Obviously, no one walks down the aisle and confesses, “I do,” intending to fall into the lonely and disappointed half of the depressing divorce rate. Yet you know it happens. You have friends and family with failed marriages. And you probably have moments-when you are exhausted or discouraged by a painful coolness or conflict in your own marriage-when you wonder if divorce could happen to you.

There are so many ways a couple can struggle. Sometimes outside forces distract or exhaust them, leaving little time for shared fun or the long talks that promote togetherness. Difficult career situations, health issues, a personality clash with an in-law, an ongoing problem with a child, or financial struggles can drain away time and emotional resources.

Even more serious are the forces within the relationship that bring pressure to break a couple’s commitment to lifelong partnership. Sometimes a couple struggle to get on the same wavelength in communication. Sometimes their backgrounds and personalities are so different, they can’t find any common ground to build on. Sometimes conflicts break down into withdrawal or escalating tempers, rather than leading to mutually satisfying resolution. Sometimes past hurts leave scars and anger that affect a couple’s intimacy. Sometimes one partner’s struggle with an addiction (such as drugs, alcohol, or even sex) takes its toll on the marriage.

With all the things, from inside or from outside the relationship, that could go wrong, it’s easy to see why so many relationships falter and fail.

Could it happen to you?

You’re not perfect-and neither is your spouse. Every person is a mix of personal strengths and weaknesses. And every human being struggles with self-centeredness, with an almost overwhelming temptation to look out for number one. It would be impossible to guarantee a divorce-proof marriage as long as sin and temptation exist in the world.

But God, the Creator of people and the inventor of marriage, remembers what marriage is supposed to be, and He’s completely aware of our humanity. If you’ve never looked into God’s Word, the Bible, as a resource for building your marriage, give it a try!

The Bible lays out a firm foundation for marital faithfulness. God’s faithfulness and unchanging character toward us become a pattern and source for the truest fidelity. One song of praise declares, “The LORD is faithful in all his words and kind in all his works” (Psalm 145:13). You can count on God’s faithfulness; the promise is there for all generations: “Know therefore that the LORD your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations” (Deuteronomy 7:9). In marriage, faithfulness means making our decisions reinforce our oneness. When fidelity means far more than simply avoiding adultery, the smallest choices come under scrutiny. If you spend money on something just for yourself without discussing it with your spouse, will that enhance or damage your oneness? Will your marriage be built by zoning out in front of the TV every night, or would it be better for the relationship to turn it off and talk and listen to each other? Should you share that private information about your marriage with a friend, or is it more “faithful” to keep it to yourself? True faithfulness plays itself out in the smallest everyday choices.

God provides the example of self-sacrificing forgiveness. He gave up His own sinless Son to die a sinner’s death in order that we shouldn’t have to receive the just punishment for the wrong things we have done. Any person who puts his hope in Jesus’ sacrifice can come, forgiven, into relationship with God. And the person who has experienced that kind of forgiving grace is able to turn around and extend it to others. When you know you’ve been forgiven so much, it’s easier to accept your spouse’s need for forgiveness. The Bible especially instructs husbands to take Christ as the example of to-the-limit self-sacrifice: “Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her” (Ephesians 5:25). Knowing every person’s tendency to put self first, God says, “Let each of you love his wife as himself” (Ephesians 5:33) and “He who loves his wife loves himself” (Ephesians 5:28).

The Bible teaches that “God is love”-its pattern and source and resource (1 John 4:8). When you begin to pattern your behavior and relationships after Christ, with God’s help, you will find extraordinary, supernatural resources for putting your spouse’s needs before your own: “We love because he first loved us” (1 John 4:19). God’s love for you individually becomes your reason for extending love to your spouse: “Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another” (1 John 4:11).

Marital superglue

Your own relationship with God could become the superglue that mends your marriage in its broken places, reinforces your marriage in its weak spots, and strengthens your marriage for whatever the future holds.

If you’ve never acknowledged your need for God, it’s as easy as opening your mind and heart to Him through prayer. You might pray something like, “God, I am a struggling person who often has done what’s wrong, and I know You are holy. Thank You for sending Jesus to cover my sins by dying in my place. I want You to become Lord (boss or controller) of my life and my relationships.”

The Bible promises that you will find God when you seek Him wholeheartedly: “You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you” (Jeremiah 29:13- 14). Seek Him with all your heart, and let your relationship with God transform your marriage!

Nếu hôn nhân chỉ đến với một sự bảo đãm!

Rõ ràng, không ai đi xuống và thú nhận rằng, “tôi đồng ý,” làm bộ để rơi vào phân nữa số người cô đơn và thất vọng của tỷ lệ ly dị buồn bã. Nhưng bạn biết nó xảy ra. Bạn có những người bạn và gia đình với những hôn nhân thất bại. Và có lẻ bạn có những giây phút – khi bạn kiệt sức hay chán nản bởi một sự lãnh đạm đau khổ hay sự xung đột trong chính hôn nhân của bạn – khi bạn muốn biết nếu ly dị có thể xảy ra cho bạn không.

Có rất nhiều cách cho một đôi vợ chồng có thể tranh đấu. Đôi khi những động lực bên ngoài quấy rối hay làm họ chán nản, để lại ít thời gian để chia sẻ niềm vui hay những cuộc nói chuyện dài mà xúc tiến cảm giác về sự thống nhất tình yêu. Những trường hợp nghề nghiệp khó khăn, những vấn đề sức khỏe, một sự đụng chạm cá nhân với gia đình xuôi gia, một vấn đề tiếp diễn với một đứa con, hay những vấn đề tài chánh có thể làm cạn thời gian và những nguồn cảm xúc.

Còn nguy hiểm hơn là những động lực trong quan hệ mà mang áp lực để phá vở lời cam kết của đôi vợ chồng tới một sự chung thân suốt đời. Đôi khi một cặp vợ chồng đấu tranh để được cùng bước-sóng về giao-tiếp. Đôi khi những kiến thức và cá tính của họ thì quá khác biệt, họ không thể tìm bất cứ nền tảng nào để dựa vào. Đôi khi những xung đột dẫn đến sự rút lui hay những cơn nóng giận tăng lên, hơn là dẫn đến sự giải quyết thỏa mãng cho nhau. Đôi khi những đau khổ trong quá khứ để lại những vết thẹo và cơn giận mà ảnh hưởng sự thân mật của đôi vợ chồng. Đôi khi một sự tranh đấu của người vợ hay chồng với một sự nghiện (như là thuốc phiện, rượu, hay tình dục) thì sẽ tiêu diệt một phần lớn của hôn nhân.

Với tất cả những sự việc, từ bên trong hay bên ngoài mối quan hệ, mà có thể đi sai đường, nó thì dể để thấy tại sao nhiều mối quan hệ chùng bước và thất bại.

Nó có thể xảy đến với bạn không?

Bạn thì không có hoàn hảo – và người phối ngẩu với bạn cũng không. Mỗi người là một sự hòa hợp của những cá tính mạnh mẻ và yếu đuốì. Và mỗi con người đấu tranh với sự tập-trung của chính mình, với một sự cám dỗ hầu như tràn ngập để tìm kiếm cho số một. Nó thì không thể bảo đảm một bằng chứng ly-dị hôn nhân nếu như tội lỗi và cám dỗ tồn tại trong thế gian.

Nhưng Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa của con người và Đấng Sáng Tạo ra hôn nhân, nhớ cái được tạo nên hôn nhân, và Ngài hoàn toàn biết loài người của chúng ta. Nếu bạn không bao giờ nhìn vào Lời của Thượng Đế, Kinh Thánh, như là tài liệu để xây dựng hôn nhân của bạn, hãy thử nó!

Kinh Thánh sắp đặt một nền tảng vững chắc cho lòng trung thành của hôn nhân. Lòng trung thành của Thượng Đế và cá tính không thay đổi, “Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời” (Thi-Thiên 145:13). Bạn có thể tin tưởng vào lòng trung thành của Thượng Đế; lời hứa thì ở đó cho tất cả mọi thế hệ: “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:9). Trong hôn nhân, sự trung thành có nghĩa là làm những quyết định của chúng ta củng cố cho sự hòa hợp. Khi lòng trung thành có ý nghĩa xa hơn là tránh ngoại tình, những sự chọn lựa nhỏ nhất đến dưới sự xem xét kỹ lưỡng. Nếu bạn xài tiền vào việc gì đó cho chính bản thân bạn mà không bàn thảo nó với người phối ngẩu của bạn, thì nó sẽ làm tăng hay hại đến sự hòa hợp của bạn hay không? Liệu rằng hôn nhân của bạn được xây dựng bởi sự tập trung trước ti-vi mỗi buổi tối, hay nó sẽ tốt hơn cho mối quan hệ gia đình để tắt nó và nói chuyện và lắng nghe lẫn nhau? Bạn có nên chia sẻ tin tức riêng tư về hôn nhân bạn với một người bạn, hay nó sẽ “trung thành” hơn để giữ nó cho chính bạn không? Sự trung thành thật sự đóng vai trò của chính nó qua những sự chọn lựa nhỏ mỗi ngày.

Thượng Đế cung cấp những ví dụ về sự tha thứ hy-sinh-chính-mình. Ngài ban cho chính Con vô tội của Ngài để chết thay cho cái chết của một tội nhân mà qua đó chúng ta không phải nhận lấy hình phạt bởi những việc sai lầm chúng ta đã làm. Và người mà kinh nghiệm được ơn huệ tha thứ đó thì có thể quay sang và mở rộng nó tới những người khác. Khi bạn biết bạn đã được tha thứ quá nhiều, thì nó dễ dàng hơn để chấp nhận sự cần thiết của vị hôn phối của bạn cho sự tha thứ. Kinh Thánh chỉ dẫn đặc biệt cho những người chồng để lấy Đấng Christ như là ví dụ của giới-hạn-tới sự hy-sinh-chính-mình: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh” (Ê-phê-sô 5:25). Biết được định hướng của mỗi người là đặt chính mình trước hết, Thượng Đế nói, “Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình” (Ê-phê-sô 5:33) and “Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy” (Ê-phê-sô 5:28).

Kinh Thánh dạy rằng “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” – kiểu mẫu, nguồn gốc, và tài nguyên của nó (1 Giăng 4:8). Khi bạn bắt đầu làm gương mẫu về thái độ của bạn và những mối quan hệ sau Đấng Christ, với sự giúp đỡ của Chúa, bạn sẽ tìm thấy những tài nguyên khác thường và siêu nhiên cho việc đặt để những nhu cầu của người hôn phối của bạn lên trước chính bạn: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (1 Giăng 4:19). Tình yêu của Chúa cho bạn cách cá nhân trở thành lý do của bạn cho việc mở rộng tình yêu tới vị hôn phối của bạn: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (1 Giăng 4:11).

Sự ràng buộc vững chắc của hôn nhân

Mối quan hệ của chính bạn với Chúa có thể trở thành sự ràng buộc vững chắc mà phục hồi hôn nhân của bạn trong những chổ gãy vở, củng cố hôn nhân bạn trong những chổ yếu, và làm mạnh thêm hôn nhân của bạn cho bất cứ điều gì tương lai sẽ tới.

Nếu bạn chưa bao giờ nhận biết sự cần thiết Thượng Đế cho bạn, nó dễ dàng như là mở trí tuệ và tấm lòng của bạn tới Ngài qua lời cầu nguyện. Bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy, “Thưa Chúa, con là người đang tranh đấu mà thường làm điều sai, và con biết Ngài là thánh khiết. Cám ơn Ngài đã đưa Chúa Giê-xu xuống bao phủ những tội lỗi của con bằng cách chết thay cho con. Con muốn Ngài trở thành Đức Chúa Trời (là chủ hay người điều khiển) cuộc đời con và những quan hệ hôn nhân của con.”

Kinh Thánh hứa rằng bạn sẽ tìm thấy Chúa khi bạn tìm kiếm Ngài bằng hết tấm lòng của bạn: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta” (Giê-rê-mi 29:13-14). Hãy tìm Ngài với tất cả tấm lòng của bạn, và hãy để mối quan hệ của bạn cho Chúa thay đổi hôn nhân của bạn!

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di (Hopeway.org)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com