Luke 15:25-32
Đúng ra, chúng ta phải nên ăn mừng và hân hoan, vì em của con đã chết mà nay được sống lại.
Luke 15:32

 Có thể phục vụ Chúa từ năm này sang năm khác, nhưng tấm lòng xa cách Cha. Tôi có thể là một trong những công nhân khó nhọc vất vả nhất trong nhà thờ, nhưng đầy cay đắng bởi vì những người khác không chia sẻ gánh nặng với tôi. Có thể trở nên quá bận tâm với công việc thuộc linh của tôi, nên khi Chúa làm phép lạ trong cuộc sống của những người xung quanh, tôi không thể vui mừng. Câu chuyện về người con hoang đàng thực sự là câu chuyện của hai anh em bướng bỉnh [kiêu căng, hợm mình, ích kỷ] và một người cha yêu thương của họ. Đó là một câu chuyện phổ quát để tiêu biểu, đại diện, và mô tả cho mỗi thành viên của con loài người. Có thể không hoàn toàn đồng hóa tôi với đứa con hoang đàng. Lối “Sống hỗn hào, nổi loạn” là điều thật xa lạ đối với tôi. Nhưng thái độ tự tấn phong cho mình là ngay thẳng, công chính của người anh – chính thái độ đó hiện bây giờ là tiếng gào thét, vang dội trong cuộc nội chiến thuộc linh của tôi. Tội lỗi này có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với một lối sống công khai vô đạo đức. Đó là bởi vì nó được che đậy, giấu kín, nhưng dễ dàng nhận ra khi nó lộ ra, nổi lên bên ngoài. Dưới đây là những đặc điểm của tội lỗi đó: Kẻ đó đã chọn sự tức giận thay vì chấp nhận (Luke 15:28). Kẻ đó tự tách riêng mình ra và “không chịu vào nhà” (c.28). Kẻ đó nói với cha mình, “đây là con trai của Cha” (c.30), thay vì phải gọi rõ ràng người tội lỗi đó là “người anh em của con.” Kẻ đó đã không có kinh nghiệm sự kỳ diệu của ơn điển thánh. Nếu phục vụ Chúa trong các nhiệm vụ hoặc thói quen, nhưng không phải trong niềm vui và lòng biết ơn, sẽ cảm thấy như một kẻ tử vì đạo. Sẽ ghen tị với những người đang trải qua những niềm vui trong Chúa, trong khi cảm thấy bị đè nặng bởi những công việc đang làm. Đây không phải là cuộc sống phong phú theo kế hoạch của Cha. Tuy nhiên, người cha thân yêu đã thương yêu cả hai người con của mình cách vô điều kiện. Với đứa hoang đàng, ông chạy ra đón tiếp. Và với đứa ngang bướng, ông đã “bước ra và khuyên nhủ hắn ta” (c.28). Không hề có mắng chửi khắc nghiệt, vui chỉ vì đứa con nhỏ, và với một tấm lòng khao khát, mong mỏi, chờ đợi nơi đứa con lớn của mình. Thật là một hình ảnh tuyệt vời cho thấy Thiên Chúa đeo bám chúng ta cách lịch thiệp và nhân hậu biết là dường nào ! Đứa con nào đại diện cho tôi? Chúng ta đã đáp ứng lại tình yêu vô biên của Thiên Phụ chưa? Không có gì cả trừ ra những gì tôi nhận được,

Ân huệ đã ban tặng kể từ khi tôi đã tin; Loại trừ khoe khoang, tôi hạ sự tự cao xuông- Tôi chỉ là một tội nhân được cứu nhờ ân điển! -Gray

Tình yêu của Thiên Chúa thay đổi những đứa con hư trở nên những thánh đồ quý báu.

Cầu nguyện: Kính lạy Cha, lòng con cũng thường xuyên trở nên cứng cỏi, chai đá, mất sự cảm biết, không dễ uốn nắn, không dễ bảo; không mềm dẻo; không nhân nhượng, và bất động vì sự cứng đầu của con hay do sự ngu dại thiếu hiểu biết của con. Sự tự cao trong con phun lên đã thuyết phục con rằng con biết nhiều hơn Cha, Đấng Tạo Hóa của con, và con đã trở nên thiếu thận trọng trong mọi cách ứng xử của con. Nhưng, sâu xa trong lòng con, con biết rằng con có thể tin cậy Cha là Thợ Gốm của con khi Cha loại bỏ sự bất toàn của con. Mặc dù nó là một quá trình đau đớn và có suy nghĩ, con xin mời Cha đảm đương như Cha đang hà hơi sống mới vào tâm hồn con. Nguyền xin Cha thành tín hướng dẫn con và chỉ cho con cách thức ứng xử tốt hơn như Cha khuôn đúc con trong hình ảnh của Cha. Khi con đã đi qua quá trình thanh lọc, con muốn đứng vững trong giai đoạn thử nghiệm của cuộc đời con. Con muốn được là một cái bình quý trọng sẽ mang lại vinh quang cho Cha. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ con cầu nguyện. Amen.

Luke 15:25-32

It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again. Luke 15:32

It is possible to serve God year after year and yet have a heart that is far from Him. You might be one of the hardest workers in your church and yet be filled with bitterness because others do not share your load. You can become so preoccupied with your spiritual labors that when God works miracles in the lives of those around you, you cannot rejoice. The story of the prodigal son is actually the story of two wayward brothers and their loving father. It’s a universal story that represents every member of the human race. I can’t fully identify with the prodigal. “Riotous living” is foreign to me. But the older brother’s self-righteous attitude—now that resonates with my spiritual struggle. His sin was perhaps more serious than an out-in-the-open immoral lifestyle. That’s because it was hidden—but easy to recognize when it surfaced. Here are its characteristics: He chose anger instead of acceptance (Luke 15:28). He separated himself and “would not go in” (v.28). He said to his father, “this son of yours” (v.30), instead of calling him “my brother.” Clearly, he hadn’t experienced the wonder of grace. If you serve the Lord out of duty or habit, but not out of joy and gratitude, you will feel like a martyr. You will envy those who are experiencing joy in the Lord while you feel weighed down by the work you are doing. This is not the abundant life your Father has planned for you. Yet the father loved both sons unconditionally. With the prodigal, he ran out to welcome him. And with his older son, he “came out and pleaded with him” (v.28). There was no harsh scolding, just joy for the younger son and a longing heart for his older son. What a wonderful picture of how graciously God pursues us! Which son represents you? Have you responded to your heavenly Father’s immeasurable love?

Naught have I gotten but what I received, Grace hath bestowed it since I have believed; Boasting excluded, pride I abase— I’m only a sinner saved by grace!  —Gray

God’s love changes prodigal sons into precious saints.

Prayer: Father, too often my heart becomes hard, unpliable, and unmoved because of my stubborn will or due to my ignorance. My pride wells up in me convincing me that I know more than You, my Creator, and I’ve become reckless along the way. Yet deep in my heart I know that I can trust You as my Potter when You break me to remove my imperfections. Though it is a painful and deliberate process I invite You to take charge as You breathe new life into my soul. You show me the better way and You faithfully guide me as You mold me into Your Image. As I go through this purifying process I want to firmly stand during the testing periods of my life. I want to be a vessel of honor that will bring glory to You. In Jesus’ Name I pray. Amen.