An Exercise In Godliness

Read:1 Timothy 4:6-11
Bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things. – 1 Timothy 4:8
The New Year is often the time when we resolve to take better care of ourselves to exercise, eat right, and perhaps shed some of the pounds we gained over the holidays. Paul says, “Exercise profits a little” (1 Tim. 4:8), so I struggle to be as fit as I can be. I try to eat right, more or less, though I do love fried chicken. I lift weights and walk, but I know that my body is not long for this world. Its strength is fading.
It’s better to concentrate on godliness, because it holds promise for this life and the life to come (v.8). Contrary to the old adage, we can take something with us after all.
Godliness may sound dull, scary, and unattainable, but the essence of godliness is simply self-giving love caring more for others than we care for ourselves. This kind of love is hard to come by, but it’s one that grows in the presence of love. We grow loving and more lovely by sitting at Jesus’ feet, listening to Him, talking things over- gaining in likeness to the One who is love (1 John 4:8).
Life is a journey into love, it seems to me, and there’s nothing so beautiful as a godly soul. Physical exercise is good, no doubt, but there is something far, far better: It is to love. – David Roper
That I may love Him is my soul’s ambition
Love Him with all my mind and strength and heart,
Seek out His will and choose it, in submission,
And with the joy He only can impart. – Anon.
Thực Hành Tin Kính
Đọc:1 Ti-mô-thê 4:6-11
Sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt. – 1 Ti-mô-thê 4:8
Năm Mới thường là thời gian chúng ta quyết định chăm sóc bản thân tốt hơn tập thể dục, ăn đúng mức, và có lẽ giảm bớt vài cân mình đã tăng trong những ngày nghỉ. Phao-lô nói, “Sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần” (1 Ti-mô-thê 4:8), cho nên tôi gắng sức giữ dáng được chừng nào hay chừng nấy. Tôi cố gắng ăn đúng mức, hoặc nhiều hoặc ít, dù vẫn thích món gà rán. Tôi nhấc tạ và đi bộ, nhưng tôi biết cơ thể chỉ là tạm bợ trên đời này thôi. Sức lực thể chất đang suy tàn.
Tốt hơn là nên tập trung vào sự tin kính, vì có lời hứa cho đời này lẫn đời sau (c.8). Ngược với tục ngữ xưa, dù sao chúng ta vẫn có thể đem theo một điều gì đó.
Tin kính nghe có vẻ buồn tẻ, gây sợ hãi và khó vươn tới, nhưng thực chất của tin kính, chỉ là tình yêu thương tự hiến quan tâm tới người khác nhiều hơn lo cho bản thân mình. Loại tình yêu này khó đạt tới, nhưng là loại tình cảm tăng trưởng trong sự hiện diện yêu thương. Chúng ta yêu thương nhiều hơn và đẹp đẽ hơn lên, nhờ ngồi dưới chân Chúa Giê-xu, lắng nghe Ngài, thưa chuyện với Ngài và càng trở nên giống như Ngài, vốn là tình yêu (1 Giăng 4:8).
Đối với tôi dường như cuộc sống là hành trình đi vào tình yêu, và không còn gì đẹp bằng một tâm hồn tin kính. Chắc chắn thể dục là tốt, nhưng còn có điều tốt hơn rất nhiều: Đó là tình yêu. – David Roper

Love is godliness in action.
Yêu thương là tin kính trong hành động.

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com