“Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết Ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ Ta” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Giao ước cũ được lập khi nào và với ai? So sánh giao ước cũ và giao ước mới? Sống trong giao ước mới, bạn nhận được điều gì?

Trong hành trình của tuyển dân Ít-ra-ên từ địa vị nô lệ ở Ai Cập trở nên một dân tộc tự do, chính Đức Chúa Trời đã lập một giao ước cùng dân Ngài. Tại chân núi Si-na-i, ông Môi-se được Đức Chúa Trời truyền phán đi lên núi để gặp Ngài. Trong thời gian phước hạnh trên núi, ông nhận lãnh “mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ.” Khi ông truyền lại cho dân Chúa, họ đồng lòng đáp: “Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy” (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:3). Ông Môi-se đã lập giao ước bằng cách dùng máu của con sinh dâng lên để làm của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va đựng trong một chậu, phân nửa rưới trên bàn thờ và phần còn lại rưới trên mình dân Chúa khi họ cam kết thực hiện theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn. Giao ước cũ được lập nên như thế, tượng trưng cho sự tha tội mà dân Chúa sẽ nhận lãnh nhờ sự đổ máu của con sinh tế (Hê-bơ-rơ 9:19-22).

Về giao ước mới, khi cầm chén trong Thánh Lễ Tiệc Thánh do Chúa Giê-xu thiết lập tại bữa ăn Lễ Vượt Qua cuối cùng trên đất, Ngài đã nói, “Chén này là sự giao ước mới trong huyết Ta.” Giao ước mới cũng do Đức Chúa Trời chủ động thiết lập, không phải chỉ dành riêng cho tuyển dân Ít-ra-ên nhưng bao gồm những ai tin Chúa
Giê-xu ở khắp nơi trên thế giới và trải qua các thời đại. Điểm đặc biệt là giao ước mới được lập trên chính máu quý giá của Chúa Giê-xu, một lần đủ cả, không giống như giao ước cũ phải thực hiện mỗi năm. Và trong giao ước mới này, máu của Chúa đem đến sự tha thứ cho nhiều người như Lời Chúa phán trong Ma-thi-ơ 26:28: “Vì này là huyết Ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Trong giao ước cũ, con người chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời thông qua trung gian thầy tế lễ. Nhưng kể từ khi Chúa Giê-xu Christ là Chiên Con của Đức Chúa Trời chịu hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, Đức Chúa Trời đã lập nên một giao ước mới giữa con người và Đức Chúa Trời qua máu vô tội của Con Ngài. Ngày nay, chúng ta vui mừng được sống trong giao ước mới, được đến gần với Đức Chúa Trời và được tương giao với Ngài. Hãy vui mừng tạ ơn Ngà vì Chúa Giê-xu đã đổ máu ra để đem chúng ta vào giao ước mới.

Sống trong giao ước mới, bạn có đến gần Chúa và tương giao với Ngài mỗi ngày không?

Tạ ơn Chúa vì Ngài chịu chết trên cây thập tự để lập nên giao ước mới cho những ai tin nhận Ngài. Cảm tạ Chúa vì tình yêu quá lớn mà Ngài ban cho con sự tha thứ trọn vẹn. Xin giúp con sống xứng đáng với ân sủng của Ngài.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 106.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien