Có bao giờ bạn từng dừng lại, để suy nghĩ về những nét đặc trưng lạ lùng mà Đức Chúa Trời gán cho những loài thú Ngài tạo dựng không? Gióp đã từng làm như vậy, và một trong những điều kỳ thú nhất ông viết ra, đó là loài chim đà điểu. Tuy có dáng vẻ như thiếu hiểu biết và thiếu kỹ năng tập trung nuôi con, nhưng con nó vẫn sống còn (39:13-16). Và tuy thuộc loài chim, nhưng nó không biết bay vậy mà nó chạy còn nhanh hơn ngựa (c.18)

The Variety Of Creation

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/02/odb-02-23-11.mp3

READ: Job 12:7-13
In [God’s] hand is the life of every living thing. —Job 12:10

Have you ever stopped to consider the amazing features God placed in the animals He created? Job did, and one of the most interesting he wrote about is the ostrich. Despite its apparent lack of good sense and its eccentric parenting skills, its offspring survive (39:13-16). And despite its membership in the bird family, it can’t fly—but it can outrun a horse (v.18).

Another remarkable creature is the bombardier beetle. This African insect shoots two common materials, hydrogen peroxide and hydroquinone, from twin storage tanks in its back. Apart, these substances are harmless; together, they blind the beetle’s predators. A special nozzle inside the beetle mixes the chemicals, enabling it to bombard its foe at amazing speeds! And the little guy can rotate his “cannon” to fire in any direction.

How can this be? How is it that a rather dull-witted ostrich survives despite a seeming inability to care for its young while the bombardier beetle needs a sophisticated chemical reaction to ensure its continued presence on earth? It’s because God’s creative abilities know no boundaries. “He commanded and they were created,” the psalmist tells us (148:5). From the ostrich to the beetle, God’s creative work is clear for all to see. “Praise the name of the Lord” (148:13). —Dave Egner

All things bright and beautiful, All creatures great and small, All things wise and wonderful; The Lord God made them all. —Alexander

The design of creation points to the Master Designer.

VIETNAMESE TRANSLATION

Tạo Vật Đa Dạng

Đọc: Gióp 12:7-13

Ngài [Đức Chúa Trời] nắm trong tay sự sống của mọi sinh vật. – Gióp 12:10

Có bao giờ bạn từng dừng lại, để suy nghĩ về những nét đặc trưng lạ lùng mà Đức Chúa Trời gán cho những loài thú Ngài tạo dựng không? Gióp đã từng làm như vậy, và một trong những điều kỳ thú nhất ông viết ra, đó là loài chim đà điểu. Tuy có dáng vẻ như thiếu hiểu biết và thiếu kỹ năng tập trung nuôi con, nhưng con nó vẫn sống còn (39:13-16). Và tuy thuộc loài chim, nhưng nó không biết bay vậy mà nó chạy còn nhanh hơn ngựa (c.18) Một sinh vật nổi bật khác là loài bọ cánh cứng phóng pháo. Loại côn trùng Phi châu này bắn ra hai thứ thông thường là `oxy’ già và `hydroquinone,’ từ hai chỗ chứa trong lưng nó phóng ra. Hơn nữa, hai thứ này vô hại; nhưng kết hợp lại, thì khiến loài dã thú mờ mắt. Trong loài bọ này có vòi đặc biệt để hòa trộn các hóa chất, giúp nó oanh tạc kẻ thù với tốc độ kinh ngạc! Và loài bọ bé xíu này có thể xoay vòng “súng đại bác” để nả sang bất kỳ phương hướng nào. Làm sao có được điều đó? Làm sao loài đà điểu khá ngờ nghệch vẫn còn sống sót, bất chấp tình trạng có vẻ như không hề biết chăm sóc con, trong khi loài bọ cánh cứng thì cần phải có phản ứng hóa học phức tạp, mới bảo đảm sự hiện diện của nó trên đất? Lý do là vì khả năng sáng tạo của Đức Chúa Trời vốn vô biên. Tác giả Thi Thiên nói với chúng ta “Ngài ra lệnh, tất cả đều được dựng nên” (148:5). Từ loài đà điểu tới loài bọ cánh cứng, công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời thật rõ ràng cho mọi người đều thấy. “Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va” (148:13). – Dave Egner

Mẫu thiết kế muôn loài chỉ về Bậc Thầy Thiết Kế.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com