Kinh Thánh:  II Phi-e-rơ 3 

“Phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ăn ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.” (II Phi-e-rơ 3:14)

Trong những ngày đầy dẫy các sự kiện khủng khiếp gây kinh hoàng cho thế giới này, Cơ đốc nhân chúng ta kinh hoàng, nhưng không lấy làm bất ngờ kinh ngạc. Chúa Giê-xu đã cảnh báo trước cho chúng ta về những thời kỳ khủng khiếp sắp đến (Lu-ca 21:25-28). Trong lời Kinh Thánh đọc ngày hôm nay, Phierơ cam đoan một lần nữa, đoan chắc một lần nữa với tín nhân, bằng cách nhắc nhở họ về mục đích đã bày tỏ và chiến thắng cuối cùng của Đức Chúa Trời.

Sứ đồ đã mô tả những kẻ không tin kính và nhạo báng, tức là những kẻ trong thời sau rốt sẽ nói, “Chớ nào là lời hứa của Chúa sẽ đến ở đâu?” (2 Phi-e-rơ 3:4). Chúng ta cũng có thể thắc mắc tại sao Chúa Giê-xu Christ không trở lại và thay đổi những sự việc bây giờ. Phi-e-rơ đã khẳng định rằng Chúa “không phải là Chúa chậm trễ, chểnh mảng đến lời hứa của Ngài,” nhưng sự trì hoãn, sự chậm trễ trở lại của Ngài là để cho mọi người ở khắp mọi nơi có được thêm thời giờ để ăn năn (c.9).

Thay vì là một Thiên Chúa hay thù hận tìm kiếm một số lý do để lên án chúng ta, chẳng những thế Thiên Chúa còn muốn tất cả mọi người, của tất cả các chủng tộc và mọi ngôn ngữ, đến để nhận biết Ngài, trở lại với Ngài trong sự ăn năn, và đi theo Con Một của Ngài như là Chúa và Cứu Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa Jesus đã đến (Giăng 3:16)! Đó là lý do tại sao sự trở lại của Chúa Giê-xu chưa xảy ra. Vậy, nếu mong muốn của chúng ta là làm theo ý của Thiên Chúa và làm vui lòng Ngài trong những gì chúng ta làm, chúng ta nên làm điều gì đó để đưa dắt tất cả mọi người của thế giới đến hiểu biết sự thật đơn giản về Chúa Giê-xu không? Chúng ta nên làm mọi việc chúng ta có thể làm để giúp họ biết Ân điển của Ngài và kêu gọi họ ăn năn và theo Chúa Giê-xu như Chúa không?

Chúng ta không được quên rằng “với Chúa, một ngày như là một nghìn năm, và một ngàn năm như một ngày” (c.8). Cuối cùng rồi thì ngày của Chúa sẽ đến, mang theo án phạt bằng lửa hủy diệt. Tiếp theo sau sự việc này sẽ là trời mới và đất mới, là nơi sự công bình ăn ở của những người đã nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa (c.13).

Khi chúng ta dự đoán về ngày vinh quang khải hoàn đó, chúng ta phải sống nhất quán, phù hợp với cuộc sống thánh khiết (c.14), chống lại tất cả các ảnh hưởng xấu (c.17), tăng trưởng trong ân sủng và kiến thức để hiểu biết Chúa Jesus Christ (c.18). Sau đó, thay vì hết hy vọng vượt trên cái ác, chúng ta sẽ có thể chia sẻ những tin tốt lành của Chúa Giê-xu với thế giới. Sứ đồ Phao-lô, bản thân ông đã chịu tuận đạo vì cớ Đấng Christ, nói lên niềm say mê của mình đối với tấm lòng của mọi người như sau, “Tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác” (Rô-ma 9:3). Phao-lô ao ước đồng bào Do Thái của mình đến với Đấng Christ tới mức ông sẵn sàng hi sinh tất cả “để người khác được sống.”

Maranatha – Kìa Chúa đến ! Tiếng reo hò này của Hội Thánh ban đầu, đặc biệt là trong thời gian hoạn nạn, đàn áp, và khó khăn đã phải kềm chế dịu đi với sự nhắc nhở rằng còn có một thế giới bị hư mất xung quanh chúng ta – nhiều người trong số họ là bạn bè thân hữu và gia đình. Niềm đam mê của chúng ta về sự Chúa đến phải được cân bằng bởi niềm đam mê của chúng ta trong sự chia sẻ ân sủng của Ngài với những người chưa “đến để ăn năn hối cải” và những người không chịu thay đổi cuộc sống của họ để phục vụ Chúa là Đấng đã chết để mang lại cho họ sự sống. Cho đến khi Chúa đến, chúng ta hãy cam kết làm công việc của Ngài là đưa dắt những người khác đến sự ăn năn và nhận sự cứu rỗi trong Ngài. – Joanie Yoder

Chúng ta không biết khi nào Chúa có thể đến

Để sửa chữa những sai lầm của trái đất cũ này,

Nhưng chúng ta biết điều này – Ngài để chúng ta tại đây

Để chia sẻ tin tốt về sự sinh lại lần thứ hai. Hess

Chúng ta không biết những diễn biến gì sẽ xảy đến cho thế giới này, nhưng chúng ta biết được Đấng sẽ đến với thế giới này.

Cầu nguyện:

Hỡi Cha công bình và yêu thương, xin ban ơn giúp sức con mỗi khi con cố gắng chia sẻ niềm tin của con với những người bạn. Xin Cha ban cho con lòng can đảm, sự khôn ngoan, và thời điểm để con biết khi nào và bằng cách nào tiếp cận để chia sẻ Tin Lành với những người khác bên ngoài phạm vi an toàn thoải mái của con. Xin Cha ban ơn chúc phước trên tất cả những nỗ lực của con nhằm mục đích dẫn dắt kẻ lầm lạc đến sự ăn năn và giúp họ theo Chúa Jesus như Chúa. Ôi Thiên Chúa nhẫn nhục và vĩ đại, xin vui lòng sử dụng tất cả quyền năng và ân điển của Cha để đem những người thân yêu và bạn thân của con đến sự ăn năn hối cải, sao cho khi Chúa Jesus hiện đến, họ có thể có phần chia sẻ trong sự vui mừng của con và sự cứu rỗi của Cha. Nhân danh Chúa Jesus Christ Cứu Chúa duy nhất, con cầu nguyện. Amen.

——————————————-

2 Peter 3

Be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless. —2 Peter 3:14

During these days of horrific world events, Christians should be appalled but not taken by surprise. Jesus forewarned us of terrible times to come (Luke 21:25-28). In today’s reading, Peter reassured believers by reminding them of God’s unfolding purposes and final victory.

The apostle described ungodly scoffers, who in the last days will say, “Where is the promise of His coming?” (2 Peter 3:4). We too may wonder why Christ doesn’t come back and change things now. Peter affirmed that the Lord “is not slack concerning His promise,” but delays His return to give people everywhere more time to repent (v.9).

Far from being a vindictive God looking for some reason to condemn us, God wants all people, of all races and languages, to come to know him, to turn to him in repentance, and follow his Son as Lord and Savior. That’s why Jesus came (cf. John 3:16)! That’s why Jesus’ return has not yet happened. So if our desire is to do the LORD’s will and please him in what we do, shouldn’t we be doing something to bring all the people of the world to a knowledge of simple truth about Jesus? Shouldn’t we do everything we can to help them know his grace and call them to repent and follow Jesus as Lord?

We mustn’t forget that “with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day” (v.8). Eventually the day of the Lord will come, bringing a judgment of consuming fire. This will be followed by a new heaven and a new earth, the home of righteousness and of God’s forgiven people (v.13).

As we anticipate that triumphant day, we must live consistent, holy lives (v.14), resist all evil influences (v.17), and grow in the grace and knowledge of Christ (v.18). Then, instead of despairing over evil, we will be able to share the good news of Jesus with the world. The apostle Paul, himself a martyr for Christ, expressed his passion for the hearts of people this way, “I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh” (Rom. 9:3). Paul so longed for his fellow Jews to come to Christ that he was willing to sacrifice all, “so others may live.”

Maranatha — O Lord come! This cry of the early church, especially during times of trial, persecution, and difficulty must be tempered with the reminder that there is a lost world around us — many of whom are dear friends and family. Our passion for the Lord’s coming must be equaled by our passion to share his grace with those who have not “come to repentance” and have not changed their lives to serve the Lord who died to bring them life. Until he comes, let’s commit to do his work of bringing others to repentance and salvation in him. — Joanie Yoder

We know not when the Lord may come

To right the wrongs of this old earth,

But this we know—He’s left us here

To share good news of second birth. — Hess

We don’t know what this world is coming to, but we know the One who is coming to this world.

Prayer:

Righteous and loving Father, please help me as I try to share my faith with friends. Please give me the courage, wisdom, and timing to know when and how to reach outside my comfort zone to share the Gospel with others. Please bless all efforts to lead the lost to repentance and to help them follow Jesus as Lord. O great and patient God, please use all of your power and grace to bring my loved ones and dear friends to repentance so that when Jesus appears they can share in my joy and your salvation. In the name of Jesus the only Savior I pray. Amen.

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com