Đọc: Gia-cơ 1:21-27
Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,… hãy vâng theo tiếng Ngài. –
Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:20

 

Lời Ngài, Lời Chúng Ta

Đọc: Gia-cơ 1:21-27

 

 


Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,… hãy vâng theo tiếng Ngài. – Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:20

 

 


Trong lúc ôn lại sự kiện trong ngày, vợ tôi kể chuyện Eliana, đứa cháu đang ở chơi với chúng tôi. Lúc ấy Eliana đang chơi, nhưng lại muốn bỏ đi chỗ khác, nên Bà bảo cháu, “Eliana à, con phải dẹp đồ chơi rồi hãy đi.” Chẳng suy nghĩ, Eliana đáp ngay, “Con không có giờ.” Mới 2 tuổi, nên chắc chắn là bé chẳng bận bịu gì cả! Tôi cũng tự hỏi đôi khi có thể Đức Chúa Trời cũng hơi ngạc nhiên, khi nghe cách chúng ta đáp lại mạng lịnh Ngài. Thí dụ, khi Chúa Giê-xu phán, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta” (Ma-thi-ơ 11:28), chúng ta lại đáp, “Con không đến được đâu. Con có quá nhiều rắc rối và nan đề,” tôi không biết Ngài nghĩ sao. Khi Ngài phán, “Hãy yên lặng, và biết Ta là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 46:10), thì chúng ta nói, “Con không thể đưa Ngài vào thời khóa biểu của con được,” tôi không biết Ngài nghĩ gì. Khi Ngài phán, “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:16), chúng ta lại nói, “Nhưng thế gian có vẻ quá nhiều cuộc vui,” tôi không biết Ngài nghĩ sao. Lời Đức Chúa Trời đã phán ra. Vâng phục là cách tốt nhất để tôn cao Ngài về mọi điều Ngài đã làm cho chúng ta và bày tỏ mức độ chúng ta yêu Ngài. – Dave Branon


Our desire to please God is our highest motive for obeying God.

Ước muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời là động lực cao nhất khiến chúng ta vâng lời Ngài.

He Says, We Say

Read: James 1:21-27

 

 


Love the Lord your God, obey His voice.  Deuteronomy 30:20

 

 


As my wife reviewed her day, she told me about an incident that took place with our granddaughter Eliana, who was visiting. Eliana had been playing with some toys, so when she wanted to go to another part of the house, Grandma told her, “Eliana, you need to put your toys away first.” Without missing a beat, Eliana replied, “I don’t have time.” She was just 2 years old at the time, so she was definitely not running on a packed schedule! I wonder sometimes if God might be a bit surprised with us when He hears our responses to His commands. For instance, when Jesus says, “Come to Me, all you who labor and are heavy laden” (Matt. 11:28), and we say, “I can’t go on. I have too many troubles and problems,” I wonder what He thinks. When He says, “Be still, and know that I am God” (Ps. 46:10), and we say, “I can’t fit You into my schedule,” I wonder what He thinks. When He says, “Be holy, for I am holy” (1 Peter 1:16), and we say, “But the world looks like so much fun,” I wonder what He thinks. God has spoken.

Obedience is the best way to honor Him for what He has done for us and to show Him how much we love Him. – Dave Branon

Master, speak, and make me ready, When Thy voice is truly heard, With obedience glad and steady, Still to follow every word. – Havergal