Dụng cụ giúp cho con người làm việc hữu hiệu hơn, nhưng chính con người phải làm. Cũng vậy, những dụng cụ giải kinh không làm thế cho người học Kinh Thánh. Những điều tự bạn tìm hiểu được sẽ có ý nghĩa với bạn hơn là nhờ người khác nói. Cũng như để người khác giải bài toán giùm mình không thể nào thích thú bằng tự mình giải lấy.
Dĩ nhiên, đôi khi bạn phải nhờ đến các sách tham khảo, vì tự bạn không thể nào giải quyết được nan đề. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải “hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu ” (Eph Ep 3:18), nghĩa là chúng ta phải học hỏi lẫn nhau trong cùng một thân thể của Chúa.
Trên đây là bảy dụng cụ cần có để học hỏi Lời Chúa. Có thứ cần thiết, có thứ hữu ích nhưng không thiết yếu. Có thể bạn đã có vài thứ hoặc có tất cả. Dụng cụ tốt chưa hẳn đã đem lại sự học hỏi tốt, nó còn tùy thuộc vào tinh thần và hành động của người sử dụng chúng. Khi học Kinh Thánh, phước lành và kiến thức không đến với bạn do bạn có ba bản dịch Kinh Thánh và quyển Thánh Kinh Phù Dẫn. Chúng đến với bạn khi nào bạn thành tâm học Kinh Thánh và đi theo sự dạy dỗ của Chúa là Đấng dẫn dắt bạn từng bước một.