Short Description: God gives us an example of perfect fatherhood in the Bible–Himself! This tract encourages fathers to know God personally, and learn from His example.

Full Text: Fatherhood is an adventure, a challenge, a chore! It’s exciting to teach a son (or daughter) how to hit a baseball or to watch a daughter (or son) win a spelling bee. But being a father is hard when a six-year-old son asks “Why?” for the thousandth time or a daughter throws a screaming tantrum in a mega-store just because you won’t buy her a fifteenth Barbie! And sometimes fatherhood is just hard work—cleaning up after a sick child or trying to get siblings to stop fighting again.
We all want to be better fathers. We try our hardest to be like Cliff Huxtable on The Cosby Show but often are more like clueless Ray Barone on Everybody Loves Raymond. Perhaps our own fathers failed to be role models for us; or even if we had great dads, we know we can improve as fathers with our own children. If only we had a perfect father to imitate.
The good news is, we do. God gives us an example of perfect fatherhood in the Bible—Himself! He made each one of us, and in His great love, He claims us as His children (1 John 3:1). By becoming more like Him, we can become better fathers. He is the Father of fathers—the best ever, the Heavenly Father who can help us be the dads we were meant to be.
As our Father, God loves us—always, unconditionally—when we please Him and when we don’t, just as we still love our children even when they disobey us. In fact, He sent His Son to bear the punishment we deserve, to die in our place, and He is willing to forgive us if we will just come to Him and confess our disobedience, believing in Jesus Christ as our Savior. He longs for our return to Him, just as the father of the prodigal son waited for him with open arms in Jesus’ famous story (Luke 15:20). We don’t deserve God’s love and forgiveness, but He loves us anyway. “But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us” (Romans 5:8).
We all fall short as fathers, and as men. Even on our best days, when we’re trying so hard to be patient with our sons and daughters, we can become critical or demanding. We not only need God’s wisdom and love as fathers—we need His forgiveness and love for ourselves.
Perhaps you already know God through Jesus Christ but need to grow in your relationship with Him. Begin by reading the Bible, spending time in prayer, and fellowshipping with other Christians at a Bible-teaching church. In the process, God’s example of perfect fatherhood will become clearer and you will gain the strength and wisdom to follow Him more closely. You have committed your soul to God; now commit your fatherhood to Him as well.
Or perhaps you realize that as a father you need to be more like God, but you know little about Him or don’t understand how to know Him personally. Talk to Him in prayer, asking His Son Jesus to come into your life. “But to all who did receive him [Jesus Christ], who believed in his name, he gave the right to become children of God” (John 1:12). If you desire to take this step, we invite you to pray this prayer:
Lord, I want to be the father I ought to be, but I know that first I need to be the man I should be. I need to know You and to receive forgiveness of my sins through Your Son, Jesus Christ, who died for me. I now turn from my ways of disobedience and ask that Jesus Christ be my Savior and Lord. Amen.

Người Cha Tốt Nhất

Mô tả Ngắn: Đức Chúa Trời cho chúng ta một tấm gương của chức phận làm cha tuyệt hảo trong Kinh Thánh — chính Ngài! Bài truyền thông này khuyến khích những người làm cha tìm hiểu Chúa một cách cá nhân, và học hỏi từ gương Ngài.
Trọn bản văn: Chức phận làm cha là một mạo hiểm, một thách thức, một công việc! Thật là hứng thú được dạy con trai (hay con gái) mình cách đánh banh hoặc xem con gái (hay con trai mình) đoạt giải đánh vần. Nhưng làm cha rất khó khi đứa con trai sáu tuổi hỏi “Tại sao?” lần thứ một ngàn hoặc đứa con gái nổi lên la hét trong một tiệm hàng lớn chỉ vì bạn không mua cho nó con Barbie thứ mười lăm của nó! Và đôi khi làm cha chỉ là công việc cực nhọc — lau chùi khi con mình bệnh hay cố gắng ngăn ngừa anh em chúng đánh lộn với nhau lần nữa.
Chúng ta tất cả đều muốn làm những người cha tốt hơn. Chúng ta cố gắng hết sức mình được giống như là Cliff Huxtable trên màn kịch The Crosby Show nhưng thường thường lại hay vô tình ý như Ray Barone trên màn kịch Everybody Loves Raymond (Mọi Người đều yêu mến Raymond). Có lẽ những người cha của chúng ta đã không làm đúng vai trò mẫu cho chúng ta; hay cho dù chúng ta có những người cha tốt lành, chúng ta biết chúng ta có thể làm những người cha tốt hơn đối với con cái riêng của mình. Ước gì chúng ta có một người cha tuyệt hảo để bắt chước.
Tin lành là, chúng ta có người cha tuyệt hảo. Đức Chúa Trời cho chúng ta một tấm gương của chức phận làm cha tuyệt hảo trong Kinh Thánh — chính Ngài! Ngài tạo dựng nên mỗi một chúng ta, và trong tình yêu cao cả của Ngài, Ngài gọi chúng ta là con cái của Ngài (1 Giăng 3:1). Bằng cách trở nên giống như Ngài, chúng ta có thể trở nên những người cha tốt hơn. Ngài là Cha của mọi người cha — Người Cha tốt nhất hơn bao giờ hết, Người Cha Thiên Thượng mà có thể giúp chúng ta làm những Ba/Bố mà Chúa muốn chúng ta là.
Là Cha của chúng ta, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta — luôn luôn, vô điều kiện — khi chúng ta làm hài lòng Ngài và khi chúng ta không, cũng như khi chúng ta yêu thương con cái mình dù khi chúng không vâng lời chúng ta. Thực vậy, Ngài ban Con Ngài để gánh lấy tội lỗi mà chúng ta đáng chịu, chết thay cho chúng ta, và Ngài sẳn lòng tha thứ chúng ta nếu chúng ta chỉ đến với Ngài và xưng nhận sự không vâng lời của chúng ta, tin nhận Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa của mình. Ngài mong chờ chúng ta trở về với Ngài, chỉ như người cha của người con trai hoang đàng chờ đợi con mình với đôi tay mở rộng trong câu chuyện nỗi tiếng của Chúa Giê-su (Lu-ca 15:20). Chúng ta không xứng đáng được tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài yêu chúng ta bất kể. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8)
Chúng ta tất cả đều thiếu sót trong chức vụ làm cha, và làm người. Thậm chí vào những ngày tốt nhất của chúng ta, khi chúng ta cố gắng rất nhiều để giữ lòng kiên nhẫn với con trai và con gái mình, chúng ta có thể trở nên chỉ trích hay đòi hỏi quá đáng. Chúng ta không những cần sự khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa cho chức phận làm cha — chúng ta cần sự tha thứ và tình yêu thương cho chính chúng ta nữa.
Có lẽ bạn đã biết Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Christ nhưng cần được lớn lên trong mối liên hệ riêng tư với Ngài. Hãy bắt đầu bằng cách đọc Kinh Thánh, dành thì giờ cầu nguyện, và tương giao với những Cơ-Đốc nhân khác trong một hội thánh dạy dỗ Kinh Thánh. Trong quá trình, gương của Chúa về chức phận làm cha tuyệt hảo sẽ trở nên rõ ràng hơn và bạn sẽ được thêm sức mạnh và sự khôn ngoan để đi theo Ngài ngày càng gần gũi hơn. Bạn đã dâng hiến linh hồn mình cho Đức Chúa Trời; bây giờ hãy dâng hiến chức phận làm cha cho Ngài luôn.
Hay có lẽ bạn nhận thức rằng, là một người cha bạn cần nên giống như Chúa hơn, nhưng bạn biết quá ít về Ngài hay không hiểu cách tìm biết Ngài một cách cá nhân. Hãy nói chuyện với Ngài bằng lời cầu nguyện, cầu xin Con Ngài Chúa Giê-su ngự vào đời sống bạn. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12). Nếu bạn ước mong được bước tiến một bước này, chúng tôi mời bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này:
Lạy Chúa, Con muốn làm người cha mà con đáng nên làm, nhưng con biết rằng trước tiên con cần làm con người mà con nên là. Con cần hiểu biết Ngài và đón nhận sự tha thứ cho tội lỗi của con qua Con Một của Ngài, Chúa Giê-su Christ, Đấng đã chết vì con. Giờ đây con quay khỏi các lối không vâng lời của con và xin Chúa Giê-su Christ làm Đấng Cứu Chuộc và làm Chúa của đời sống con. Amen.

Do TDN (hopeway.org) chuyển ngữ.
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com