Register Rock

Read:
Hebrews 11:32-40
We are surrounded by so great a cloud of witnesses. – Hebrews 12:1

Along the old Oregon Trail in Idaho there is a markera giant lava boulder known locally as Register Rock. It’s located in an area which was one of the favorite overnight camping areas for westbound immigrants who traveled the trail in the 19th century.
Travelers often inscribed their names on the rock as a memorial to their passage. Register Rock stands as a monument to their courage and tenacity.
When I think of Register Rock, I think of other pilgrims who have passed by us on their journey. Hebrews 11 lists some of those hardy soulsGideon, Barak, Samson, Jephthah, David, and Samuel, to name a few.
But there are other more recent pilgrims: my mother and father, my fifth-grade Sunday school teacher Mrs. Lincoln, my youth leader John Richards, my mentors Ray Stedman and Howard Hendricks, and a host of others I could name. They may not have inscribed their names on rocks, but they’re written in my memory.
The author of Hebrews reminds us to remember “pilgrims” who have gone before us, especially those “who have spoken the Word of God” to us and to consider “the outcome of their conduct” (Heb. 13:7). And, most important, he encourages us to follow their faith. – David Roper

The paths of leadership are trod
By those who fix their eyes on God;
Their steadfast spirit points the way
For us to follow day by day. – D. De Haan

Đá Ghi Nhớ

Đọc:
Hê-bơ-rơ 11:32-40

Chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn. – Hê-bơ-rơ 12

Đọc con đường Oregon Trail xưa cũ ở Idaho, có một ghi dấumột tảng nham thạch khổng lồ được dân địa phương gọi là Tảng Đá Ghi Nhớ, tọa lạc trong vùng vốn là vùng cắm trại qua đêm được ưa thích của dân nhập cư kéo về miền tây trong thế kỷ 19.
Những người đi con đường này thường khắc tên lên tảng đá để ghi nhớ lần mình đã đi qua. Đá Ghi Nhớ là đài kỷ niệm về lòng can đảm cùng đức kiên trì của họ.
Khi nghĩ tới Đá Ghi Nhớ, tôi cũng nghĩ tới những lữ khách khác đã từng đi qua trước chúng ta trên hành trình của họ. Hê-bơ-rơ 11 kể ra một số nhân vật dày dạnGhê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít và Sa-mu-ên.
Nhưng cũng còn những lữ khách gần đây hơn: cha mẹ tôi, Bà Lincoln là cô giáo dạy Trường Chúa nhựt lớp năm của tôi, John Richards là người hướng dẫn tôi thời thanh thiếu niên, các cố vấn Ray Stedman và Howard Hendricks, cùng vô số người khác tôi có thể kể tên. Có thể họ không khắc tên mình trên đá, nhưng tên của họ đã ghi vào ký ức tôi.
Tác giả thư Hê-bơ-rơ nhắc chúng ta nhớ những “lữ khách” từng đi trước chúng ta, đặc biệt những “người đã truyền giảng Lời Đức Chúa Trời ” cho chúng ta, để chúng ta xem “kết quả cuộc đời họ” (Hê-bơ-rơ 13:7). Và, quan trọng hơn cả, ông khích lệ chúng ta bắt chước đức tin của họ. – David Roper

People who follow Christ lead others in the right direction.
Những người theo Đấng Cơ Đốc, dẫn người khác đi đúng đường.

SUU TAM

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]