For the past several years, my daughter Rosie has been the director of drama at a local middle school. Students come to audition and a few are selected to play the lead roles.

ReadRomans 12:1-8

We have many members in one body, but all the members do not have the same function. – Romans 12:4

For the past several years, my daughter Rosie has been the director of drama at a local middle school. Students come to audition and a few are selected to play the lead roles. But there are still many other important supporting roles that must be castroles that are vital to the production.
There are other young people who want to be a part of the show but don’t relish being in the spotlight. They are the ones who will change scenery, open and close the curtains, run the lights, and assist with makeup and costume changes. Then there are the parents from the community who provide pizza and cookies for rehearsals, donate goods, build sets, sew costumes, make signs, and hand out programs.
The success of the performances are the culmination of an intense 4- to 5-month process that is dependent on the hard work of a wide range of dedicated volunteers.
Similarly, for the body of Christ to function fully, each of us must play a part. Every believer is uniquely gifted for service. When these gifts are combined in a cooperative relationship, “every part does its share” (Eph. 4:16), and the separate parts make up the whole (Rom. 12:5).

We need each other. What part are you playing in the life of the church? – Cindy Hess Kasper

For the church to function fully,
We must all fulfill our role;
While the Spirit’s gifts are many,
They combine to serve the whole. – Sper

Đọc:Rô-ma 12:1-8

Trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng. – Rô-ma 12:4

Suốt nhiều năm qua, con gái tôi là Rosie làm trưởng ban kịch trong một trường trung học địa phương. Học sinh đến thử vai và vài em được chọn đóng những vai chính. Nhưng vẫn còn nhiều vai phụ quan trọng cần phân bố những vai thiết yếu cho sự hình thành vở kịch.
Có những bạn trẻ muốn có vai trong buổi trình diễn, nhưng không thích được mọi người chú ý. Đó là những người thay đổi cảnh trí, kéo màn, chiếu đèn, và phụ giúp hóa trang cũng như thay đổi trang phục. Rồi cũng có những bậc phụ huynh trong cộng đồng cung cấp bánh `pizza’ và bánh ngọt cho các buổi diễn tập, tặng quà, may trang phục, làm bảng hiệu, và phát tờ chương trình.
Sự thành công của buổi trình diễn là thành quả của cả một tiến trình 4 tới 5 tháng miệt mài lao lực cao độ, của toàn bộ nhóm tình nguyện tận hiến.

Tương tự như vậy, để cho thân Đấng Christ hoạt động đồng bộ, mỗi người chúng ta phải thực hiện một vai trò. Mỗi tín nhân có ân tứ đặc biệt để phục vụ. Khi các ân tứ này được kết hợp trong mối liên hệ cộng tác, thì “từng chi thể làm phần việc của nó” (Ê-phê-sô 4:16), và nhiều chi thể riêng lẻ tạo thành một thân toàn vẹn (Rô-ma 12:5).

Chúng ta cần có nhau. Bạn đang thực hiện vai trò nào trong cuộc sống hội thánh? – Cindy Hess Kasper

For a church to be healthy,
its members must exercise their spiritual gifts.

Muốn Hội Thánh được lành mạnh,
thuộc viên phải sử dụng ân tứ thuộc linh của mình.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com