Một vụ án tại Tòa Tối Cao Hoa Kỳ tập chú vào việc có nên cho phép đặt một biểu tượng tôn giáo, cụ thể là thập tự giá, trên vùng đất công hay không. Mark Sherman, viết cho Associated Press, nói rằng tuy thập tự giá được dựng lên năm 1934 để tưởng nhớ binh lính chết trong Thế Chiến I, nhưng một nhóm cựu chiến binh đã chống đối

Controversy Of The Cross

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/07/odb-07-04-11.mp3

READ: 1 Corinthians 1:17-25

The message of the cross is . . . the power of God. —1 Corinthians 1:18

A case before the US Supreme Court focused on whether a religious symbol, specifically a cross, should be allowed on public land. Mark Sherman, writing for theAssociated Press, said that although the cross in question was erected in 1934 as a memorial to soldiers who died in World War I, one veteran’s group that opposed it called the cross “a powerful Christian symbol” and “not a symbol of any other religion.”

The cross has always been controversial. In the first century, the apostle Paul said that Christ had sent him “to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God” (1 Cor. 1:17-18). As followers of Christ, we see the cross as more than a powerful Christian symbol. It is the evidence of God’s power to free us from the tyranny of our sin.

In a diverse and pluralistic society, the controversy over religious symbols will continue. Whether a cross can be displayed on public property will likely be determined by the courts. But displaying the power of the cross through our lives will be decided in our hearts. —David McCasland

Christ takes each sin, each pain, each loss, And by the power of His cross Transforms our brokenness and shame So that our lives exalt His name. —D. De Haan

Nothing speaks more clearly of God’s love than the cross.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Tranh Cãi Về Thập Tự Giá

Đọc: 1 Cô-rinh-tô 1:17-25

Sứ điệp về thập tự giá là… quyền năng của Đức Chúa Trời. – 1 Cô-rinh-tô 1:18

Một vụ án tại Tòa Tối Cao Hoa Kỳ tập chú vào việc có nên cho phép đặt một biểu tượng tôn giáo, cụ thể là thập tự giá, trên vùng đất công hay không. Mark Sherman, viết cho Associated Press, nói rằng tuy thập tự giá được dựng lên năm 1934 để tưởng nhớ binh lính chết trong Thế Chiến I, nhưng một nhóm cựu chiến binh đã chống đối, gọi thập tự giá là một “biểu tượng hùng hồn của Cơ Đốc giáo” chớ “không phải là biểu tượng của bất kỳ tôn giáo nào khác.” Thập tự giá vẫn luôn luôn gây tranh cãi. Trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phao-lô nói Đấng Christ sai ông đi “rao giảng Phúc Âm, không dùng lời nói khôn ngoan, e rằng thập tự giá của Đấng Christ sẽ trở thành vô hiệu quả. Vì sứ điệp thập tự giá là sự rồ dại đối với kẻ hư mất, còn đối với chúng ta là kẻ được cứu, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:17-18). Là môn đồ Đấng Christ, chúng ta xem thập tự giá còn hơn là một biểu tượng hùng hồn của Cơ Đốc giáo. Đó là chứng cớ của quyền năng Đức Chúa Trời phóng thích chúng ta khỏi ách thống trị của tội lỗi. Trong một xã hội đa dạng và đa nguyên, sự tranh cãi về biểu tượng tôn giáo sẽ vẫn còn tiếp diễn. Thập tự giá có thể được trưng bày chốn công côïng hay không, là do tòa án quyết định. Nhưng phô bày quyền năng của thập tự giá qua cuộc đời chúng ta, sẽ do lòng mình quyết định. – David McCasland

Không gì nói rõ về tình yêu của Đức Chúa Trời bằng thập tự giá.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]