Một câu Kinh Thánh khá quen thuộc ngày nay là “Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì ngươi sẽ được cứu rỗi” (Công Vụ 16:31). Đây là một lời hứa tuyệt vời của Đức Chúa Trời qua đó Ngài ban sự cứu rỗi đến cho mọi người. Tuy nhiên sự nhấn mạnh nên đặt vào niềm tin cũng như cách tin và Đấng mà chúng ta tin.

Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy tin Đức Chúa Giê-su Christ như thế nào? Bước đầu tiên do chính Đức Chúa Giê-su chỉ ra ấy là qua sự ăn năn thật, “Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm” (Mác 1:15). Giăng Báp-tít cũng rao giảng sự ăn năn như một điều tiên quyết cho niềm tin nơi Đức Chúa Giê-su để được bước vào Vương quốc của Ngài. Ông bảo cùng dân chúng rằng, “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần … Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài” (Ma-thi-ơ 3:2,3). Điều nầy rất trùng hợp với sứ điệp được rao giảng bởi các Sứ Đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần, “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công Vụ 2:38).

Đấng Christ dạy rằng sự từ bỏ chính mình sẽ mang lại cho chúng ta đức tin đích thực (Ma-thi-ơ 16:24.25). Chúng ta phải chết với ý chí và sự khao khát của chính mình hầu cho ý muốn của Đấng Christ được nảy sinh trong chúng ta. Phải chết ấy chẳng là điều sung sướng, song vương miện không có thập tự giá hay một sự sanh đẻ không có khó nhọc ấy là sự lừa dối. Sự lừa dối thuộc linh nầy dạy rằng sự cứu rỗi có hiệu lực với mọi tội bằng niềm tin đơn giản. Ngược lại, Kinh Thánh dạy rằng người ta phải ăn năn trước khi được tha tội.

Ăn năn là gì? Sự ăn năn thật ấy là sự nhận biết rằng tội lỗi đã khiến phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời và nhận biết rằng chúng ta là những kẻ có tội bị án chết. Chúng ta cảm thấy hối tiếc về tội lỗi của mình và nhận biết chúng và chính mình dưới ánh sáng của sự đoán phạt tội lỗi của Đức Chúa Trời chúng trở nên cực ác đối với chúng ta (Rô-ma 7:13). Chúng ta căm ghét tội lỗi của mình, song bị nó trói buộc và bởi đức tin chúng ta đến với Chúa Giê-su Christ. Khi tin vào những hứa ngôn của Ngài nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình, Ngài tha thứ và phóng thích chúng ta khỏi luật về tội lỗi và sự chết, và chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Bấy giờ chúng ta có thể nói cùng với Sứ Đồ Phao-lô rằng, “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ, là những kẻ không bước đi bởi xác thịt mà bởi Đức Thánh Linh” (Rô-ma 8:1).

Người thật sự tin Đức Chúa Giê-su Christ, không chỉ tin Ngài là Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Thế, mà còn là Chủ của mình, sẵn sàng thuận phục mọi sự khi Ngài gọi đến chúng ta. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới có thể công bố rằng mình thật sự tin và yêu mến Đức Chúa Giê-su Christ. Hãy xem Giăng 14:15,21; 15:10.

SUU TAM

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/