David đã làm những gì là thiện trong con mắt của Chúa,. . . ngoại trừ vấn đề của Uriah người Hittite. – I Các Vua 15:5

Một trong những vấn đề mà các nhà văn phải đối mặt là những sự thách thức phải thành thật về điều xấu của tội ác. Khi tôi viết, tôi muốn người tốt luôn luôn lúc nào cũng đúng. Nhưng ngay cả những người tốt nhất cũng có lúc sai sót. Vì vậy, để xứng đáng được tin cậy, người viết phải trung thực về tội ác vẫn có ẩn núp trong những người tốt.

Một lý do khiến tôi tin rằng Kinh Thánh nói thật, ấy là tác giả đã không bao che, giấu đậy những sai sót của người mà Ngài đã lựa chọn. Thiên Chúa trung thực, thành thật về những thất bại của những người Ngài đã tuyển chọn chỉ định họ vào các vị trí lãnh đạo. Chúa đã không bào chữa, nêu lý do cho những hành vi xấu của họ, cũng không giảm thiểu thất bại của họ, hoặc tìm cách nhìn khía cạnh khác ngược lại. Thiên Chúa ký thuật lại, báo cáo, và công bố ra, phân xử để đánh giá nó, cân đo những hậu quả, và tha thứ.

Ví dụ nổi bật nhất trong Kinh Thánh là Vua David. Không chỉ ông cướp vợ của một người khác, sau đó David còn hủy diệt mạng sống của người đàn ông đó để bao che cho tội ngoại tình của mình. Tuy nhiên, bất chấp những hành động đáng khinh bỉ, phỉ nhổ của David như thế, nhưng khi ông phải đối mặt, David đã ăn năn. Ông đã trở thành tiêu chuẩn phân xử cho các vị vua tương lai của Israel, bởi vì trái tim của David được đánh giá là “trung thành với Chúa” (1 Các Vua 15:3,11).

Thiên Chúa biết tâm lòng của tất cả mọi người, và Ngài là Đấng không vị nể, không thiên vị bất cứ ai. Mặc dù sự thật của tội lỗi có thể bị đớn đau, nhưng khi đã thú nhận, xưng ra và xin tha thứ, nó có thể được sử dụng để biến đổi, xoay lòng của chúng ta về với Chúa.

Bạn không thể che dấu tội lỗi của mình khỏi Thiên Chúa,

Đấng biết những gì trong tâm trí và lòng của bạn;

Hay mau mau xưng nhận tội là cách nhanh nhất

Để làm một sự khởi đầu mới hoàn toàn. -Sper

Bạn không thể gác bỏ tội lỗi của mình ra phía sau bạn cho đến khi bạn sẵn sàng phải đối mặt với chúng.

Cầu nguyện:

Kính lạy Chúa Giê-xu Christ, nguyền con không bao giờ xem các việc lành, làm thiện, và những hành vi công đức của con theo tôn giáo như là một việc làm để che đậy những tội ác ẩn núp, độc hiểm kín giấu mà con đang che đậy trong lòng trí của con, hoặc cố gắng sử dụng chúng như để thanh toán, bồi thường, và đền bù cho những tội lỗi của con. Nguyện thái độ của con là kẻ thâu thuế trong sách Tin Lành Lu-ca hạ mình đến trước Đức Chúa Cha và kêu lên: “Hỡi Thiên Phụ, xin thương xót con là một kẻ có tội!” Nếu con tự tôn, đề cao bản thân mình, cuối cùng sẽ dẫn con đến sự sa ngã, sụp đổ. Nhưng khi con hạ mình, con sẽ được tôn cao bởi Cha. Nay con xin hạ mình ăn năn, thú nhận và từ bỏ tội lỗi của con, để con nhận được sự bình an của Thiên Chúa thay cho tình trạng rối loạn, và những xao động bên trong bởi tội lỗi ẩn dấu. Trong Danh của Chúa Giê-xu Christ mà con cầu nguyện. Amen.

———————————————————–

1 Kings 15:1-5,11

David did what was right in the eyes of the Lord, . . . except in the matter of Uriah the Hittite. —1 Kings 15:5

One of the problems that writers face is the challenge of being honest about evil. When I write, I want the good guys to always be right. But even the best people have flaws. So to be credible, writers must be honest about the evil that lurks in good people.

One reason I believe the Bible is true is that the Author did not cover up the flaws of His chosen people. God was honest about the failures of those He hand-picked for leadership positions. He didn’t excuse their bad behavior, minimize their failures, or look the other way. He reported it, judged it, measured out the consequences, and forgave it.

The most prominent example in Scripture is King David. Not only did he take another man’s wife, he then took the man’s life to cover up his adultery. Yet despite his despicable deeds, when he was confronted, David repented. He became the standard by which future kings of Israel were judged because his heart was “loyal to the Lord” (1 Kings 15:3,11).

God knows the heart of everyone, and He is no respecter of persons. Although the truth of sin can be painful, when it’s confessed and forgiven, it can be used to turn our hearts toward God.

Julie Ackerman Link

You cannot hide your sins from God,

He knows what’s in your heart;

Confession is the quickest way

To make a brand-new start. —Sper

You can’t put your sins behind you until you are willing to face them.

Prayer:

Jesus, may I never consider my good works or righteous acts to be a cover-up for the hidden sin I harbor in my heart or try to use them as payment for my sins. May my attitude be that of the publican in Luke who humbly came before the Father and cried out, “God be merciful to me a sinner!” If I exalt myself it will eventually lead to my downfall. But when I humble myself I will be exalted by You. Now, I humbly confess and renounce my sins so that I might receive Your divine peace in place of the inner turmoil that comes with hidden sin. It is in Your name, Jesus, that I pray. Amen.

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com