A Clear View

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn
Audio:http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-12-11.mp3

READ: Matthew 5:1-12
Blessed are the pure in heart, for they shall see God. —Matthew 5:8

The Gran Telescopio Canarias, one of the world’s most powerful telescopes, sits atop an extinct volcano on La Palma, Canary Islands. Inaugurated in July 2009 by King Carlos of Spain, it offers astronomers an unusually clear view of the heavens. Located at 7,870 feet, the telescope is above the cloud cover, where the prevailing winds are dry and turbulence-free. Here, near the equator, scientists can study all of the Northern Celestial Hemisphere and part of the Southern.

Jesus chose a mountainside to teach His followers about the characteristics of a life yielded to God. There He taught them that attitude, not altitude, was the key to having a clear view of the Father.

Tucked into the passage known as the Beatitudes, Jesus said: “Blessed are the pure in heart, for they shall see God” (Matt. 5:8). This is not just for the few who try to achieve it, but for all who will humbly receive it. To have a heart that is clean in God’s eyes, we need to accept the Father’s pardon through Christ His Son. “If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse [purify] us from all unrighteousness” (1 John 1:9).

A mountaintop is a great place to see the stars, but to clearly see God requires a change of heart. —David McCasland

Since by faith I have clear vision, Your blest Word is rich and new;
Men with eyes by sin distorted Cannot all its treasures view. —Bosch

To get a clear view of God, focus on Jesus Christ.

VIETNAMESE TRANSLATION

Nhìn Rõ

Đọc:
Ma-thi-ơ 5:1-12

Phước cho kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. – Ma-thi-ơ 5:8

Một trong những kính viễn vọng hiệu quả nhất thế giới, là Gran Telescopio Canarias, cao ngất trên đỉnh núi lửa đã tắt ở La Palma, thuộc Canary Island. Được Vua Carlos của Tây Ban Nha khánh thành vào tháng Bảy 2009, máy giúp nhà thiên văn thấy các từng trời rõ lạ thường. Ở độ cao 7.870 bộ, kính viễn vọng này nằm bên trên lớp mây, nơi thường có gió khô và không hề bị nhiễu loạn. Ở đây, gần xích đạo, các khoa học gia có thể nghiên cứu toàn bộ Bầu Trời Bắc Bán Cầu và một phần Nam Bán Cầu. Chúa Giê-xu chọn một sườn núi để dạy những người theo Ngài về đặc điểm của cuộc đời đầu phục Đức Chúa Trời. Tại đó, Ngài dạy họ rằng thái độ, không phải độ cao, là điều quan trọng để thấy rõ Đức Chúa Trời. Lồng trong phân đoạn được gọi là Các Phước Lành, Chúa Giê-xu phán: “Phước cho kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:8). Đây không chỉ dành riêng cho số ít người cố gắng đạt tới, mà là cho mọi người khiêm cung tiếp nhận. Để có lòng trong sạch theo mắt Đức Chúa Trời, chúng ta cần tiếp nhận sự tha thứ của Chúa Cha qua Con Ngài là Đấng Christ. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9). Đỉnh núi là nơi tuyệt vời để ngắm sao, nhưng để thấy rõ Đức Chúa Trời thì cần thay đổi tấm lòng. – David McCasland

Để thấy rõ Đức Chúa Trời, hãy tập chú vào Chúa Giê-xu Christ.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]