Lời Hằng Sống

Ngày 2 – Nê-hê-mi 4:16–23 – Hiệp Một Để Chiến Đấu

“Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai...

Ngày 3 – Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8–13 – Hỗ Trợ Nhau Để Chiến Đấu

“Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng...

Ngày 4 – Rô-ma 7:21-25 – Cuộc Chiến Nội Tâm

“Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu...

Ngày 20 – I Cô-rinh-tô 9:25–27 – Chịu Lấy Mọi Sự Kiêng Kỵ

“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư...

Ngày 23 – Ma-thi-ơ 2:12–18 – Chối Bỏ Chúa Giáng Sinh

“Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy...

Ngày 9 – Truyền Đạo 1:4–11 – Vòng Đời Luẩn Quẩn

“Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới...

Ngày 11 – Truyền Đạo 2:1–11 – Hưởng Thụ hay Làm Việc?

“Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều...

Ngày 9 – Truyền Đạo 4:9-12 – Hai Tốt Hơn Một Khi Bị Ngã

“Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã,...

Ngày 8 – Công Vụ 8:4–8, 14–17 – Hiệp Một Hỗ Trợ Anh Em...

“Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng...

Ngày 14 – Ru-tơ 3:1–5 – Chăm về Lợi Người Khác

“Na-ô-mi, bà gia Ru-tơ, nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con...

Ba Cái Nhìn Của Chúa Giê-xu

Kinh thánh: Mác 10:17-27. “Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, qùi trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhơn lành, tôi...

Ngày 7 – II Cô-rinh-tô 10:1–10 – Uy Quyền Thuộc Linh

“Dù khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải...

Ngày 12 – Phục Truyền 6:4–9 – Tin và Dạy

“Hỡi Ít-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung sứ...

Ngày 10 – Truyền Đạo 1:12–18 – Khôn Ngoan Có Ích Gì Chăng?

“Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan, và biết sự ngu dại điên cuồng; ta nhìn biết điều đó cũng là theo...

Ngày 24 – Thi Thiên 116:1–19 – Còn Nhớ hay Đã Quên?

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi Thiên 103:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao...

Ngày 9 – Phục Truyền 6:4–9 – Người Dạy Dỗ

“Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi...

Ngày 26 – I Sử Ký 16:23–36 – Nhận Biết Sự Yếu Đuối

“Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi” (II Cô-rinh-tô 11:30). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít kêu gọi...

Ngày 20 – Giê-rê-mi 15:19–21 – Tường Đồng Vững Bền

“Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì Ta...

Ngày 25 – Phi-líp 2:5–8 – Tấm Lòng Trống Không Để Đón Chúa

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu là ai? Ngài đã làm gì...

Ngày 16 – Giê-rê-mi 15:10–14 – Ta Sẽ Bổ Sức cho Ngươi

“Nhưng Đức Giê-hô-va phán: Thật Ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước. Trong khi gặp tai vạ hoạn nạn, thật Ta sẽ khiến...