According to lie-detection experts, “Our natural tendency is to trust people.” However, not everyone is trustworthy all the time. Signs that someone may be lying include fidgeting, lack of eye contact, and noticeable pauses in speaking. Even with these clues, experts warn that it is still quite tough to tell deceivers from honest people.

by Jennifer Benson Schuldt

Our Daily Bread Radio is hosted by Les Lamborn

Can I Trust You?

Read:  Joshua 9:1-16
The Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. —1 Chronicles 28:9
Bible in a Year:
Joshua 7-9

According to lie-detection experts, “Our natural tendency is to trust people.” However, not everyone is trustworthy all the time. Signs that someone may be lying include fidgeting, lack of eye contact, and noticeable pauses in speaking. Even with these clues, experts warn that it is still quite tough to tell deceivers from honest people.
Joshua needed to know if he could trust the Gibeonites. When they discovered that God wanted him to get rid of some neighboring nations (Josh. 9:24), they pretended to be from a faraway land. They arrived in worn-out tunics and patched sandals, claiming, “Our garments and our sandals have become old because of the very long journey” (v.13). The Israelites were suspicious (v.7), but they “did not ask counsel of the Lord” (v.14); and Joshua unwisely made a peace treaty with the deceivers.
Many want to gain our trust: salespeople, financial advisors, or estranged family members. If we wonder: “Can I trust you?” we shouldn’t decide quickly, based only on what seems right to us. It’s better to seek counsel from God’s Word (Ps. 119:105), godly people (Prov. 11:14), and God Himself (James 1:5). Wisdom from above will help us decide who to trust.
Protect us from deceivers, Lord,
Who lie and plot to take
Advantage of us and confuse
Decisions we must make. —Sper
A desire for discernment is God’s call to prayer.

Tôi Có Thể Tin Cậy Bạn Không?

Đọc:
Giô-suê 9:1-16
Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và hiểu mọi ý định trong tư tưởng. – 1Sử Ký 28:9

Theo các chuyên gia phát hiện sự dối trá, “Khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là tin người.” Tuy nhiên, không phải ai cũng luôn luôn đáng tin cậy. Những dấu hiệu cho thấy ai đó dối gạt, gồm có đứng ngồi không yên, né nhìn thẳng vào mắt người đối diện, và ăn nói ngập ngừng. Cho dù với những dấu hiệu này, các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng thật khó phân biệt người dối với người thật.
Giô-suê cần biết có thể tin người Ga-ba-ôn được không. Khi họ biết Đức Chúa Trời muốn ông loại trừ bớt một số dân láng giềng (Giô-suê 9:24), họ vờ như từ xứ xa mới tới. Họ ăn mặc đồ sờn rách, mang dép chắp vá, nói: “Quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn vì đi đường xa” (c.13). Người Ít-ra-ên nghi ngờ (c.7), nhưng họ “không cầu hỏi Đức Giê-hô-va” (c.14); và Giô-suê đã thiếu khôn ngoan ký hòa ước với kẻ lừa dối.
Nhiều người muốn chiếm lòng tin của chúng ta: kẻ buôn bán, cố vấn tài chánh, hoặc thành viên gia đình bất hòa. Nếu chúng ta tự hỏi: “Tôi tin cậy bạn được không?” thì không nên quyết định ngay, chỉ dựa trên điều có vẻ đúng đối với mình. Tốt hơn, nên tìm kiếm lời khuyên từ Lời Đức Chúa Trời (Thi Thiên 119:105), từ người tin kính (Châm Ngôn 11:14), và từ chính Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:5).

Sự khôn ngoan từ trên cao sẽ giúp chúng ta quyết định nên tin cậy ai. – Jennifer Benson Schuldt

Mong muốn sự sáng suốt là lời kêu gọi từ Đức Chúa Trời bảo chúng ta cầu nguyện.

Nguồn: worldagape.org

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com