Keep Me From Wrath

http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-18-11.mp3

READ: Psalm 37:8-11
Cease from anger, and forsake wrath. —Psalm 37:8

I have a friend whose note cards are imprinted with a picture of Rodin’s The Thinker, the famous sculpture depicting a man in sober reflection. Below the picture is this inscription: “Life is not fair.”
Indeed, it is not. And any theory that insists that this life is fair is illusory and deceptive.
Despite the overwhelming unfairness of life, however, David in Psalm 37 prays that he will not retaliate but will instead rest in the Lord and wait patiently for Him to bring justice to the earth in due time (v.7). “For evildoers shall be cut off; but those who wait on the Lord, they shall inherit the earth” (v.9).
Our wrath tends to be vindictive and punitive. God’s wrath is untainted by self-interest and tempered by mercy. His wrath can even be His relentless love that brings our antagonists to repentance and faith. We must not then avenge ourselves, “for it is written, ‘Vengeance is Mine, I will repay,’ says the Lord . . . . Do not be overcome by evil, but overcome evil with good” (Rom. 12:19,21).
This must begin in the heart, the wellspring from which the issues of our lives flow. May we cease from anger, forsake wrath, and wait patiently for the Lord. —David Roper
Lord, help me not retaliate When someone wants to pick a fight; Instead, give me the strength and faith To show Your love and do what’s right. —Sper

Revenge restrained is a victory gained.

VIETNAMESE TRANSLATION

Xin Ngăn Tôi Giận Dữ

Đọc: Thi Thiên 37:8-11

Hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ. – Thi Thiên 37:8

Bạn tôi có loại thẻ ghi chú có in hình Tư Tưởng gia của Rodin, nhà điêu khắc lừng danh mô tả một người suy tư tỉnh táo. Bên dưới bức hình là dòng chữ: “Đời không công bằng.” Thực sự là như vậy. Và bất kỳ thuyết nào khẳng định cuộc đời công bằng, đều là hư ảo và lừa dối. Tuy nhiên, trước cảnh sống dẫy đầy bất công, Đa-vít trong Thi Thiên 37 vẫn cầu xin cho mình không trả đũa, mà cứ yên tịnh trong Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Ngài mang lại công lý trên đất đúng lúc (c.7). “Vì những kẻ ác sẽ bị diệt vong; những người nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp” (c.9). Thịnh nộ của chúng ta có khuynh hướng hận thù và trừng phạt. Còn thịnh nộ của Đức Chúa Trời thì không nhuốm tư lợi và hòa dịu vì lòng nhân. Cơn thịnh nộ của Ngài có thể là tình yêu không ngớt, đưa chúng ta từ chỗ đối địch tới ăn năn và đức tin. Vì vậy chúng ta không được báo thù, “Như có chép rằng, `Sự trả thù thuộc về ta, Ta sẽ báo ứng,’ Đức Giê-hô-va phán…. Đừng để điều ác thắng hơn, mà hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:19,21).

Điều này phải phát xuất từ tấm lòng, vốn là suối nguồn tuôn tràn mọi sự. Nguyện chúng ta sẽ chấm dứt nóng giận, từ bỏ thịnh nộ, và kiên nhẫn chờ đợi Chúa. – David Roper

Kềm chế báo thù là chiến thắng.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]