I recently saw an ad for a brand clothing geared toward youth.

True Religion
Read:
James 1:19-27
Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. – James 1:27
I recently saw an ad for a brand of clothing geared toward youth. It consists of blue jeans and all the accessories designed to go with them. There is nothing novel about that. What got my attention, however, was the name of this clothing line. It is called “True Religion.” That caused me to stop and think. Why was that name chosen? Am I missing some deeper significance? What is the connection between a brand of jeans and true religion? What do they mean by it? My musings left me with questions for which I had no answers.
I am thankful that the book of James is clear when describing true religion or true faith: “Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world” (1:27). That is refreshing. “True religion”genuine faith is an expression of how we relate to our God. One evidence of our new identity in Christ is the way we care for one another reaching to the most frail and vulnerable among us, to those most in need of help.
True religion is not a garment to be taken on and off. It is a lofty challenge about how we live before a holy God and others. – Bill Crowder
True religion is to know
The love that Christ imparts;
True religion is to show
His love to burdened hearts. – D. De Haan

Tôn Giáo Thật
Đọc:
Gia-cơ 1:19-27
Tôn giáo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, … là thăm viếng trẻ mồ côi cùng người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. – Gia-cơ 1:27
Gần đây tôi thấy quảng cáo một nhãn hiệu y phục hướng vào giới trẻ. Đó là quần `jeans’ xanh cùng với mọi phụ tùng được thiết kế đi kèm. Chẳng có gì là mới. Tuy nhiên điều khiến tôi chú ý là tên gọi loại y phục này: “Tôn Giáo Thật.” Tôi dừng lại, suy nghĩ. Sao lại chọn tên gọi này? Tôi có không nắm bắt được ý nghĩa sâu sắc nào không? Giữa nhãn hiệu quần `jeans’ với tôn giáo thật, thì có gì liên quan? Họ ngụ ý gì ở đây? Tôi cứ trầm ngâm mãi với những thắc mắc mình không giải đáp được.
Tôi rất biết ơn sách Gia-cơ đã nói thật rõ khi mô tả tôn giáo thật hoặc đức tin thật: “Tôn giáo thuần khiết không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là thăm viếng trẻ mồ côi cùng người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian” (1:27). Ý đó thật tươi mới. “Tôn giáo Thật”đức tin thật là cách bày tỏ mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Một chứng cớ về nhân thân mới của chúng ta trong Đấng Christ, ấy là cách chúng ta chăm sóc lẫn nhau đến với người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất, giữa vòng chúng ta, với người cần sự giúp đỡ hơn hết.
Tôn giáo thật, không phải là y phục để mặc vào rồi cởi ra, mà là thách thức cao quí về cách sống của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết và trước mặt người khác. Bill Crowder

You don’t advertise your religion by wearing a label
you do it by living a life.

Bạn không quảng cáo tôn giáo của mình bằng cách gắn nhãn hiệu mà bằng cách sống cả cuộc đời mình.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]