Quyển sách giáo khoa này là một phần của chương trình đào tạo người tin nhận CHÚA từ người mới tin nhận CHÚA đến người lãnh đạo. Trong Tin Lành theo Giăng 15:16 có chép: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn TA, bèn là  TA đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn…”

 

Attachment: 

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRỌN VẸN