The beauty of the black lacy design against the pastel purple and orange background grabbed my attention.

Everything Is Beautiful
Read:
Joel 2:18-27
I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. – Joel 2:25
The beauty of the black lacy design against the pastel purple and orange background grabbed my attention. The intricacy of the fragile pattern led me to assume that it had been created by a skilled artist. As I looked more closely at the photo, however, I saw the artist admiring his work from a corner of the photo. The “artist” was a worm, and its work of art was a partially eaten leaf.
What made the image beautiful was not the destruction of the leaf but the light glowing through the holes. As I gazed at the photo, I began thinking about lives that have been eaten by the “worms” of sin. The effects are ravaging. Sin eats away at us as we suffer the consequences of our own bad choices or those of others. We are all its victims.
But the photo also reminded me of the hope we have in God. Through the prophet Joel, God said to Israel, “I will restore to you the years that the swarming locust has eaten” (Joel 2:25). And from Isaiah we learn that the Lord appointed him to “console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes” (Isa. 61:3).
Satan does everything he can to make us ugly, but the Light of the World can make us beautiful despite Satan’s best efforts. – Julie Ackerman Link
Sin ravages a fruitful life
When it is not addressed;
But God restores and makes us right
Once sin has been confessed. – Sper

Mọi Thứ Đều Đẹp
Đọc:
Giô-ên 2:18-27
Ta sẽ đền bù cho các ngươi về những năm bị cào cào cắn phá. – Giô-ên 2:25
Vẻ đẹp của mẫu thiết kế ren màu đen trên nền phấn màu cam và tím, làm tôi phải chú ý. Nét phức tạp trong mẫu mỏng manh khiến tôi nghĩ đây phải là công trình sáng tạo của người họa sĩ tài hoa. Tuy nhiên, khi nhìn gần bức tranh, tôi thấy họa sĩ đang chiêm ngắm tác phẩm của mình từ một góc của bức tranh. “Họa sĩ” chính là một con sâu, còn tác phẩm nghệ thuật là chiếc lá bị ăn khuyết mất một phần.
Điều khiến cho hình ảnh này trở thành đẹp đẽ, không phải là chiếc lá bị hủy phá mà là tia nắng chiếu xuyên qua các lổ li ti. Trong lúc nhìn chăm bức tranh, tôi bắt đầu nghĩ tới những cuộc đời đã bị con “sâu” tội lỗi gặm khuyết. Hậu quả đang tàn phá. Tội lỗi ăn mòn chúng ta khi chúng ta gánh chịu hậu quả của những lựa chọn tồi tệ của chính mình hoặc của người khác. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của tội lỗi.
Nhưng bức tranh cũng nhắc nhở tôi niềm hi vọng trong Đức Chúa Trời. Qua tiên tri Giô-ên, Đức Chúa Trời phán với Ít-ra-ên, “Ta sẽ đền bù cho các ngươi về những năm đã bị cào cào cắn phá” (Giô-ên 2:25). Và qua Ê-sai, chúng ta biết Chúa đã lập ông “an ủi những kẻ khóc than ở Si-ôn, ban cho họ vẻ đẹp thay cho tro bụi” (Ê-sai 61:3).
Sa-tan hết sức làm mọi thứ để khiến chúng ta xấu xí, nhưng Ánh sáng của Thế Giới có thể làm cho chúng ta đẹp đẽ bất chấp mọi nỗ lực tối đa của Sa-tan. – Julie Ackerman Link

worldagape

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com