Valid Entry

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-31-11.mp3

READ: John 14:1-10
Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.” —John 14:6

On a teaching trip outside the US, my wife and I were denied entry into our country of destination because of visa problems. Although we were under the assumption our visas had been correctly issued by the country we planned to visit, they were deemed invalid. Despite the efforts of several government officials, nothing could be done. We weren’t allowed in. We were placed on the next flight back to the States. No amount of intervention could change the fact that we did not have the proper validation for entrance.
That experience with my visa was inconvenient, but it can’t begin to compare with the ultimate entry rejection. I’m speaking of those who will stand before God without valid entry into heaven. What if they were to present the record of their religious efforts and good deeds? That would not be enough. What if they were to call character references? That wouldn’t work. Only one thing can give anyone entry into heaven. Jesus said, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me” (John 14:6).
Christ alone, through His death and resurrection, paid the price for our sins. And only He can give us valid entry into the presence of the Father. Have you put your faith in Jesus? Make sure you have a valid entry into heaven. —Bill Crowder

There aren’t many ways into heaven;
The Bible says there’s only one;
Good works won’t gain anyone entrance;
It’s only through faith in God’s Son. —Sper

Only through Christ can we enter the Father’s presence.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Phép Nhập Cảnh Có Giá Trị

Đọc: Giăng 14:1-10

Chúa Giê-xu phán với người, “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.” – Giăng 14:6

Trên chuyến đi dạy ra ngoài Hoa Kỳ, vợ chồng tôi bị cấm vào một nước do trở ngại nhập cảnh. Tuy chúng tôi cho rằng giấy phép nhập cảnh vào nước chúng tôi dự tính viếng thăm, là hợp pháp, nhưng lại bị cho là không có giá trị. Nỗ lực của nhiều quan chức chính phủ, cũng chẳng làm gì được. Chúng tôi không được phép vào nước đó. Chúng tôi phải về lại Mỹ trên chuyến bay kế tiếp. Dù có can thiệp tới mức nào, cũng không thay đổi được sự kiện chúng tôi không có loại giấy phép nhập cảnh thích hợp.
Kinh nghiệm này về nhập cảnh thật khó chịu, nhưng vẫn không thể sánh được với sự khước từ nhập cảnh tối hậu. Ý tôi muốn nói những người sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời mà không có giấy nhập cảnh hợp pháp để vào thiên đàng. Sẽ tính sao, nếu họ xuất trình hồ sơ về nỗ lực tôn giáo và việc lành? Vẫn chưa đủ. Sẽ tính sao nếu họ phải dùng tới lời chứng nhận cá nhân? Cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ có một cách để vào thiên đàng. Chúa Giê-xu phán, “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta, thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6).
Chỉ một mình Đấng Christ, qua sự chết và sống lại của Ngài, đã trả giá cho tội lỗi chúng ta. Và chỉ một mình Ngài có thể cấp nhập cảnh có giá trị để chúng ta bước vào gặp Cha. Bạn đã tin Chúa Giê-xu chưa? Hãy bảo đảm bạn có được giấy phép có hiệu lực để nhập cảnh thiên đàng. – Bill Crowder

Chúng ta có thể gặp được Cha qua Đấng Christ.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com