A Matter Of Perspective

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn
http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-15-11.mp3

READ: Revelation 3:14-22
[You] do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. —Revelation 3:17

One of my favorite stories is about the Texas rancher who was doing agricultural consulting for a farmer in Germany. He asked the German farmer about the size of his property, to which he replied, “About a mile square.” When the German asked the Texan about the size of his ranch, the rancher explained that if he got in his pick-up truck at dawn and drove until sunset he would still be on his ranch. Not to be outdone, the farmer replied, “I used to have an old truck like that!”

All joking aside, it’s important to have the right perspective. Unfortunately, the Christians in Laodicea had the wrong perspective about wealth (Rev. 3:14-22). By all appearances, they were rich. They had plenty of earthly goods and thought they needed nothing—not even Jesus. But Jesus had a different perspective. In spite of their material prosperity, He saw that they were “wretched, miserable, poor, blind, and naked” (v.17). So He invited them to become truly rich by seeking what only He could provide: purity, character, righteousness, and wisdom.

Let’s not make the Laodicean mistake. Instead, let’s keep our perspective right about what it means to be rich. True wealth is not measured by what you have but by who you are in Christ. —Joe Stowell

In Christ we’re rich beyond belief
With wealth the world cannot see;
We have new strength and character,
New righteousness and purity. —Sper

The poorest person is he whose only wealth is money.

VIETNAMESE TRANSLATION

Vấn Đề Quan Điểm

Đọc:
Khải Huyền 3:14-22

[Ngươi] không biết mình mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. – Khải Huyền 3:17

Một trong những câu chuyện tôi ưa thích nhất, kể về một chủ trại chăn nuôi Texas, làm cố vấn nông nghiệp cho một nông gia ở Đức. Ông hỏi nông gia Đức về kích thước đất đai, và được biết, “Khoảng một dặm vuông.” Khi người Đức hỏi người Texas về kích thước trại chăn nuôi, chủ trại giải thích rằng nếu leo lên xe chở hàng của ông lúc rạng đông, chạy cho tới hoàng hôn, thì cũng vẫn còn ở trong phạm vi nông trại của ông. Không chịu thua, nông gia đáp, “Hồi trước tôi cũng có xe chở hàng loại cũ như vậy!”

Gạt chuyện giễu qua một bên, vấn đề quan trọng ở đây là phải có quan điểm đúng. Đáng tiếc là Cơ Đốc nhân Lao-đi-xê nghĩ sai về của cải (Khải Huyền 3:14-22). Nhìn bề ngoài, họ thật giàu sang. Họ có nhiều của cải đời này và tưởng mình chẳng cần gì kể cả không cần Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa Giê-xu lại nghĩ khác. Dù họ thịnh vượng về vật chất, nhưng Ngài thấy họ “Cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ” (c.17). Vì thế, Ngài khuyên mời họ làm giàu thực sự, bằng cách tìm kiếm điều mà chỉ một mình Ngài có thể cung ứng: sự thanh khiết, nhân cách, sự công chính, và khôn ngoan.

Xin đừng lầm lẫn như người Lao-đi-xê. Ngược lại, chúng ta cần có quan điểm đúng về sự giàu sang. Giàu sang thật không đo bằng tài sản mình có, mà bằng nhân cách của bạn trong Đấng Christ. – Joe Stowell

Người nghèo nhất là người chỉ có tiền là tài sản duy nhất.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com