READ: 2 Timothy 2:23-26

God gave them over to a debased mind. —Romans 1:28

Haters Of God

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/04/odb-04-28-11.mp3

READ: 2 Timothy 2:23-26

God gave them over to a debased mind. —Romans 1:28

Recently, I listened to an audiobook by a militant advocate for atheism. As the author himself read his own work with spiteful sarcasm and contempt, it made me wonder why he was so angry.

The Bible tells us that a rejection of God can actually lead to a more hateful attitude toward Him: “Even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind . . . [to become] haters of God” (Rom. 1:28-30).

Turning one’s back on God does not lead to secular neutrality. Indeed, recent militant atheists have shown their desire to remove any reference to a Creator from culture.

When we hear about atheists trying to remove crosses or the Ten Commandments from society, it’s easy to respond to their hatred of God with our own hatred. But we’re exhorted to defend the truth with an attitude of love, “in humility correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth” (2 Tim. 2:25).

The next time you see the works or hear the words of a hater of God, do an attitude check. Then ask God for a spirit of humility and pray that the offender might come to the knowledge of the truth. —Dennis Fisher

Lord, help us not respond in kind
To those who hate and turn from You;
Instead, help us to love and pray
That someday they’ll accept what’s true. —Sper

Defend the truth with love.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Người Ghét Đức Chúa Trời

Đọc:
2 Ti-mô-thê 2:23-26

Đức Chúa Trời phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại. – Rô-ma 1:28

Mới đây tôi có nghe một sách âm thanh của một trạng sư chiến đấu cho thuyết vô thần. Trong khi chính tác giả đọc tác phẩm của mình với giọng điệu mỉa mai hằn học và khinh bỉ, tôi tự hỏi vì sao ông ta giận dữ đến thế.
Kinh Thánh cho chúng ta biết, khước từ Đức Chúa Trời có thể thực sự dẫn tới thái độ càng thù ghét Ngài hơn: Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại… [trở thành] thù ghét Đức Chúa Trời” (Rô-ma 1:28-30).
Quay lưng với Đức Chúa Trời không dẫn tới thái độ trung lập của đời này. Thực ra, những người chiến đấu cho chủ nghĩa vô thần gần đây, tỏ ra muốn loại bỏ khỏi nền văn hóa, bất kỳ điều gì nhắc đến Đấng Tạo Hóa.
Khi chúng ta nghe việc người vô thần tìm cách dẹp bỏ hình thập tự hoặc Mười Điều Răn ra khỏi xã hội, chúng ta dễ đáp ứng thái độ thù ghét đó đối với Đức Chúa Trời, bằng cách thù ghét họ. Nhưng chúng ta được khuyên phải bênh vực chân lý bằng thái độ yêu thương, “sửa dạy những người chống đối mình cách khiêm nhường, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý” (2 Ti-mô-thê 2:25).
Lần sau, khi bạn thấy việc làm hoặc nghe lời nói của người thù ghét Đức Chúa Trời, hãy xét thái độ của mình. Sau đó, cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tinh thần khiêm nhường và cầu nguyện cho người xúc phạm được biết chân lý. – Dennis Fisher

Hãy bênh vực chân lý bằng tình yêu thương.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com