Êphêsô 4:25-32
[Chúa Giê-xu] phán, “Điều gì từ trong lòng người ra, đó là [hèm] làm dơ bẩn người.”
Mark 7:20

Trong khi đang giảng, nhà truyền giáo Hudson Taylor đổ đầy một ly nước và đặt nó trên bàn ngay trước mặt ông. Khi ông đang nói, ông nắm bàn tay của ông và đấm đủ mạnh để làm cho nước văng lên tung tóe ra bàn. Sau đó ông giải thích, “Các bạn sẽ gặp nhiều chống đối, nhiều rắc rối. Nhưng khi bạn gặp, xin hãy nhớ, chỉ có những gì có sẵn bên trong bạn sẽ tuôn tràn ra ngoài.” Đó là điều suy nghĩ có giá trị phải không? Khi chúng ta đang bị ngược đãi, bị đối xử tệ bạc hay bị ngộ nhận, hoặc bị hiểu lầm, làm thế nào để chúng ta phản ứng? Chúng ta đáp ứng cách nào? Chúng ta nói những lời yêu thương, kiên nhẫn, và nhân ái chăng? Hoặc là chúng ta bộc lộ khuynh hướng trả đũa trong sự căm giận cách thâm độc, hiểm ác? Trong Êphêsô 4:25-32, chúng ta thấy sự tương phản giữa bản chất của một người trước khi được cứu và bản chất của người đó sau khi đã được cứu [ra khỏi gia đình Luxiphe]. Khi chúng ta đang sống dưới sự cảm hóa, soi dẫn, và nhắc nhở của Chúa Thánh Linh, chúng ta sẽ chứng tỏ bản chất [Linh tánh của Christ] bằng cách chúng ta phản ứng đối với các thử nghiệm, những thách thức, và mọi cám dỗ của cuộc sống. Cách chúng ta làm thế nào để đáp ứng với những tình hình gay go thử thách, những tình huống lúng túng, hổ thẹn, và khó chịu đổ ập trên chúng ta đột ngột đầy bất ngờ; là một thử nghiệm thật tốt để chứng tỏ cấp bậc thuộc linh của chúng ta đã tăng trưởng, đã thành nhân, đã đạt đến tầm thước vóc giạc trong ơn thánh. Chúng ta có thể ngăn chặn, đè nén sự chán nản, thất vọng và giận dữ, và tỏ ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên trước mặt những người xung quanh. Nhưng nếu lòng của chúng ta đầy dẫy tình yêu thương của Đấng Cứu Thế, chúng ta sẽ đáp ứng những xung đột, va chạm, và thử nghiệm bất ngờ gây bực mình bằng sự kiên nhẫn, nhân ái của lòng tốt chân thật. Giống như một ly nước đầy, những gì bên trong của chúng ta sẽ tràn văng ra bên ngoài. Chúa ơi, giúp con chạy trốn khỏi tất cả tội lỗi và xấu hổ, Vì sợ rằng con làm ô nhục danh thánh của Chúa; Và nguyện con sống để người khác nhìn thấy Tình yêu của Đấng Cứu Rỗi hiển lộ trong con. -D. De Haan Khi sự cố rắc rối phát khởi gia tăng, bản chất của bạn sẽ phơi bày ra hết.

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương con. Con thừa nhận rằng con là một tội nhân. Con tin ChúaJesus Christ là Đấng Cứu Thế đã hứa, Chúa đã đến thế gian này để chết vì tội lỗi của con. Xin Chúa vui lòng tha thứ những tội lỗi của con và ngự vào cuộc đời của con. Con xin tiếp nhận Christ Jesus là Cứu Chúa của con và sẽ theo Chúa Như là Thiên Chúa của con. Cảm ơn Chúa đã nghe lời cầu nguyện của con. Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa giúp con nghiêm khắc đối phó với tất cả những gì cản trở và tội lỗi dễ vấn vương, làm con bối rối. Xin giúp con không đùa giỡn quanh quẩn với những vấn đề này, bất cứ bản chất gì thuộc về đất, thuộc về xác thịt, và thuộc về ma quỷ trong con xin Chúa đóng đinh chúng. Xin giúp con phân rẽ ra khỏi mọi điều ác đó và con muốn được tận hiến cho Chúa. Xin giúp chúng con làm theo tấm gương tối cao của Ngài là lo tưởng, cân nhắc, và tìm kiếm lợi ích cho những người khác. Hôm nay chúng con thực hiện mọi nỗ lực để thêm vào đức tin của chúng con những đặc điểm đó sẽ duy trì và phát triển chúng con bước đi trong cùng một bản chất thiêng liêng với Chúa. Trong Danh của Christ Jesus chúng con cầu nguyện. Amen.

Ephesians 4:25-32 [Jesus] said, “What comes out of a man, that defiles a man.” —Mark 7:20

While giving a sermon, missionary Hudson Taylor filled a glass with water and placed it on a table in front of him. As he was speaking, he pounded his fist hard enough to make the water splash onto the table. He then explained, “You will come up against much trouble. But when you do, remember, only what’s in you will spill out.” That’s worth thinking about, isn’t it? When we are mistreated or misunderstood, how do we respond? With loving words, patience, and kindness? Or are we inclined to retaliate in anger? In Ephesians 4:25-32, we see the contrast between what a person is before he is saved and what he is afterward. When we live under the control of the Holy Spirit, we will show it by the way we react to the jolting trials and temptations of life. How we respond to trying, embarrassing situations that are suddenly thrust upon us is a good test of how much we have grown in grace. It is possible to suppress frustration and anger, and to appear undisturbed to people around us. But if our heart is full of the Savior’s love, we will respond to the jostling of an unexpected trial with genuine patience and kindness. Like a full glass of water, what’s inside of us will spill over on the outside. Lord, help me flee all sin and shame, Lest I disgrace Your holy name; And may I live so others see The Savior’s love revealed in me. —D. De Haan When trouble grows, your character shows.

Prayer: Jesus, thank you for loving me.  I admit that I am a sinner. I believe You are the promised Messiah who came to this earth to die for my sins. Please forgive me of my sins and come into my life. I receive You as my Saviour and will follow You as my Lord. Thank You for hearing my prayer.  Jesus, I ask you to help me to be serious about dealing with everything that hinders and the sin that so easily entangles me. Help me not to play around with these matters but to put to death, whatever belongs to my earthly nature, unspiritual, and evil. Help me to be separated from that which is evil and consecrated to You. Help us to follow His supreme example as we think, consider, and seek benefits for others. Today we make every effort to add to our faith those characteristics that will sustain and grow us in a spiritual nature with Christ. In Your Name we prayer. Amen.