Tôi luôn luôn trông ngóng hè về. Nắng ấm, bóng chày, bãi biển, cùng thịt nướng, đều là những lạc thú mang lại niềm vui sau ngày đông dài lạnh lẽo. Nhưng tìm kiếm thú vui thì không hề theo mùa. Mọi người chúng ta há chẳng thích món ăn ngon, mải mê chuyện trò, và gắn liền với ngọn lửa lách tách sao?

The Pleasure Is Mine

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/07/odb-07-25-11.mp3

READ: Ecclesiastes 2:1-11

I did not withhold my heart from any pleasure . . . All was vanity and grasping for the wind. —Ecclesiastes 2:10-11

I always look forward to summer. The warm sunshine, baseball, beaches, and barbecues are pleasures that bring joy after a long, cold winter. But pleasure-seeking isn’t just seasonal. Don’t we all enjoy good food, engaging conversation, and a crackling fire?

The desire for pleasure isn’t wrong. God has built us for it. Paul reminds us that God “gives us richly all things to enjoy” (1 Tim. 6:17). Other passages welcome us to the healthy pleasure of food, friends, and the intimacy of a marriage relationship. But thinking that we can find lasting pleasure in people and things is ultimately an empty pursuit.

Ultimate pleasure is not found in the short-lived thrills our world offers, but rather in the long-term joy from a deepening intimacy with our Lord. King Solomon learned this the hard way. “I did not withhold my heart from any pleasure,” he admitted (Eccl. 2:10). But after his pleasure-seeking spree, he concluded: “All was vanity and grasping for the wind” (v.11). It’s no wonder he warned, “He who loves pleasure will be a poor man” (Prov. 21:17).

What we are really looking for is satisfied only in a fulfilling and growing relationship with Jesus. Pursue Him and taste His delights! —Joe Stowell

The world is filled with so much good
That brings us joy and pleasure,
But true fulfillment only comes
When Christ we love and treasure. —Sper

Are we living for our own pleasure, or living to please our heavenly Father?

VIETNAMESE TRANSLATION :

Niềm Vui Thuộc Về Tôi

Đọc:
Truyền Đạo 2:1-11

Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao…mọi điều đó là sự hư không theo luồng gió thổi. – Truyền đạo 2: 10-11

Tôi luôn luôn trông ngóng hè về. Nắng ấm, bóng chày, bãi biển, cùng thịt nướng, đều là những lạc thú mang lại niềm vui sau ngày đông dài lạnh lẽo. Nhưng tìm kiếm thú vui thì không hề theo mùa. Mọi người chúng ta há chẳng thích món ăn ngon, mải mê chuyện trò, và gắn liền với ngọn lửa lách tách sao?
Ưa thích thú vui không có gì sai. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta như vậy. Phao-lô nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời “Ban mọi thứ dư dật để chúng ta vui hưởng” (1 Ti-mô-thê 6:17). Các phân đoạn khác mời gọi chúng ta thưởng thức món ăn lành mạnh, vui hưởng tình bạn cùng tình thân mật trong mối liên hệ hôn nhân. Nhưng cho rằng chúng ta có thể tìm được thú vui lâu bền nơi con người cùng sự việc, cuối cùng chỉ là sự đeo đuổi hư không.
Thú vui cao nhất không thể tìm thấy trong những khích động ngắn ngủi do đời mang lại, mà là trong niềm vui lâu dài phát xuất từ tình thân gần gũi ngày càng thâm sâu với Chúa. Vua Sa-lô-môn đã phải gian nan mới học được điều này, “Ta chẳng ngăn lại điều lòng mình ưa thích,” ông thú nhận như vậy (Truyền Đạo 2:10). Nhưng sau lần chè chén li bì tìm kiếm thú vui, ông kết luận: “Mọi điều đó là sự hư không, theo luồng gió thổi” (c.11). Chẳng trách ông cảnh báo, “Ai ham sự vui chơi chắc chắn sẽ nghèo khó” (Châm Ngôn 21:17).
Điều chúng ta thực sự tìm kiếm, chỉ được thỏa mãn nhờ mối tương giao gia tăng và thỏa lòng với Chúa Giê-xu. Hãy theo đuổi và nếm biết khoái lạc trong Ngài! – Joe Stowell

Chúng ta đang sống cho thú vui riêng, hay để làm vui lòng Cha trên trời?

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)