Một người cha là gì?
Đối với con của ông ta, ông là người bạn-nô-đùa số-một — là người mà đi xuống thảm để vật lộn hay làm buồn cười (chọc lét), người mà chập chạp lên giường để kể chỉ thêm một câu chuyện ngớ ngẩn lúc đi ngũ. Như Kinh Thánh nói, “sự vinh-hiển của con-cái là những người cha của chúng” (Châm-ngôn 17:6).

Đối với con của ông ta, ông là hiện thân của sức mạnh và sự an toàn – là người có thể sửa lại đồ chơi bị hư hay là nâng đỡ và mang lấy con của ông ra khỏi sự nguy hiểm, là người với những bàn tay to mà chứa hết những bàn tay nhỏ của con ông ta. Ông là một hình ảnh gần gủi và có thể rờ mó được của tình yêu thương chắc chắn và lâu bền của Người Cha Thiên-thượng (sách Giê-rê-mi chương 31 câu 3).
Đối với con của ông ta, ông là người dâng cho những món quà tốt — là người phụ cấp rất có tài cho đến nỗi đứa con không biết nó cần điều gì nữa (sách Ma-thi-ơ chương 7 câu 11).
Đối với con của ông ta, ông ta là một gương điển hình về cuộc đời nên sống như thế nào- là người mà chứng minh làm thế nào để làm việc chăm chỉ và vui hưởng những phước lành, kỷ luật cân bằng và lúc rảnh rổi lành mạnh; là người mà chỉ ra con đường để yêu thương tốt (sách Phục-truyền Luật-lệ-ký chương 11 câu 18, 19).
Nếu bạn có bao giờ ôm ấp đứa bé còn ẵm của bạn và để nó kề bên trái tim của bạn, hay cảm giác những cánh tay nhỏ rờ xung quanh cổ của bạn cho một sự ôm ấp, hay bạn đã kinh nghiệm những cái hôn kỳ lạ của một trẻ mới biết đi, hay nghe những tiếng kêu la sung sướng của tiếng “Cha!” khi bạn bước qua cái cửa sau một ngày dài làm việc, và bạn biết điều gì sung sướng bằng có được một trái tim đầy tình yêu thương. Đầy tình yêu thương – và đầy đủ mọi sự mà đứa trẻ cần bạn làm.
Nhưng việc nuôi nấng con cái thì khó khăn — vàdường như mỗi lúc nó lại khó khăn hơn. Thế giới dường như nguy hiểm hơn cho người cha muốn bảo vệ những đứa con của ông ta. Với quá nhiều trò chơi, đồ chơi, những cuốn sách, và những tài liệu tham khảo hiện có, một người cha phải quyết định những sự chọn lựa phức tạp về những gì nên cung cấp – và những gì không nên cung cấp — cho những đứa con của ông ta. Việc huấn luyện những người trẻ, để biết kính nể quyền thế và học biết những kỷ luật mà làm cuộc sống có ý nghĩa, càng ngày càng trở nên khó khăn hơn khi xã hội làm giảm giá trị của quyền thế và kỷ luật.
Không ngạc nhiên gì cả, những sự lo lắng và quyết định của việc nuôi dưỡng con cái vận động nên sự gan dạ và thông minh nhất của những người đàn ông tiến thẳng hạ mình xuống trong việc mưu cầu sự giúp đỡ của Thượng Đế cho công việc này. Và đó chính là nơi mà họ nên đến!
Thượng Đế là nguồn cội của sự giúp đỡ và sự khôn ngoan cho người đàn ông mà muốn làm một người cha tốt nhất mà ông có thể làm, và thông điệp của Thượng Đế cho người ta (quyển Kinh Thánh) là cuốn sổ tay làm-thế-nào tiện lợi nhất của một người cha. Sách thánh kinh Truyền-đạo, như một ví dụ, thật sự được viết bởi những lời nồng nhiệt về lời khuyên từ một người cha tới con của ông ta. Cuốn sổ tay thực tế và triết học này dành cho cuộc sống khôn ngoan đã dựng nên một tiêu chuẩn cao cho cả những người cha và những đứa con.
Dựa theo cuốn sách của Châm-ngôn trong Kinh Thánh, thì một người cha kỷ luật con trẻ của ông bởi vì ông yêu thương con của ông rất nhiều (Châm-ngôn 3:11-12) và huấn luyện con của ông theo con đường mà nó nên đi, để cho “dầu khi nó trở về già, cũng không lìa khỏi điều đó” (sách Châm-ngôn 22:6).

Sự ưu tú trong cách làm cha là một mệnh lệnh cao, và bạn có thể đã có nhiều giây phút khi bạn đã không cảm thấy muốn làm công việc đó. Cám ơn cho sự tốt đẹp, Thượng Đế không đòi hỏi bạn phải xử lý nó bởi chính bản thân của bạn. Thượng Đế không những là “người-sáng-lập” mà còn là “người-toàn-thiện” của niềm tin chúng ta (sách Hê-bơ-rơ 12:2). Thật sự, Ngài sẵn sàng cho những người cha một vũ khí bí mật tối cao trong việc nuôi dạy con cái: chính bản thân Ngài! Chính Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở với bạn trong từng bước trên con đường của bạn, Ngài cho bạn sự thông sáng, sức mạnh, và hướng đi tại mỗi giai đoạn của quá trình nuôi nấng con cái.
Như vậy làm thế nào bạn có thể tham gia vào nhóm giúp đỡ nuôi dạy con cái của Thượng Đế? Nếu bạn chưa có một mối quan hệ riêng tư với Thượng Đế, thì đó là nơi để bắt đầu! Kinh Thánh dạy rằng mối tương-giao bạn bè với Thượng Đế thì sẵn có cho mọi người mà công nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và sẵn sàng đặt Ngài Vua Chí Cao làm nền tảng trong cuộc sống của nàng. Bạn có thể cầu nguyện như vầy: “Kính thưa Thượng Đế, con biết rằng con là một người có tội và có thể không bao giờ sống tới những tiêu chuẩn toàn-diện thánh thiện của Ngài. Con lấy làm hối tiếc cho những tội lỗi của con, và con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự mà bởi điều đó con đã có thể có được sự tha thứ và được tái sanh lại trong gia đình của Thượng Đế. Xin vui lòng ngự trị vào trong cuộc sống của con, và giúp con sống cho Ngài. A-men.”
Như khi bạn học biết về Người Cha thiên thượng, bạn sẽ tìm thấy chính bản thân bạn lớn lên trong sự khôn-ngoan được lượm lặt từ thông điệp của Ngài (Kinh Thánh), từ mối tương-giao của Đức Thánh Linh (Thượng Đế đang sống trong bạn), và từ những mối quan hệ bạn bè với những người Cơ-đốc-giáo khác (tình bằng-hữu). Sự khôn ngoan thiên thượng đó sẽ ảnh hưởng lớn đến những khả-năng và những quyết-định nuôi dạy con cái của bạn
Đó là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thượng Đế mà có thể xoay chuyển bạn thành người cha mà những đứa con của bạn cần nhiều nhất. Bạn thì sẵn sàng cho sự thử thách! Sau mọi việc, Thượng Đế, là Người Cha đã tạo ra những đứa con của bạn, chỉ cho bạn mà thôi.


Portrait of a Father

Annette LaPlaca

What is a father?

To his child, he’s the number-one playmate–the one who gets down on the rug to wrestle or tickle, the one who dawdles over the bed to tell just one more silly bedtime story. As the Bible says, “the glory of children is their fathers” (Proverbs 17:6).
To his child, he is strength and security personified–the one who can fix the broken toy or lift and carry his children away from danger, the one with the big hands that swallow up their little ones. He’s a near and touchable picture of the strong and durable love of the heavenly Father (Jeremiah 31:3).
To his child, he’s the giver of good gifts–a provider so capable the child doesn’t know what it is to need (Matthew 7:11).
To his child, he’s the chief example of how life is supposed to be lived–the one who demonstrates how to work hard and enjoy blessings, balancing discipline and wholesome leisure; the one who shows the way to loving well (Deuteronomy 11:18-19).

If you’ve ever cuddled your infant next to your heart, or felt small arms reach around your neck for a hug, or experienced a toddler’s damp kisses, or heard the happy shrieks of “Daddy!” when you came through the door after a long day of work, you know what it is to have a heart full of love. Full of love–and full of longing to be everything that child needs you to be.

But parenting is tough–and seems to be getting tougher all the time. The world seems increasingly dangerous to the dad who wants to protect his kids. With so many games, toys, books, and learning resources available, a dad has to make complex choices about what to provide–and not to provide–for his children. And training young people to respect authority and to learn the disciplines that make life meaningful gets harder and harder as society devalues authority and discipline.
No wonder parenting worries and decisions drive the bravest and smartest of men straight to their knees in pursuit of God’s help for the task. And that’s exactly the place they ought to be!
God is the source of help and wisdom for the man who wants to be the best dad he can be, and God’s message to people (the Bible) is a father’s handiest how-to manual. The biblical book of Proverbs, for example, is actually made up of passionate words of advice from a father to his child. This practical and philosophical manual for wise living sets a high standard for both fathers and children.
According to the book of Proverbs in the Bible, a father disciplines his child because he loves him so much (3:11-12) and trains his child in the way he should go so that “even when he is old he will not depart from it” (22:6).
Excellence in fatherhood is a tall order, and you’ve probably had plenty of moments when you haven’t felt up to the task. Thank goodness, God doesn’t expect you to handle it on your own. God is not only the “founder” but also the “perfecter” of our faith (Hebrews 12:2). In fact, he’s ready to give fathers the ultimate secret weapon for childrearing: himself! He himself promises to stay with you every step of the way, to give you wisdom and strength and direction at each stage of the parenting process.
So how can you plug into God’s parenting support group? If you don’t already have a personal relationship with God, that’s the place to begin! The Bible teaches that friendship with God is available to everyone who acknowledges Jesus Christ as Savior and is willing to make Him Lord of his life. You might pray something like this: “God, I know that I am a sinner and can never live up to Your perfect standards of holiness. I believe that Jesus Christ died on the cross for my sins so that I could have forgiveness and be born again into God’s family. Come into my life, and help me to live for You. Amen.”
As you get to know your heavenly Father, you’ll find yourself growing in wisdom gleaned from His message (the Bible), from the influence of the Holy Spirit (God living within you), and from your friendships with other Christians (fellowship). That godly wisdom will greatly influence your parenting skills and decisions.
It’s God’s strength and wisdom that can turn you into the father your children need the most. You’re up to the challenge! After all, God the Father handpicked your children just for you.

SUU TAM

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com
www.nguonhyvong.com