Tôi phải học những gì Chúa Jesus đã học: là “vâng-lời cho đến chết”. Tất cả sự vâng-lời đích-thực là dẫn đến cái chết . Đó là sự trái ngược theo tiêu-chuẩn của thế-gian. “Tôi sẽ tuân theo nếu”, “nếu” là những gì thế-gian nói. Chữ “Nếu” mang ý nghĩa là phải có cái kết-cuộc tốt-đẹp và có hậu. Bất kỳ ai cũng sẽ có điều-kiện nào đó, những điều-kiện thậm-chí rất khó-khăn, nếu một ai đó theo đuổi một mình đến cuối cùng. Nhưng đó không là sự vâng-lời của Chúa Jesus.

Kinh Thánh: Châm-ngôn 3:5-6
Câu Gốc: Châm-ngôn 3:5-6 

Gương của Chúa là “Con sẽ vâng-lời bất kể sự gì xảy đến cho con đi chăng nữa” Đối-với Chúa, cái “Bất-kể” đó không phải là sự ân-sủng từ trời, mà là thập-tự giá. Sự Vâng-lời thật-sự luôn thành-công. Nó luôn hoàn-thành ý-chỉ của Đức Chúa Trời. Nó không thực-dụng cho tôi, cho dù ung-thư của tôi có được chữa khỏi hay là không, tôi có được thăng-chức hay không, hoặc người thân-yêu của tôi có được cứu hay không.

Tôi tuân theo, thế là đủ. Tôi thành công. Ngoài điều này ra, chuyện khác là để Chúa lo. Nếu tôi khăng-khăng đòi hạnh-phúc, ích-kỷ nảy-sinh, đó là tôi đã can-thiệp. Tôi vừa vâng-lời xong, thành-công tự-động thuộc về Chúa, không phải của tôi. Do đó, vâng-lời tự nó khiến lòng tôi bật lên sự ca-ngợi. Tôi vui sướng, không phải vì con tàu của tôi đã vào bến, nhưng vì nó đã ra khơi.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng đó là ngoài mục tiêu. Điều quan trọng là, tôi đã hạ-thủy và giương buồm đi về phía Chúa và bây-giờ là trách-nhiệm thuộc về Ngài. Vì vậy mà tôi ngợi-khen Chúa vì Chúa đang làm việc, còn tôi nghỉ-ngơi trong công-cuộc của Ngài. Tôi phải cẩn-thận tuân theo vì cớ sự vâng-lời, và yêu-thương sự vâng-lời vì cớ Chúa.

Thật là một cấp-độ cao để sống theo, phải yêu-mến sự vâng-lời vì cớ Chúa. Trong sự này, tôi có gương-mẫu của Thầy, của Chủ tôi, là đấng đã phán: “Lạy Chúa, con vui-mừng làm theo ý-muốn Chúa.”-W.Glyn Evans

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;

Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài. Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

(Châm ngôn 3:5-6)

Cầu nguyện:

Kính lạy Cha nhân từ, mọi điều tốt lành con có trong đời đã đến từ nơi Cha. Gia đình con đã được ban phúc, con đã nhận được sự bảo vệ, những giá trị mà con nắm giữ, những thành quả con đang tận hưởng, hy vọng con đang có, sự cứu rỗi con đã nhận được, và tương lai của con đã được dự liệu trước đều là nhờ ân điển của Cha mà không do việc lành của con. Cám ơn Cha !Cám ơn Cha !Nhân danh Chúa Jesus con cảm ơn Cha không thôi ! Amen.

——————————————–

The success of obedience

I must learn what Jesus learned: to be “obedient unto death” (Phi 2:8). All true obedience is unto death. That is a reversal of the world’s standard. “I will obey if” is what the world says. The if means there must be a happy ending. Anyone will meet conditions, even drastic ones, if he gets his own way in the end. But that is not the obedience of Christ. His example was, “I will obey regardless.” For him, the “regardless” was not a heavenly deliverance but a cross.

True obedience is always successful. It always accomplishes God’s will. It is immaterial to me whether my cancer is cured, my promotion achieved, or my loved one saved. I I have obeyed, that is enough. I am successful. Beyond that, it is God’s business. If I insist on a happy, selfish outcome, then I am meddling. The instant I obey, success is automatic-God’s success, not mine. Therefore, obedience carries in itself its burst of praise. I am jubilant, not because my ship has come in, but because it has gone out. Maybe I will never see it again, but that is beside the point. The point is, I have launched it unto God and now he is responsible. So I praise God because he is working and I rest in his activity.

I must be careful to obey for obedience’s sake, and to love obedience for the Lord’s sake. What a level to live on, loving it for his sake! In this I have the example of my master, who said, “I delight to do your will, my god”. -W.Glyn Evans

“Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight” (Proverbs 3:5-6)

Prayer:

Gracious Father, every good thing I have in my life has come because of you. The family I have been blessed with, the protection I have received, the values that I hold, the successes I have enjoyed, the hope I have, the salvation I have received, and the future I anticipate are all mine because of your grace and not my goodness. Thank you! Thank you! In the name of Jesus I thank you more! Amen.

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn