Một chiều nọ, Angela cho con gái chị bốn viên kẹo đông sương và nói đó là hết rồi, không còn nữa.
Sau khi thực sự thưởng thức ba viên đầu, Eliana chần chừ với viên cuối. Bé hết mút viên kẹo, lại nhả ra, cắn một chút, mút thêm vài cái, rồi gặm lớp vỏ ngoài. Vì biết đây là viên cuối, bé thực sự hấp thụ viên kẹo suốt 45 phút mới hoàn toàn nhai hết.

The Last Jellybean

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

READ: Psalm 34:1-10

Oh, taste and see that the Lord is good . . . . Those who seek the Lord shall not lack any good thing. —Psalm 34:8,10

One afternoon Angela gave her young daughter four jellybeans and let her know that was all the candy she was going to receive.

After practically inhaling the first three candies, Eliana lingered over the final one. She sucked on it, took it out of her mouth, bit into it, sucked on it some more, then gnawed at the outer shell. Knowing that this was her last jellybean, she took a full 45 minutes to ingest the treat completely.

Angela observed her little girl with amusement. It occurred to her that she was watching Eliana learn the value of savoring—enjoying taste and texture and learning to draw out every possible bit of flavor from the pleasurable experience.

When we read, “Oh, taste and see that the Lord is good” (Ps. 34:8), we can be sure that God wants us to “savor” His presence. He allows us to gain intimate and satisfying knowledge of Him. And when we meditate on His Word, we will draw out a deeper understanding of who He is (Ezek. 3:1-3). As we taste His goodness and love, He will reveal the distinctive flavor of His creativity, sovereignty, holiness, and faithfulness.

Our Father must look on with enjoyment as we learn how to enjoy and savor Him. —Cindy Hess Kasper

Oh, taste the goodness of the Lord And savor all that He has done; Draw close and give your praise to Him— The holy, sovereign, faithful One. —Sper

Our greatest privilege is to enjoy God’s presence.

VIETNAMESE TRANSLATION:

Viên Kẹo Cuối

Đọc: Thi Thiên 34:1-10

Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao… Người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào. – Thi Thiên 34:8, 10

Một chiều nọ, Angela cho con gái chị bốn viên kẹo đông sương và nói đó là hết rồi, không còn nữa. Sau khi thực sự thưởng thức ba viên đầu, Eliana chần chừ với viên cuối. Bé hết mút viên kẹo, lại nhả ra, cắn một chút, mút thêm vài cái, rồi gặm lớp vỏ ngoài. Vì biết đây là viên cuối, bé thực sự hấp thụ viên kẹo suốt 45 phút mới hoàn toàn nhai hết. Angela quan sát con gái cách thích thú. Chị chợt nghĩ ra mình đang theo dõi Eliana học biết giá trị của việc thưởng thức hưởng khoái cảm vị giác và học cách rút ra từng chút hương vị trong kinh nghiệm thú vị đó. Khi đọc, “Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao” (Thi Thiên 34:8), chúng ta có thể biết chắc Đức Chúa Trời muốn chúng ta “thưởng thức” sự hiện diện của Ngài. Ngài cho phép chúng ta hiểu biết Ngài cách thân mật và thỏa thích. Và khi suy ngẫm Lời Ngài, chúng ta sẽ rút ra được sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của Ngài (Ê-xê-chi-ên 3:1-3). Trong khi chúng ta nếm biết sự tốt lành cùng tình yêu của Ngài, Ngài sẽ bày tỏ hương vị đặc biệt của tính sáng tạo, quyền tể trị, sự thánh khiết cùng thành tín của Ngài. Cha chúng ta hẳn phải thỏa vui khi chúng ta học tập kinh nghiệm và thưởng thức Ngài. – Cindy Hess Kasper

Đặc ân lớn nhất của chúng ta là vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com