu tôi yêu người lân cận, tôi sẽ không làm chứng dối cho người, không tham của, hoặc vợ người, hoặc trộm cắp của người. Vì cớ Đức Chúa Trời mà yêu người khác, còn cho chúng ta có ơn lẫn sức mạnh để tha thứ những người chồng chất bất công trên chúng ta.
Có ai hôm nay cần thấy tình yêu của Đức Chúa Trời qua chính bạn hôm nay không? Đối tượng càng không đáng yêu, càng khẳng định hùng hồn tình yêu của bạn đối với Chúa! – Joe Stowell

Yêu Chúa là chìa khóa để yêu người khác.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com