Time For A Checkup

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn
http://cdn.rbc.org/odb/2011/04/odb-04-03-11.mp3

READ: 1 Corinthians 11:27-29
Let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. —1 Corinthians 11:28

Every year I have a physical—that periodic visit to the doctor’s office where I’m poked and prodded, screened and studied. It is something that can be easy to dread, and even to fear. We aren’t sure what the tests will show or what the doctors will say. Still, we know that we need this evaluation to understand our physical well-being and what is needed as we move forward.
The same is true spiritually in the life of the Christ-follower. We need to pause from time to time and reflect on the condition of our hearts and lives.
One place for an important self-study is at the Lord’s Table. Paul wrote to the Corinthians, some of whom were eating in an unworthy manner: “Let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup” (1 Cor. 11:28). In the remembrance of Christ’s death for us, there can be a sobering clarity of thought and understanding, for as we consider the price Jesus paid for us, it is the best time to consider the condition of our heart and our relationships. Then, with honest understanding of our spiritual well-being, we can turn to Him for the grace we need to move forward in His name.

Is it time for your checkup? —Bill Crowder

Search me, O God, my heart discern;
Try me, my inmost thoughts to learn.
Help me to keep from sin, I pray,
Guarding my mind throughout this day. —Anon.

Self-examination is one test from which no Christian is excused.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Thời Điểm Tự Xét

Đọc: 1 Cô-rinh-tô 11:27-29

Mỗi người phải tự xét chính mình, rồi mới ăn bánh uống chén ấy. – 1 Cô-rinh-tô 11:28

Hằng năm tôi phải kiểm tra sức khỏe đi khám định kỳ, chịu ấn, nắn, soi, và khám xét. Dễ khiến lo lắng và thậm chí sợ hãi nữa. Chúng ta không biết chắc những xét nghiệm cho thấy gì, hoặc bác sĩ sẽ nói gì. Dù vậy, chúng ta biết mình cần sự đánh giá đó, để hiểu thể trạng của mình, và sắp tới cần phải làm gì.
Đời sống thuộc linh của người theo Chúa cũng vậy. Thỉnh thoảng chúng ta cần dừng lại, suy nghĩ về tình trạng của tấm lòng và đời sống chúng ta.
Chỗ quan trọng để chúng ta cần tự xét là Bàn Tiệc Thánh. Phao-lô viết cho người Cô-rinh-tô, có một số đang ăn bánh cách không xứng đáng: “Mỗi người phải tự xét chính mình, rồi mới ăn bánh uống chén ấy” (1 Cô-rinh-tô 11:28). Khi nhớ lại Đấng Christ chết vì chúng ta, có thể đây là dịp để chúng ta suy nghĩ và hiểu rõ hơn, vì nghĩ tới giá Chúa Giê-xu đã trả vì chúng ta, là dịp tốt nhất, để xét lại tấm lòng cùng những mối liên hệ của chúng ta. Sau đó, khi đã thành thật với tình trạng thuộc linh của mình, chúng ta có thể đến với Ngài, tìm kiếm ân sủng có cần, để giúp chúng ta nhơn danh Ngài mà tiến bước.
Đây có phải là lúc để bạn tra xét mình không? – Bill Crowder

Tự tra xét là thứ xét nghiệm
không Cơ Đốc nhân nào được miễn trừ.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com