Day Of Days

Read: 2 Timothy 2:1-4

You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. – 2 Timothy 2:3

In the television miniseries Band of Brothers, the 101st Airborne is flown over their drop zone during D-Day, the major offensive to liberateEurope from Nazi control. As the main character, Lt. Richard Winters, parachutes from the plane, the crack of antiaircraft and machine-gun fire fills the air.

Winters later reflected on his first day in combat: “That night, I took time to thank God for seeing me through that day of days… And if somehow I manage to get home again, I promise God and myself that I would find a quiet piece of land someplace, and spend the rest of my life in peace.” Winters knew he must endure until that day came.

The Bible tells us that believers are caught in a conflict initiated by Satan’s rebellion against God. Because of this, we are challenged to “endure hardship as a good soldier of Jesus Christ” (2 Tim. 2:3). In Paul’s day, the Roman legionnaires suffered in service for the emperor. As followers of Jesus, we may be called upon to do the same for the King of kings.

In heaven, we will no longer experience such difficulties but will enjoy lasting peace with the Savior. For now, we are to persevere by faith. – Dennis Fisher

Lord, the trials we face at times seem too much to bear. We’re grateful, though, for the reminders in Your Word that You will stay by our side and help us endure till You call us Home. Amen.

Ngày Của Mọi Ngày

Đọc:2 Ti-mô-thê 2:1-4

Vậy hãy chịu khổ như người lính giỏi của Chúa Giê-xu Christ. – 2 Ti-mô-thê 2:3

Trong loạt chương trình truyền hình mi-ni Band of Brothers, chiếc Không vận thứ 101 được bay trên vùng nhảy dù trong Ngày-D, tức ngày tấn công giải phóng Âu châu khỏi quyền kiểm soát của Phát-xít Đức. Khi nhân vật chính, Trung úy Richard Winters nhảy dù khỏi máy bay, tiếng nổ từ lửa súng máy và đạn phòng không ngập tràn bầu không khí.

Về sau Winters nghĩ lại ngày đầu trong trận chiến: “Đêm đó tôi dành thì giờ cảm tạ Đức Chúa Trời đã giúp tôi vượt qua cái ngày của mọi ngày đó…. Và nếu tôi xoay sở về đến nhà bằng cách nào đó, thì tôi hứa với Chúa và với chính mình rằng sẽ tìm một vùng đất yên tĩnh, sống hết quãng đời còn lại trong sự an bình.” Winters biết anh còn phải chịu đựng cho tới ngày đó.

Kinh Thánh cho chúng ta biết tín nhân bị kẹt trong một cuộc chiến do Sa-tan khởi xướng chống lại Đức Chúa Trời. Vì vậy mà chúng ta được kêu gọi phải “chịu khổ như người lính giỏi của Chúa Giê-xu Christ” (2 Ti-mô-thê 2:3). Trong thời Phao-lô, lính lê dương La Mã chịu khổ phục vụ cho hoàng đế. Là người theo Chúa Giê-xu, chúng ta có thể được kêu gọi cũng làm như vậy đối với Vua trên muôn vua.

Trên thiên đàng, chúng ta sẽ không còn gặp gian khổ như vậy nhưng sẽ hưởng được bình an trường cửu với Chúa Cứu thế. Còn bây giờ, chúng ta phải nhờ đức tin mà kiên trì. – Dennis Fisher

Victory is sure for those who endure.

Chiến thắng được bảo đảm cho những người biết chịu đựng.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com