Bạn nên học thuộc lòng những bài sau đây để khi dự lễ thờ phượng bạn đỡ cảm thầy lúng túng nếu các bài ấy không được in sẵn, hoặc được chiếu trên màn ảnh.

Các Bài Học Thuộc Lòng

1. Khi dự các thánh lễ thờ phượng Chúa, tôi nên thuộc lòng sẵn các
bài nào để có thể dự phần trong lễ thờ phượng cho tốt đẹp?

Bạn nên học thuộc lòng những bài sau đây để khi dự lễ thờ phượng bạn đỡ cảm thầy lúng túng nếu các bài ấy không được in sẵn, hoặc được chiếu trên màn ảnh.

Chúng tôi xin ghi dưới đây hai bản dịch khác nhau, một bản dịch cũ và một bản dịch mới, để tuỳ hội thánh bạn đang sinh hoạt dùng bài nào mà bạn sẽ học bài cũ (lời cũ) hay bài mới (lời mới), hầu có thể sử dụng thích hợp trong khi thờ phượng Chúa.

1) Bài Cầu Nguyện Chung

a. Lời Mới

Lạy Cha chúng con ở trên trời.
Nguyện danh Cha được tôn thánh.
Nguyện vương quốc Cha mau đến.
Nguyện ý Cha được nên dưới đất như trên trời.
Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày.
Xin tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con
tha thứ cho người có lỗi với chúng con.
Xin đừng để chúng con bị cám dỗ,
nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác.
Vì vương quốc, quyền năng, và vinh hiển
đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.

b. Lời Cũ

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
danh Cha được thánh;
nước Cha được đến;
ý Cha được nên, ở đất như trời.
Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày.
Xin tha tội lỗi chúng tôi, cũng như chúng tôi tha kẻ
phạm tội nghịch cùng chúng tôi.
Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ,
song cứu chúng tôi khỏi điều ác.
Vì nước, quyền, vinh hiển,
đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.

2) Bài Tín Điều Các Sứ Đồ

a. Lời Mới

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất.

Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài xuống thế làm người bởi Đức Thánh Linh, sinh bởi trinh nữ Ma-ry, chịu thương khó dưới tay Pôn-tơ Phi-lát, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên phải Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Đức Thánh Linh.

Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể, và sự sống đời đời. A-men.

b. Lời Cũ

Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất.

Tôi tin Jêsus Christ là Con độc sinh của Đức Chúa Trời, và Chúa chúng ta, Ngài xuống thế làm người bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn, Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

Tôi Đức Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự sống lại của thân thể, và sự sống đời đời. A-men.

3) Các Đoản Ca Chúc Tụng

(1) Bài “Ha-lê-lu-gia”

a. Lời Mới

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Giê-su.
Ha-lê-lu-gia, A-men.
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Giê-su.
Dứt dấy chúng con hoài. A-men.

b. Lời Cũ

Ha-lê-lu-gia, kính khen Jêsus.
Ha-lê-lu-gia, A-men.
Ha-lê-lu-gia, kính khen Jêsus.
Dứt dấy chúng tôi hoài. A-men.

(2) Bài “Chúc Tụng Ba Ngôi”

a. Lời Mới

Ôi, vinh quang thay Cha chí thánh,
Con tôn kính, Linh quang vinh;
Ba Ngôi trọn lành.
Ngài từ muôn muôn xưa vốn trước tiên;
hiện nay, mai sau, mãi mãi nguyên,
cho đến viễn miên. A-men. A-men.

b. Lời Cũ

Ôi, tôn vinh thay Cha chí thánh,
Con minh chánh, Linh quang vinh;
Ba Ngôi trọn lành;
Ngài từ muôn muôn xưa vốn trước tiên;
Hiện nay, mai sau, mãi đứng nguyên;
Vô biến, vô thiên! A-men, A-men.

(3) Bài Chúc Tụng Đấng Ngự Trên Ngôi

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,
Cùng Chiên Con, được ngợi khen,
tôn quý, vinh hiển, và quyền phép,

cho đến đời đời, cho đến đời đời.

A-men, A-men, A-men.

(4) Bài hát “Tôn Vinh”

Bài đoản ca chúc tụng nầy thường hát trong giờ dâng hiến, khi các tôi con Chúa mang lễ vật tiến đến dâng trước bàn thờ.

a. Lời Mới

Tôn vinh Thiên Phụ, nguồn ban ơn phước;
Dưới đất chúc tôn, trời cũng hoan ca.
Thành tâm kính dâng lễ vật tri ân.
Kính Cha, cùng Con, với Linh đời đời.
A-men.

b. Lời Cũ

Tôn vinh Chân Thần, Nguồn ơn vô đối;
Dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi;
Trời cao cũng chung khen ngợi Ba Ngôi;
Chúa Cha, cùng Con, với Linh muôn đời.
A-men.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu