Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:20-29

 

Không hề có một năm nào trôi qua mà không có thiên tai gây xáo trộn đâu đó trên thế giới. Lụt lội, bão táp, và sóng thần hủy hoại tính mạng, nhà cửa, cùng kế sinh nhai.

Chẳng ai cho rằng biển có “quyền” xâm phạm những biên giới cố hữu và phá vỡ ranh giới biển. Thật ra, con người cho rằng tai họa xảy ra bất kỳ khi nào biển chọc thủng ranh giới của nước. Chính Đức Chúa Trời đã “lấy cát làm bờ cõi biển” (Giê-rê-mi 5:22).

Đức Chúa Trời cũng lập ranh giới cho hành vi của con người. Thế nhưng chưa có một ngày nào trôi qua mà không có sự vi phạm mạng lịnh Ngài, dẫn tới những hậu quả tai hại thuộc thể lẫn thuộc linh. Điều kỳ lạ là chúng ta vẫn thường cho rằng mình có “quyền” xâm phạm những ranh giới này.

Trong thời tiên tri Giê-rê-mi, dân sự Đức Chúa Trời đã vượt ra ngoài giới hạn, dùng sự lừa đảo để làm giàu và không binh vực kẻ thiếu thốn (5:27-28). Kết quả là tai họa. Đức Chúa Trời phán, “Tội lỗi các ngươi đã ngăn trở các ngươi được phước” (c. 25).

Có trật tự cố hữu ngay bên trong công trình sáng tạo. Vi phạm trật tự đó dẫn tới hậu quả cố hữu. Vì lòng nhân từ Đức Chúa Trời đã đơn giản và yêu thương truyền phán với chúng ta về trật tự sự việc hầu giúp chúng ta tránh khỏi những hậu quả này. Chúng ta biết và giữ mình trong những giới hạn qui định là khôn ngoan. – Julie Ackerman Link

Lạy Chúa, xin giữ chúng con đi trong đường hẹp.
Nơi mà không sự suy đồi, đau buồn, cũng không điều tội lỗi có thể phá hủy.
Nơi mà tay hữu của Ngài đánh bại cuộc ẩu đả thế gian.
Để dẫn chúng con vào trong sự vui mừng vĩnh hằng của Chúa.

Read Jeremiah 5:20-29
God has placed the sand as the bound of the sea. (Jeremiah 5:22)

Not a year goes by without a natural disaster causing chaos somewhere in the world. Floods, hurricanes, and tsunamis destroy lives, homes, and livelihoods.

No one would argue that the seas have a “right” to violate their established boundaries and crash across the coastline. In fact, people agree that disaster occurs whenever the sea breaches the shoreline. God Himself has “placed the sand as the bound of the sea” (Jer. 5:22).

God also established boundaries for human behavior. Yet not a day goes by without countless violations of His commands, resulting in disastrous physical and spiritual consequences. Amazingly, we often argue that we have the “right” to violate these boundaries.

In the days of the prophet Jeremiah, Gods people had stepped out of bounds, using deceit to become rich and refusing to defend the needy (5:27-28). The result was disaster. God said, “Your sins have withheld good from you” (v. 25).

Within creation there is inherent order. Violating it has inherent consequences. God in His kindness simply and lovingly communicated to us the order of things so that we can avoid those consequences. We are wise to know and to stay within His prescribed boundaries. – Julie Ackerman Link

Lord, keep us on the narrow way,
Where no corruption, woe, nor evil can destroy,
Where Your right hand defeats the worldly fray
To lead us into Your eternal joy. – Mollon

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]