Suốt 29 năm qua, lễ Celebration of Life ReUNI0N [Kỷ Niệm Sống Đoàn Tụ] hằng năm trong thành phố, đã đoàn tụ các thành viên của một gia đình độc nhất. Lễ họp mặt này qui tụ các bác sĩ, y tá, và nhân viên của Bệnh Viện Nhi Colorado Springs’ Memorial Hospital for Children, với các bệnh nhân trước đây trong khu chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh. Một số nay còn ngồi ghế đẩy, một số khác đã ở tuổi thiếu niên.

A Family ReUNI0N

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/07/odb-07-09-11.mp3

READ: 1 Thessalonians 2:4-12

We were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children. —1 Thessalonians 2:7

For the past 29 years, the annual Celebration of Life reUNI0N in our city has brought together members of a unique family. The festive gathering reunites doctors, nurses, and staff from Colorado Springs’ Memorial Hospital for Children with former patients from its neonatal intensive care unit. Some are infants in strollers while others are young teens. Their parents have come with them to say thank you to those who saved their children’s lives and gave them a second chance. Edward Paik’s article in The Gazette quoted Dr. Bob Kiley’s heartfelt response: “Both professionally and personally, for all the staff, this solidifies why we’re in this job.”

I wonder if in heaven there will be many such times when spiritual caregivers and those they helped as “babes in Christ” will reunite to share stories and give praise to God. The New Testament describes how Paul, Silvanus, and Timothy worked among the young believers in Thessalonica with gentleness, “just as a nursing mother cherishes her own children” (1 Thess. 2:7), and with comfort and encouragement, “as a father does his own children” (v.11).

Helping new believers at a critical stage in their faith is a labor of love that will be cause for great rejoicing at the “family” reUNI0N in heaven. —David McCasland

Friends will be there I have loved long ago, Joy like a river around me will flow; Yet, just a smile from my Savior, I know, Will through the ages be glory for me. —Gabriel

One of heaven’s pleasures will be to share our earthly stories.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Đoàn Tụ Gia Đình

Đọc: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4-12

Giữa anh em, chúng tôi đã cư xử dịu dàng như một người vú săn sóc các con mình. – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7

Suốt 29 năm qua, lễ Celebration of Life ReUNI0N [Kỷ Niệm Sống Đoàn Tụ] hằng năm trong thành phố, đã đoàn tụ các thành viên của một gia đình độc nhất. Lễ họp mặt này qui tụ các bác sĩ, y tá, và nhân viên của Bệnh Viện Nhi Colorado Springs’ Memorial Hospital for Children, với các bệnh nhân trước đây trong khu chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh. Một số nay còn ngồi ghế đẩy, một số khác đã ở tuổi thiếu niên. Cha mẹ chúng cũng cùng đến để nói lời cám ơn những người đã cứu mạng và cho con họ có được cơ hội thứ hai. Bài viết của Edward Paik trong tờ The Gazette trích từ đáp lời chân thành của Bác sĩ Bob Kiley: “Đối với toàn thể nhân viên, về mặt chuyên môn cũng như về mặt cá nhân, điều này củng cố cho lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây trong công tác này.”

Tôi tự hỏi không biết trên thiên đàng có sẽ có nhiều lúc người chăm sóc thuộc linh với những người được giúp đỡ khi còn là “sơ sinh trong Đấng Christ” đoàn tụ với nhau để nhắc lại chuyện xưa và ngợi khen Đức Chúa Trời hay không. Tân Ước mô tả cách Phao-lô cùng làm việc với Sin-vanh và Ti-mô-thê giữa vòng tân tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, thật dịu dàng, “Như người vú săn sóc con mình” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7), kèm theo sự an ủi và khích lệ “Như cha đối với con cái mình vậy” (c.11).

Giúp tân tín hữu ở giai đoạn quan trọng trong đức tin là công tác của tình yêu, sẽ là cớ vui mừng lớn trong cuộc đoàn tụ “gia đình” trên thiên đàng. – David McCasland

Một trong những niềm vui của thiên đàng sẽ là việc kể lại chuyện trên đất của chúng ta.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com