Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-21-11.mp3

READ: Proverbs 16:20-30

Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. —Proverbs 16:24

During a time of economic crisis and depressing news, two students at Purdue University decided to lift the spirits of people on campus with some encouraging words. For two hours every Wednesday afternoon, Cameron Brown and Brett Westcott stood along a busy walkway holding a large “Free Compliments” sign and saying nice things to everyone who passed by. “I like your red coat.” “Cool snow boots.” “Very nice smile.” Some students said they deliberately walked past “the compliment guys” every Wednesday just to hear a kind word.

I was struck by these two young men who looked at people with the goal of commending them, rather than finding fault or being critical. Is that how I, as a follower of Christ, view others each day?

Instead of being like the person who is focused on evil and whose speech is “like a burning fire” (Prov. 16:27), we can take a different approach, knowing that what we say begins deep inside us. “The heart of the wise teaches his mouth, and adds learning to his lips. Pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones” (vv.23-24).

Kind words may be free, but they give a priceless lift of spirit. Why not encourage someone today? —David McCasland

The power in words can build up or tear down— Create a big smile or produce a sad frown; So in all your contacts with people each day, Be sure to encourage in all that you say. —Fitzhugh

A gentle word of compliment falls lightly but it carries great weight.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Lời Khen Không Mất Tiền Mua

Đọc: Châm Ngôn 16:20-28

Lời nói ân hậu giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. – Châm Ngôn 16:24

Suốt thời khủng hoảng kinh tế với toàn những tin tức nản lòng, hai sinh viên tại Purdue University quyết định nói những lời khích lệ để nâng cao tinh thần mọi người trong trường. Mỗi chiều thứ Tư, suốt hai tiếng đồng hồ, Cameron Brown và Brett Westcott đứng dọc theo lối đi đông người trong trường, giơ cao tấm biển thật lớn ghi dòng chữ “Khen Miễn Phí” rồi nói những lời lịch sự với mọi người đi ngang qua. “Tôi thích áo khoác đỏ của bạn.” “Giày ống cool snow.” “Nụ cười bạn rất tươi.” Một số sinh viên nói, họ cố tình đi ngang “mấy anh chàng chuyên khen” mỗi thứ Tư cốt chỉ để được nghe một lời nói nhân hậu. Tôi ngạc nhiên vì hai chàng thanh niên này nhìn người khác với mục đích khen ngợi, thay vì tìm lỗi hoặc chỉ trích. Đó có phải là cách tôi, một môn đồ của Đấng Christ, nhìn người khác mỗi ngày không? Thay vì giống như người chỉ tập chú vào điều xấu và có lời nói “Như lửa thiêu đốt” (Châm Ngôn 16:27), chúng ta có thể thay đổi thái độ, vì biết rằng điều chúng ta nói phát xuất từ sâu thẳm trong lòng mình. “Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, và thêm sự học thức cho đôi môi. Lời nói ân hậu giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt” (c.23-24). Lời nói nhân hậu có thể không mất tiền mua, nhưng lại là món quà tinh thần vô giá. Sao bạn không khích lệ ai đó ngay hôm nay? – David McCasland

Lời khen dịu dàng thốt ra nhẹ nhàng mà lại vô vàn quí giá.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]